Ви­щий суд ЄС ви­знав сан­кції про­ти Ро­сії за­кон­ни­ми

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Єв­ро­пей­ський суд у Лю­ксем­бур­зі ви­знав за­кон­ни­ми сан­кції, ухва­ле­ні Єв­ро­пей­ською Ра­дою що­до низ­ки ро­сій­ських ком­па­ній пі­сля ане­ксії Кри­му Ро­сі­єю. Та­ким чи­ном, ви­щий суд Єв­ро­со­ю­зу від­хи­лив скар­гу ро­сій­ської ком­па­нії «Ро­снефть», яка ствер­джу­ва­ла, що за­про­ва­дже­н­ня сан­кцій су­пе­ре­чить вну­трі­шнім за­ко­нам Єв­ро­со­ю­зу. У текс­ті рі­ше­н­ня су­ду суть пре­тен­зій «Ро­сне­фти» де­таль­но не роз­кри­ва­є­ться. Ро­сій­ська дер­жав­на ком­па­нія «Ро­снефть» і бі­зне­смен Ар­ка­дій Ро­тен­берг, які на­при­кін­ці ли­пня 2014 ро­ку по­тра­пи­ли під сан­кції Єв­ро­со­ю­зу, в жов­тні по­да­ли до су­ду на Єв­ро­пей­ську Ра­ду, що ре­гу­лює обме­жу­валь­ні за­хо­ди. Ком­па­нія «Ро­снефть» ра­зом з «Газ­пром­не­фтью» і «Тран­сне­фтью», а та­кож п’ятьма ро­сій­ськи­ми дер­жбан­ка­ми по­тра­пи­ла під се­кто­раль­ні сан­кції ЄС та­кож на­при­кін­ці ли­пня. Ана­ло­гі­чні по­зо­ви по­да­ли ро­сій­ські «Сбер­банк», «Вне­шэко­ном­банк» і ВТБ та окре­мо на­фто­вий під­роз­діл «Газ­про­му», «Газ­пром нефть». «Ро­снефть» роз­мі­сти­ла тен­дер на 17,7 млн фун­тів стер­лін­гів (близь­ко $28,5 млн) на на­да­н­ня юри­ди­чних по­слуг у зв’яз­ку з оскар­же­н­ням еко­но­мі­чних сан­кцій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.