За що уряд Грой­сма­на мо­жна по­хва­ли­ти?

Екс­пер­ти про­ко­мен­ту­ва­ли за­яву прем’єра про під­го­тов­ку Уго­ди про зо­ну віль­ної тор­гів­лі з кра­ї­на­ми-чле­на­ми ГУАМ

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

На­ди­хнув­шись «апло­ди­смен­та­ми» ЗМІ за Уго­ду про зо­ну віль­ної тор­гів­лі з Ка­на­дою, уряд з по­двій­ною си­лою ки­нув­ся го­ту­ва­ти ана­ло­гі­чні уго­ди з ін­ши­ми дру­жні­ми до нас пар­тне­ра­ми. До кін­ця ро­ку ми по­вин­ні обмі­ня­ти­ся «віль­ни­ми ко­ри­до­ра­ми для то­ва­рів» з Ізра­ї­лем.

Прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир ГРОЙСМАН роз­ра­хо­вує на за­пуск пов­но­цін­ної зо­ни віль­ної тор­гів­лі між кра­ї­на­ми ГУАМ (Гру­зія—Укра­ї­на—Азер­бай­джан—Мол­до­ва) в 2017 ро­ці. Про це він за­явив під час зу­стрі­чі з гла­ва­ми уря­дів кра­їн-уча­сниць ГУАМ.

«Я хо­тів би за­кли­ка­ти мі­ні­стер­ства еко­но­мі­ки на­ших кра­їн бу­ти більш рі­шу­чи­ми, за­вер­ши­ти і під­пи­са­ти всі не­об­хі­дні до­ку­мен­ти най­ближ­чим ча­сом, я маю на ува­зі до­да­тко­ві про­то­ко­ли, і то­ді ми змо­же­мо в 2017 ро­ці за­пу­сти­ти пов­но­цін­ний ме­ха­нізм віль­ної тор­гів­лі між кра­ї­на­ми», — ска­зав Гройсман.

За сло­ва­ми прем’єра Укра­ї­ни, по­тен­ці­ал тор­гів­лі між кра­ї­на­ми не роз­кри­то пов­ні­стю і над цим не­об­хі­дно пра­цю­ва­ти. Гройсман від­зна­чив спів­пра­цю кра­їн у рам­ках но­во­го «Шов­ко­во­го шля­ху» та Тран­ска­спій­сько­го мі­жна­ро­дно­го транс­порт­но­го мар­шру­ту, яким у 2014 ро­ці про­йшло 400 ва­го­нів, а в 2016 ро­ці — уже близь­ко 3 ти­сяч.

Утім, біль­ше роз­ра­хун­ків, що ж ви­грає укра­їн­ська еко­но­мі­ка від то­го, що від­криє свій ри­нок для то­ва­рів із Гру­зії, Азер­бай­джа­ну та Мол­до­ви, прем’єр не на­вів. То­му ми звер­ну­ли­ся з цим пи­та­н­ням до екс­пер­тів. Адже в інтерв’ю «Дню» нор­везь­кий вче­ний­еко­но­міст Ерік РАЙНЕРТ як при­клад вда­ло­го рі­ше­н­ня для укра­їн­ської еко­но­мі­ки на­звав тор­го­вель­ну ін­те­гра­цію з більш менш рів­ни­ми со­бі еко­но­мі­ка­ми Гру­зії, Бі­ло­ру­сі, Мол­до­ви, Вір­ме­нії («Укра­їн­ців хо­чуть за­чи­ни­ти у се­лі», «День» від 15 бе­ре­зня 2017 ро­ку).

«Віль­на тор­гів­ля не є по­га­ною, ко­ли тор­гу­ють між со­бою кра­ї­ни одна­ко­вої «ва­го­вої ка­те­го­рії». Це як у бо­ксі. Ко­ли на рин­гу два рів­них за ва­гою су­про­тив­ни­ків — матч мо­же бу­ти че­сним, але ко­ли про­ти «лег­ко­ва­го­ви­ка» ви­ста­ви­ли «важ­ко­ва­го­ви­ка», не важ­ко здо­га­да­ти­ся хто пе­ре­мо­же у цьо­му по­єдин­ку. То­му Укра­ї­ні, на мою дум­ку, мо­жна і вар­то ма­ти уго­ди про віль­ну тор­гів­лю з рів­ни­ми со­бі. Ва­ша «ва­го­ва ка­те­го­рія» сьо­го­дні — це Бі­ло­русь, Гру­зія, Вір­ме­нія...» — по­яснив Райнерт.

Ві­дзна­чи­мо, що сво­го ча­су екс­перт у сфе­рі між­на­ро­дної тор­гів­лі CMD-Ukraine Ігор ГУЖВА, який був уча­сни­ком пе­ре­го­вор­ної гру­пи від на­шої дер­жа­ви що­до під­пи­са­н­ня уго­ди про ЗВТ з Ка­на­дою, різ­ко роз­кри­ти­ку­вав цей до­ку­мент, на­звав­ши її «грою в одні во­ро­та» («День» від 17 бе­ре­зня 2017 ро­ку).

Во­ло­ди­мир ПАНЧЕНКО, ди­ре­ктор Iн­сти­тут Оле­ксан­дра По­ля, ке­рів­ник Аген­ції роз­ви­тку Дні­пра:

— Хо­ро­ша ідея, хо­ча і да­ле­ко не нова. По­чне­мо з то­го, що до остан­ньо­го ча­су ГУАМ для нас був як ва­лі­за без ру­чки — і не­сти важ­ко, і ки­ну­ти шко­да. Цей про­ект мав по­лі­ти­чний під­текст, оскіль­ки усі чо­ти­ри кра­ї­ни ма­ли про­бле­ми і ви­кли­ки (Укра­ї­на і Крим­ська ав­то­но­мія) з те­ри­то­рі­аль­ною ці­лі­сні­стю.

Але в осно­ві бу­ла усе ж бу­ла еко­но­мі­чна пра­гма­ти­ка, яка, се­ред ін­шо­го, по­ля­га­ла у ство­рен­ні енер­го­ко­ри­до­ру.

Сво­го ча­су Азер­бай­джан на­віть за­про­шу­вав Укра­ї­ну роз­ро­бля­ти ро­до­ви­ща. По­зи­тив у то­му, що усі кра­ї­ни, крім хі­ба Азер­бай­джа­ну, пе­ре­бу­ва­ють при­бли­зно на одно­му рів­ні еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку.

Від­так укла­де­н­ня угод про віль­ну тор­гів­лю між рів­ни­ми пар­тне­ра­ми мо­же укла­да­тись на більш па­ри­те­тних і вза­є­мо­ви­гі­дних за­са­дах, ніж ска­жі­мо, це від­бу­ва­лось з Ка­на­дою чи ЄС. Ін­ша річ, що укра­їн­ський ри­нок на­ба­га­то біль­ший, ніж рин­ки цих кра­їн. Але тут не­має ні­чо­го кри­ти­чно­го. Уни­кну­ти тор­го­вель­них дис­ба­лан­сів мо­жна в са­мих уго­дах че­рез від­по­від­ні про­ра­хун­ки.

Не­га­тив мо­же по­ля­га­ти в то­му, що ЗВТ вко­тре ви­ко­ри­ста­ють в яко­сті пі­ар-при­во­ду, за яким або ні­чо­го не сто­я­ти­ме, або ле­жа­ти­муть в осно­ві не­ви­гі­дні умо­ви.

По­трі­бно на­ре­шті ви­зна­ти, що в еко­но­мі­чних роз­ра­хун­ках ЗВТ з ЄС сто­яв біль­ше по­лі­ти­чний, ба на­віть ци­ві­лі­за­цій­ний кри­те­рій. То­му до певної міри під ньо­го під­га­ня­лись ци­фри. По­чи­на­ю­чи з 1999 ро­ку, від­по­від­ні до­слі­дже­н­ня твер­ди­ли про ко­ро­тко­стро­ко­ві не­га­тив­ні ри­зи­ки, то­ді як в се­ре­дньо- і дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві уго­да бу­де ви­гі­дною. Уже сьо­го­дні зро­зумі­ло, що це бу­ло над­то опти­мі­сти­чно. Укра­ї­на не пе­ред­ба­чи­ла аде­ква­тні кво­ти, ком­пен­са­то­ри у ви­гля­ді єв­ро­пей­ських ін­ве­сти­цій, кре­ди­тів. Тож до­ве­де­ться по­жи­на­ти пло­ди у ви­гля­ді тор­го­вель­них дис­ба­лан­сів.

Скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що остан­нім ча­сом ЗВТ ви­ко­ри­сто­ву­ють в яко­сті «те­пло­го» пі­а­ру, щоб від­во­лі­кти ува­гу від про­блем у кра­ї­ні. Бу­дья­кий єв­ро­бю­ро­крат ска­же, що анон­су­ван­ню будь-якої тор­го­вої уго­ди пе­ре­дує мас­шта­бне до­слі­дже­н­ня її на­слід­ків. Ду­же спо­ді­ва­юсь, що та­ке є у на­шо­го уря­ду. То­му па­ра­лель­но з ого­ло­ше­н­ням та­кої уго­ди вар­то і по­ка­зу­ва­ти хо­ча б якісь ви­трим­ки з та­ких до­слі­джень.

До ре­чі, зо­на віль­ної тор­гів­лі — це та­ка со­бі тер­мі­но­ло­гі­чна ілю­зія. Віль­ної тор­гів­лі у пов­ній мі­рі не бу­ває. Є па­кет до­мов­ле­но­стей, який по­ряд з віль­ною тор­гів­лею пе­ред­ба­чає низ­ку ви­ня­тків. Як у ви­пад­ку з ка­над­ською ЗВТ, ми «про­га­ви­ли» та­ри­фні кво­ти на 22 то­вар­ні гру­пи про­ду­кції сіль­сько­го го­спо­дар­ства, зокре­ма пе­ре­ро­бле­ної с/г про­ду­кції. За та­кі ви­ня­тки, вла­сне, і йде основ­на бо­роть­ба. То­му, до ре­чі, мо­жна не роз­ки­да­тись за­ява­ми на кшталт чер­го­вої ЗВТ, це мо­же бу­ти на­віть зви­чай­на тор­го­вель­на уго­да, але на ви­гі­дних за­са­дах.

Iгор ГУЖВА, екс­перт у сфе­рі між­на­ро­дної тор­гів­лі CMD-Ukraine:

— ГУАМ — це ті кра­ї­ни, де екс­порт­ний по­тен­ці­ал Укра­ї­ни мо­же бу­ти ре­а­лі­зо­ва­но. До­ціль­но на­го­ло­си­ти на не­об­хі­дно­сті про­ве­де­н­ня де­таль­ної екс­пер­ти­зи по­тен­цій­ної уго­ди з ме­тою ви­зна­че­н­ня май­бу­тньо­го впли­ву на со­ці­аль­но­еко­но­мі­чний роз­ви­ток на­шої кра­ї­ни. На­яв­ність та­кої на­різ­ки до­ціль­ним бу­де як під час пе­ре­го­во­рів, так і для уча­сни­ків бі­зне­су, на яких без­по­се­ре­дньо по­ши­рю­ва­ти­ме­ться дія уго­ди.

Во­дно­час тре­ба звер­та­ти ува­гу на но­ві мо­жли­во­сті су­ча­сних ЗВТ — вклю­че­н­ня, крім кла­си­чних пи­тань тор­гів­лі то­ва­ра­ми та­ких пи­тань, як тор­гів­ля по­слу­га­ми, дер­жав­ні за­ку­пів­лі, за­хист прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, кон­ку­рен­ція, охо­ро­на нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща, вре­гу­лю­ва­н­ня спо­рів. Біль­ше то­го, ана­ло­гі­чні уго­ди (ЗВТ +) три з чо­ти­рьох кра­їн чле­нів ГУАМ ма­ють з ЄС. та­кий до­свід тре­ба ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти і ство­рю­ва­ти су­ча­сні тор­го­ві май­дан­чи­ки.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.