«Су­дний» га­зо­вий день

У «На­фто­га­зі» спо­ді­ва­ю­ться на пе­ре­мо­гу, але, схо­же, біль­ше го­ту­ю­ться до пла­ну «Б» — по­раз­ки за по­зо­вом до «Газ­про­му» у Сток­гольм­сько­му ар­бі­тра­жі

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

На­при­кін­ці цьо­го ти­жня, а то­чні­ше — 31 бе­ре­зня, пе­ред­ба­ча­є­ться оста­то­чне ви­рі­ше­н­ня Ар­бі­тра­жно­го ін­сти­ту­ту Тор­го­вель­ної па­ла­ти Сток­голь­ма за кон­тра­ктом на по­ста­ча­н­ня га­зу, під­пи­са­ним у сі­чні 2009 ро­ку між НАК « На­фто­газ Укра­ї­ни » і ро­сій­ським «Газ­про­мом». Усні слу­ха­н­ня в об’єд­на­ній спра­ві за вза­єм­ни­ми по­зо­ва­ми три­ва­ли з 25 ве­ре­сня до 11 жов­тня 2016 ро­ку. Ра­ні­ше в «На­фто­га­зі» не­о­дно­ра­зо­во ви­слов­лю­ва­ли упев­не­ність не ли­ше у сво­їй пра­во­ті, ай у пе­ре­мо­зі.

Го­ло­ва га­зо­во­го хол­дин­гу Ан­дрій КОБОЛЄВ у гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку в інтерв’ю одно­му зі ЗМІ ствер­джу­вав: «Якщо ми змо­же­мо в рам­ках спра­ви ку­пів­лі-про­да­жу га­зу до­ве­сти на­шу по­зи­цію — це озна­ча­ти­ме зни­же­н­ня спра­ве­дли­вої ці­ни га­зу для Укра­ї­ни по­рів­ня­но з ті­єю, яка діє ни­ні. Це сто­су­ва­ти­ме­ться всіх. Що­до тран­зи­ту га­зу пе­ре­мо­га озна­ча­ти­ме, що ми змо­же­мо отри­ма­ти ком­пен­са­цію за ми­ну­лий пе­рі­од, ко­ли ми не­до­о­три­му­ва­ли до­хо­ди, ко­ли ми пе­ре­пла­чу­ва­ли».

«Ці гро­ші на­ді­йдуть у «На­фто­газ», — ді­лив Коболєв шку­ру нев­би­то­го ве­дме­дя, — і уряд, як акціо­нер, змо­же ни­ми роз­по­ря­ди­ти­ся. І ми змо­же­мо за­вер­ши­ти про­цес ви­окрем­ле­н­ня з «На­фто­га­зу» не­за­ле­жно­го опе­ра­то­ра га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми. Без цьо­го рі­ше­н­ня три­ма­чем кон­тра­кту є «На­фто­газ», ми іні­ці­ю­є­мо дру­гий про­цес, аби ма­ти мо­жли­вість пе­ре­кла­сти кон­тракт з «На­фто­га­зу» на но­во­го опе­ра­то­ра ГТС, хоч би в чи­їй вла­сно­сті він був».

На­га­да­є­мо, основ­на ча­сти­на пре­тен­зій «Газ­про­му» до «На­фто­га­зу» при­па­дає на штра­фи за не­до­бір га­зу за кон­тра­ктним пра­ви­лом «бе­ри або пла­ти» (take or pay). «На­фто­газ» ви­ма­гає від «Газ­про­му» ре­тро­актив­ної змі­ни ці­ни, від­шко­ду­ва­н­ня пе­ре­плат за не­пе­ре­гля­ну­ті ці­ни на газ і тран­зи­тні став­ки та ска­су­ва­н­ня за­бо­ро­ни на пе­ре­про­даж га­зу, пе­ред­ба­че­них кон­тра­ктом. Слу­ха­н­ня у тран­зи­тній спра­ві за­вер­ши­ли­ся на по­ча­тку гру­дня ми­ну­ло­го ро­ку, і рі­ше­н­ня має бу­ти до кін­ця пер­шо­го пів­річ­чя цьо­го ро­ку.

На­ра­зі су­до­ве рі­ше­н­ня що­до по­ста­ча­н­ня га­зу, мо­жли­во, вже го­то­ве. Ціл­ком імо­вір­но, що в « На­фто­га­зі » про ньо­го щось зна­ють. Чи не то­му і су­до­ві пер­спе­кти­ви у ву­стах га­зо­вих чи­нов­ни­ків зву­чать за­раз да­ле­ко не так вже й одно­зна­чно.

Го­лов­ний ко­мер­цій­ний ди­ре­ктор «На­фто­га­зу» Юрій ВІТРЕНКО пе­ред­ба­чає на­віть бан­крут­ство ком­па­нії в ра­зі про­гра­шу «Газ­про­му» в Сток­гольм­сько­му ар­бі­тра­жі. «Дер­жа­ва не не­се від­по­від­аль­но­сті за зо­бов’яза­н­ня­ми «На­фто­га­зу». «На­фто­газ» про­сто бу­де бан­кру­том, — по­яснює він. — На­ші акти­ви при лі­кві­да­ції «На­фто­га­зу» роз­про­ду­ва­ти­муть, і кре­ди­то­ри в ме­жах певної чер­ги отри­му­ва­ти­муть від­по­від­ні гро­ші».

За сло­ва­ми Ві­трен­ка, га­зо­транс­порт­на си­сте­ма і спе­ці­аль­ні до­зво­ли на ви­до­бу­ток га­зу є вла­сні­стю дер­жа­ви, то­му ці акти­ви в ра­зі про­гра­шу в ар­бі­тра­жі не ві­ді­йдуть «Газ­про­мо­ві». Та й са­ма ймо­вір­ність про­гра­шу НАКв ар­бі­тра­жі низь­ка, за­спо­ко­ює ко­мер­цій­ний ди­ре­ктор.

У ра­зі про­гра­шу су­ду у Сток­голь­мі «На­фто­газ» бу­де ви­нен «Газ­про­мо­ві» $38 мі­льяр­дів. Ра­ні­ше Коболєв на­звав та­ку су­му для ком­па­нії не­пі­д­йом­ною. В інтерв’ ю одно­му з те­ле­ка­на­лів він за­явив, що на ви­па­док про­гра­шу в су­ді є в за­па­сі «план Б», але не роз­крив йо­го по­дро­биць, за­зна­чив­ши, що дер­жа­ва не мо­же ви­сту­па­ти га­ран­том у ко­мер­цій­но­му роз­гля­ді між «На­фто­га­зом» і «Газ­про­мом», в яко­му во­ни бе­руть участь ви­клю­чно як юри­ди­чні осо­би. Схо­же, Вітренко те­пер цей план зде­біль­шо­го ви­клав. На­ві­що? Як при­пу­скає член На­гля­до­вої ра­ди Ін­сти­ту­ту енер­ге­ти­чних стра­те­гій Юрій КОРОЛЬЧУК, у «На­фто­га­зі» го­ту­ю­ться про­гра­ти суд у Сток­голь­мі. І, до­да­мо, не хо­чуть не­сти за це від­по­від­аль­но­сті.

« Ми не хо­че­мо про­гра­ва­ти « Газ­про­мо­ві», на­віть якщо бу­де рі­ше­н­ня, це бу­де зо­бов’яза­н­ня «На­фто­га­зу», а не дер­жа­ви. «На­фто­газ» про­сто бу­де бан­кру­том. На­ші акти­ви у ра­зі лі­кві­да­ції «На­фто­га­зу» роз­про­ду­ва­ти­муть, і кре­ди­то­ри в пев­ній чер­зі отри­му­ва­ти­муть від­по­від­ні ко­шти», — ци­тує екс­перт ко­мер­цій­но­го ди­ре­кто­ра.

Спів­го­ло­ва Фон­ду енер­ге­ти­чних стра­те­гій Дми­тро МАРУНИЧ вва­жає, що в по­зо­вів Укра­ї­ни про­ти « Газ­про­му » є і силь­ні, і слаб­кі сто­ро­ни. «Ар­бі­три ма­ють оці­ни­ти, чия по­зи­ція більш ар­гу­мен­то­ва­на. Але, я га­даю, що не бу­де ви­гра­шу ні одні­єї, ні дру­гої сто­ро­ни, — за­зна­чає екс­перт. — За кон­тра­ктною ці­ною га­зу і вар­то­сті тран­зи­ту є і слаб­кі, і силь­ні сто­ро­ни. За тран­зи­тним по­зо­вом «На­фто­газ» не має шан­сів до­ве­сти свою пра­во­ту — це біль­ше спро­ба за­днім чи­слом на не­зро­зумі­лих під­ста­вах змі­ни­ти тран­зи­тну став­ку, ще й отри­ма­ти ре­тро­актив­ні пла­те­жі за це. Кон­тракт на тран­зит мі­стить став­ку, ана­ло­гі­чну єв­ро­пей­ським по­ка­зни­кам».

« Я га­даю, що « На­фто­газ » має пев­ні шан­си на успіх що­до ці­ни ро­сій­сько­го га­зу, — про­дов­жує Марунич. — Ціл­ком імо­вір­но, що ар­бі­траж змі­нить фор­му­лу ви­зна­че­н­ня ці­ни, зви­чай­но, не так, як це хо­че­ться «На­фто­га­зо­ві», і на­віть, мо­жли­во, бу­дуть ре­тро­актив­ні пла­те­жі, але не в та­ких гі­гант­ських об­ся­гах, як це ви­ма­гає НАК » . При цьо­му екс­перт вва­жає, що во­дно­час, на дум­ку екс­пер­та, в « Газ­про­му » слаб­кі по­зи­ції за по­зо­вом до « На­фто­га­зу» про по­ру­ше­н­ня прин­ци­пу «бе­ри або пла­ти». «Нав­ряд чи вда­сться до­ве­сти, що « На­фто­газ » ви­нен та­кі ве­ли­кі гро­ші. Рі­ше­н­ня, най­імо­вір­ні­ше, бу­де ком­про­мі­сним і не за­до­воль­нить ви­мо­ги жо­дної зі сто­рін пов­ною мі­рою, — про­гно­зує Марунич і до­дає: — З огля­ду на це, я сум­ні­ва­ю­ся, що Ко­бо­лє­ву вда­сться зни­зи­ти ці­ну га­зу » .

«За­яви «На­фто­га­зу», що в ра­зі про­гра­шу у Сток­голь­мі ком­па­нія від­по­від­а­ти­ме ли­ше сво­їм май­ном, — це чер­го­ві бай­ки для до­вір­ли­вих гро­ма­дян, — на­го­ло­шує Корольчук у сво­є­му ко­мен­та­рі, на­ді­сла­но­му в «День». За да­ни­ми екс­пер­та, кре­ди­то­ри «На­фто­га­зу» і уря­ду Укра­ї­ни вже дав­но роз­ро­би­ли ре­цепт розв’яза­н­ня ці­єї про­бле­ми.

Корольчук на­по­ля­гає на то­му, що всі зо­бов’яза­н­ня «На­фто­га­зу» га­ран­ту­ю­ться уря­дом Укра­ї­ни і, від­по­від­но, дер­жа­вою. То­му для ви­пла­ти по­ки що ли­ше те­о­ре­ти­чно­го су­до­во­го бор­гу «На­фто­га­зу» уря­ду не за­ли­ши­ться ін­шо­го ви­хо­ду, як роз­пла­ти­ти­ся май­ном, яким за­раз управ­ля­ють у « На­фто­га­зі » . І це не ли­ше ГТС ( ма­гі­страль­ні га­зо­про­во­ди і під­зем­ні схо­ви­ща), а й ви­до­бу­ток га­зу («Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня»).

Корольчук пе­ред­ба­чає, що про­граш «На­фто­га­зу» в су­ді Сток­голь­ма мо­же при­зве­сти не ли­ше до бан­крут­ства ком­па­нії, а й до но­вих зо­бов’язань ком­па­нії- пра­во­на­слі­ду­ва­ча ви­ко­ну­ва­ти рі­ше­н­ня і опла­чу­ва­ти газ за умо­ва­ми «бе­ри або пла­ти». «Са­ме умо­ву «бе­ри або пла­ти» — пе­ре­ко­на­ний екс­перт, — одна із слаб­ких ла­нок по­зи­ції «На­фто­га­зу».

На дум­ку Ко­роль­чу­ка, « ни­ні­шнє ке­рів­ни­цтво « На­фто­га­зу » ( той- та­ки Коболєв, Вітренко) вмі­ло по­єд­нує і фор­маль­ну слу­жбу на уряд Укра­ї­ни, і слу­жбу на «Газ­пром» і Кремль». «Їх так зва­не ефе­ктив­не ре­фор­ма­тор­ське управ­лі­н­ня, — ре­зю­мує екс­перт, — під­штов­хну­ло « Газ­пром» і ЄС до посилення спів­пра­ці, спри­я­н­ня по­ча­тку ре­а­лі­за­ції про­е­ктів «Пів­ні­чний по­тік- 2 » і « Ту­ре­цький по­тік » , при­ско­ри­ло де­валь­ва­цію цін­но­сті ГТС Укра­ї­ни » . Корольчук зви­ну­ва­чує ко­ман­ду Ко­бо­лє­ва в то­му, що во­на ве­де «На­фто­газ» до бан­крут­ства, і на­віть від­кри­то за­яв­ляє, що не ба­чить в цьо­му ні­чо­го стра­шно­го: бан­крут­ство, ну то й що. « А за­пев­не­н­ня в то­му, що про­граш у су­ді Сток­голь­ма і бан­крут­ство ком­па­нії не сто­су­ва­ти­ме­ться ГТС Укра­ї­ни, — до­дає екс­перт, — ци­ні­чний обман».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.