Про­сто лю­ди­на

Фільм «Ло­ган» гі­дно за­вер­шує 17-рі­чний кі­но­цикл «Лю­ди Ікс»

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Все по­ча­ло­ся на ме­жі ти­ся­чо­літь, у 2000-му, ко­ли з’явив­ся блок­ба­стер сту­дії «Мар­вел», ство­ре­ний на осно­ві ко­мі­ксу «Лю­ди Ікс», про су­пер­ге­ро­їв та су­пер­ли­хо­ді­їв, у яких че­рез пев­ні му­та­ції роз­ви­ну­ли­ся на­дзді­бно­сті.

Ло­ган — Лю­ди­на-Ро­со­ма­ха у ви­ко­нан­ні Хью Дже­кма­на — са­мі­тник-бо­єць із за­паль­ним ха­ра­кте­ром і ве­ли­че­зни­ми ме­та­ле­ви­ми кіг­тя­ми, що ви­ро­ста­ють у ньо­го з ку­ла­ків — один з най­ва­жли­ві­ших ге­ро­їв-му­тан­тів Все­сві­ту. На­стіль­ки ва­жли­вий, що про ньо­го на­віть зня­ли два соль­ні філь­ми. «Ло­ган» — тре­тій і остан­ній.

Вла­сне, це осінь па­трі­ар­хів, су­тін­ки бо­гів, ди­сто­пія. У сві­ті 2029 ро­ку пра­кти­чно всі му­тан­ти ви­мер­ли чи ви­ни­ще­ні люд­ством, яке спри­ймає їх як за­гро­зу. Ме­тал у ті­лі Ло­га­на пе­ре­тво­рив­ся на отру­ту. По­ста­рі­лий, хво­рий во­я­ка пра­цює во­ді­єм лі­му­зи­на за най­мом і дбає про ко­ли­шньо­го ін­те­ле­кту­аль­но­го лі­де­ра му­тан­тів Чарль­за Кса­вьє (Па­трік Стю­арт), по­ту­жний те­ле­па­ти­чний мо­зок яко­го май­же зруй­но­ва­ний де­мен­ці­єю. Все бу­ло б зов­сім без­на­дій­но, як­би ра­птом, за збі­гом об­ста­вин, їм не ви­па­ло ря­ту­ва­ти від пе­ре­слі­ду­ва­чів 11-рі­чну Ло­ру (Да­фні Кін), дів­ча з но­во­го по­ко­лі­н­ня Іксів.

В одно­му з інтерв’ю Дже­кман за­зна­чив: «Ми зні­ма­ли до­ро­слий фільм про жит­тє­вий до­свід і смерть, а ще про цін­ність жи­т­тя та про те, як її ви­зна­чи­ти». Ре­жи­сер Джеймс Мен­голд, зі сво­го бо­ку, ще на ета­пі зйо­мок до­дав, що по­кла­да­ти­ме­ться біль­ше на люд­ські по­чу­т­тя, а не на спе­це­фе­кти. Оби­два не обма­ну­ли.

Так, тут є все, чо­го по­тре­бує жанр екра­ні­зо­ва­но­го ко­мі­ксу: стрі­ля­ни­на, дво­бої (на­за­гал 5 ве­ли­ких епі­зо­дів, рів­но­мір­но роз­та­шо­ва­них у всіх ву­зло­вих то­чках опо­віді), та й без спе­це­фе­ктів не обі­йшло­ся. Але в пер­шу чер­гу це історія лю­ди­ни на ім’я Ло­ган. Дже­кман у пря­мо­му сен­сі грає як в остан­ній раз — не тіль­ки зви­чну лють, а й вра­зли­вість, що на­ба­га­то важ­че. На­зва філь­му то­чна: йде­ться не про Ро­со­ма­ху, а про лю­ди­ну, що все жи­т­тя не зна­ла ні­чо­го, окрім бо­роть­би й убив­ства. 11-рі­чна Ло­ра і 90-рі­чний Чарльз ра­птом ста­ють йо­го ро­ди­ною в по­до­ро­жі, в ме­ту якої сам про­та­го­ніст не ду­же-то й ві­рить. Ло­гі­чно, що зго­дом він сти­ка­є­ться зі сво­єю вті­ле­ною зві­ри­ною сто­ро­ною, ви­ро­ще­ною у ла­бо­ра­то­рії кло­ном-убив­цею — по су­ті, Ло­ган б’ється з Ро­со­ма­хою.

Ось так, че­рез стан­дар­тні (хо­ча на­справ­ді до­бре й ефе­ктно по­став­ле­ні) мор­до­бої і кро­во­про­ли­т­тя (теж не­ти­по­во жор­сто­кі) ви­ма­льо­ву­є­ться історія, якої в са­зі про спри­тних му­тан­тів ще не бу­ло — з не­ба­че­ним до то­го рів­нем пе­си­мі­зму й зво­ру­шли­во­сті.

Це за­хо­пли­ва ево­лю­ція жан­ру — від на­пів­ма­льо­ва­ної роз­ва­ги для під­лі­тків до до­ро­слої дра­ми, за­гор­ну­тої у фор­му ко­мі­ксу. В цьо­му уда­ча цьо­го філь­му, яку, во­че­видь, нав­ряд чи хтось змо­же по­вто­ри­ти в ося­жно­му май­бу­тньо­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.