Па­ву­ки в чу­жій бан­ці

«Сто­ро­на­ми про­ти­сто­я­н­ня на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії Дон­ба­су є ра­дник Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на Вла­ди­слав Сур­ков і ФСБ», — ко­ли­шній лу­ган­ча­нин

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Увів­то­рок ви­да­н­ня «Острів» з по­си­ла­н­ням на свої дже­ре­ла в «одній зі спец­служб» по­ві­до­ми­ло, що в оку­по­ва­ний Лу­ганськ при­їха­ла лю­ди­на з най­ближ­чо­го ото­че­н­ня Пу­ті­на, а са­ме йо­го прес­се­кре­тар Дми­тро Пє­сков. Пер­ший ви­сно­вок, який зро­би­ли екс­пер­ти, це мо­жли­ва під­го­тов­ка до зня­т­тя ва­таж­ка «ЛНР» Іго­ря Пло­тни­цько­го.

■ Да­лі вже з’яви­ла­ся ін­фор­ма­ція в «Укра­їн­ській прав­ді», яка по­си­ла­є­ться на дже­ре­ла в роз­від­слу­жбі, про те, що на­справ­ді до Лу­ган­ська за­ві­тав не Пє­сков (остан­ній осо­би­сто спро­сту­вав цю ін­фор­ма­цію), а дав­ній ку­ра­тор бо­йо­ви­ків із Мо­скви Вла­ди­слав Сур­ков, для яко­го та­кі ві­зи­ти на оку­по­ва­ні те­ри­то­рії є ре­гу­ляр­ни­ми, але від­бу­ва­ю­ться во­ни, як пра­ви­ло, або для ви­рі­ше­н­ня кон­флі­ктів се­ред бо­йо­ви­ка­ми, або для без­по­се­ре­дньої пе­ре­да­чі ін­стру­кцій. У прес­слу­жбі СБУ «Дню» ін­фор­ма­цію про ві­зит Пє­ско­ва чи Сур­ко­ва не під­твер­ди­ли.

■ Дав­но ві­до­мо, що у Пло­тни­цько­го існує без­ліч про­блем на вві­ре­ній йо­му во­тчи­ні. Ще в 2015 ро­ці у ньо­го роз­го­рів­ся кон­флікт із ва­таж­ком «МГБ» Ле­о­ні­дом Па­сі­чни­ком, який «на­їхав» на «ву­гіль­но­го мі­ні­стра» Дми­тра Ля­мі­на (лю­ди­ну Пло­тни­цько­го) і ки­нув йо­го на під­вал. Бі­знес Пло­тни­цько­го за­хи­тав­ся. В сер­пні 2016-го на Пло­тни­цько­го був ско­є­ний за­мах. При­чо­му ви­бу­хо­вий при­стрій був вла­што­ва­ний на пе­ре­хре­сті з роз­ра­хун­ком на­ля­ка­ти, а не зни­щи­ти ва­таж­ка «ЛНР». Фі­лі­гран­ний по­черк, при­та­ман­ний ро­сій­ським спец­слу­жбам, які на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії (і не тіль­ки там) по­чу­ва­ють се­бе до­сить віль­но. У Пло­тни­цько­го ж зі спец­слу­жба­ми не скла­ло­ся. Та­ким чи­ном ФСБ бу­кваль­но три­має на «гол­ках» остан­ньо­го.

■ «Не мо­жна го­во­ри­ти, що кон­флі­ктна ситуація між Пло­тни­цьким і Па­сі­чни­ком за­раз мо­же при­зве­сти до яки­хось кар­ди­наль­них пе­ре­тур­ба­цій, — ко­мен­тує «Дню» ко­ли­шній лу­ган­ча­нин, го­лов­ний ре­да­ктор ви­да­н­ня «Ре­аль­ная га­зе­та» та жур­на­ліст «Ра­діо Сво­бо­да» Ан­дрій Ді­хтя­рен­ко. — До га­ря­чих роз­бо­рок се­ред бо­йо­ви­ків на цьо­му ета­пі це не при­зве­де. Актив­на фа­за цьо­го про­ти­сто­я­н­ня бу­ла в жов­тні 2015 ро­ку.

■ З усьо­го ви­дно, що во­ни ро­зі­бра­ли­ся між со­бою. У ба­га­тьох як на віль­ній Укра­ї­ні, так і на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії існує не­по­ро­зу­мі­н­ня що­до то­го, що со­бою яв­ляє стру­кту­ра під на­звою «МГБ». Ця стру­кту­ра в жо­дно­му ра­зі не є Слу­жбою без­пе­ки в оку­по­ва­но­му Лу­ган­ську чи обла­сті. Тим біль­ше «МГБ» не є слу­жбою без­пе­ки чи кон­тр­ро­звід­кою Пло­ни­цько­го. Ці хло­пці ще влі­тку 2014 ро­ку ство­ри­ли свій під­роз­діл в Кра­сно­до­ні в ме­жах дії удар­но­го угру­по­ва­н­ня ро­сій­ської ар­мії.

■ На­га­даю, це удар­не угру­по­ва­н­ня так са­мо ба­зу­ва­ло­ся в Кра­сно­до­ні. По фа­кту був ство­ре­ний під­роз­діл ФСБ РФ на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії. То­ді Па­сі­чник від­кри­то де­кла­ру­вав бо­йо­ви­кам (існує за­пис йо­го про­мов) про те, що він пред­став­ляє ін­те­ре­си РФ. Тоб­то це не ав­то­ном­на стру­кту­ра, а під­роз­діл ФСБ. Кон­флікт, який мо­же ви­ни­ка­ти в та­ко­му се­ре­до­ви­щі, по­ля­гає в то­му, що Па­сі­чник по­ся­гає на сфе­ри ін­те­ре­сів Пло­тни­цько­го, а Па­сі­чник в свою чер­гу мо­же вва­жа­ти, що Пло­тни­цький ро­бить щось та­ке, що мо­же ста­ти не­без­пе­кою для ку­ра­то­рів із ФСБ. На­при­клад, у жов­тні 2015-го «МГБ» на­ма­га- лось про­ти­ді­я­ти ву­гіль­ним схе­мам Пло­тни­цько­го. Те­пер ці си­ли ро­зу­мі­ють, де са­ме «чер­во­ні пра­пор­ці», за які не вар­то за­хо­ди­ти для нор­маль­но­го спів­існу­ва­н­ня. Зви­чай­но, існує проблема у Пло­тни­цько­го, адже у ньо­го вла­сної «ге­бні» не­має. Із си­ло­вих ор­га­нів, які йо­му під­ле­глі, у Пло­тни­цько­го є ли­ше так зва­на «ген­про­ку­ра­ту­ра». Мі­лі­ція, на­при­клад, за­грає з Па­сі­чни­ком, а не з Пло­тни­цьким».

■ До ре­чі, не­що­дав­но гру­па «Ін­фор­ма­цій­ний спро­тив» по­ві­дом­ля­ла про те, що Пло­тни­цький був не­за­до­во­ле­ний фі­нан­су­ва­н­ням «ре­спу­блі­ки» з бо­ку РФ. При­чо­му Пло­тни­цький на­го­ло­шу­вав, що «ЛНР» у Крем­ля, на від­мі­ну від «ДНР», не в прі­о­ри­те­ті.

■ «Будь-які сер­йо­зні рі­ше­н­ня що­до «ЛНР» і «ДНР» ухва­лю­ють у Мо­скві, що ціл­ком зро­зумі­ло, — го­во­рить жур­на­ліст, ко­ли­шній лу­ган­ча­нин Оле­ксандр Бє­ло­ко­биль­ський. — Без фі­нан­су­ва­н­ня із РФ так зва­ні ре­спу­блі­ки не про­три­ма­ю­ться і мі­ся­ця. Але три­ває про­ти­сто­я­н­ня між «ба­шта­ми Крем­ля». На цей ви­сно­вок на­штов­ху­ють ма­те­рі­а­ли про­ти «го­ло­ви ЛНР» Пло­тни­цько­го, які ви­хо­дять в фе­де­раль­них ви­да­н­нях з від­по­від­ним ком­про­ма­том. Три­ває про­ти­сто­я­н­ня між Пло­тни­цьким і «прем’єр-мі­ні­стром» Ко­зло­вим, яко­го не мо­жуть зня­ти з по­са­ди.

■ Яскра­ви­ми свід­че­н­ня­ми про­ти­сто­я­н­ня бу­ли спро­би за­ко­ло­тів — в 2015-му й у ве­ре­сні 2016-го. Не­ви­пад­ко­вою ви­гля­дає і лі­кві­да­ція пер­шо­го «го­ло­ви ЛНР» Ва­ле­рія Бо­ло­то­ва, який пу­блі­чно по­чав ви­сту­па­ти із кри­ти­кою Пло­тни­цько­го (і при цьо­му про­го­во­рив­ся, що са­ме Пло­тни­цький за­ймав­ся об­стрі­ла­ми Лу­ган­ська влі­тку 2014 ро­ку. — Ред.). На мою дум­ку, сто­ро­на­ми про­ти­сто­я­н­ня є адмі­ні­стра­ція пре­зи­ден­та РФ в осо­бі ра­дни­ка Пу­ті­на Вла­ди­сла­ва Сур­ко­ва і ФСБ, яке кон­тро­лює «МГБ». Пре­дмет про­ти­сто­я­н­ня — мо­жли­вість кон­тро­лю­ва­ти фі­нан­со­ві по­то­ки, які над­хо­дять з РФ до «ре­спу­блік».

«В будь-яко­му ви­пад­ку на­їв­но ду­ма­ти, що Пло­тни­цький чи За­хар­чен­ко має ре­аль­ний вплив. Там все ви­рі­шує Кремль, і зга­да­ні фі­гу­ри при­су­тні на вла­дно­му олім­пі на оку­по­ва­них зем­лях до­ти, до­ки на це є во­ля Мо­скви. Пев­ною мі­рою ли­ше той факт, що під­пи­си За­хар­чен­ка і Пло­тни­цько­го сто­ять під Мін­ськи­ми уго­да­ми, є хоч яко­юсь га­ран­ті­єю їхньої без­пе­ки. Во­ни Мо­скві по­трі­бні для хоч яко­їсь ле­гі­ти­мі­за­ції в очах ро­сі­ян цих псев­до­ре­спу­блік», — про­дов­жує Ан­дрій Ді­хтя­рен­ко.

От­же, мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії дій­сно три­ва­ють кон­фрон­та­ції між рі­зни­ми си­ла­ми, які, по су­ті, є ли­ше фа­са­дом у грі Крем­ля. Це по­жи­ра­н­ня один одно­го в ОРДЛО, яке ви­ли­ва­є­ться то у за­ма­хи на «ва­таж­ків» «ЛНР» та «ДНР», то у вбив­ства ін­ших одіо­зних фі­гур (Бєд­нов, Дрьо­мов, Мо­зго­вий, Ци­пка­лов, Бо­ло­тов, «Гі­ві» та «Мо­то­ро­ла» то­що), є ме­ту­шнею, за якою сто­ять чу­жі ін­те­ре­си. Укра­ї­ні по­трі­бно ве­сти вла­сну гру.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.