Ба­ла­клія огов­ту­є­ться від бі­ди

Ситуація в мі­сті та на при­ле­глих те­ри­то­рі­ях під кон­тро­лем, — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Репортаж «дня» -

Усі жи­те­лі Ба­ла­клії та при­ле­глих сіл і се­лищ — уже в рі­дних мі­сцях. Це озна­чає, що їхні до­мів­ки зне­шко­дже­ні від ви­бу­хо­не­без­пе­чних пре­дме­тів. По­жеж ста­ном на ра­нок вів­тор­ка у мі­сті та при­ле­глих на­се­ле­них пун­ктах не бу­ло.

Як роз­по­ві­ли «Дню» в Управ­лін­ні ма­со­вих ко­му­ні­ка­цій ХОДА, у мі­сті пов­ні­стю від­нов­ле­но те­пло­по­ста­ча­н­ня, газ ста­ном на ра­нок вів­тор­ка бу­ло під­клю­че­но 80% або­нен­тів — із тих, ко­му мо­жна під­клю­чи­ти, адже в ава­рій­них бу­дів­лях цьо­го не ро­блять. Та­кож пов­ні­стю від­нов­ле­но еле­ктро­по­ста­ча­н­ня, ли­ше в при­ле­гло­му се­лі Яко­вен­ко­ве во­но по­ки що здій­сню­є­ться за тим­ча­со­вою схе­мою за до­по­мо­гою двох еле­ктро­стан­цій ДСНС.

У прес-слу­жбі від­зна­ча­ють, що ре­гіо­наль­ний штаб із лі­кві­да­ції на­слід­ків над­зви­чай­ної по­дії пра­цює ду­же зла­го­дже­но і швид­ко — «є пов­не ро­зу­мі­н­ня і вза­є­мо­дія як із Мі­ні­стер­ством обо­ро­ни, так і з ДСНС». Це під­твер­джу­ють і мі­сце­ві во­лон­те­ри, і ке­рів­ник прес-слу­жби ГУ ДСНС у Хар­ків­ській обла­сті Ігор Лу­пан­дін. «Я на мі­сці з пер­шо­го дня. І хо­чу ска­за­ти, як усе-та­ки кла­сно про­ве­ли спо­ві­ще­н­ня і ева­ку­а­цію лю­дей, ні­хто не отри­мав травм. А це ж 10-кі­ло­ме­тро­ва зо­на, на­ші хло­пці ви­во­зи­ли лю­дей під об­стрі­ла­ми. При­га­дую, до нас під­хо­ди­ла по­дру­жня па­ра із про­ха­н­ням: «У нас удо­ма ма­ма ли­ши­ла­ся, во­на па­ра­лі­зо­ва­на. Але має важ­кий ха­ра­ктер, впер­ла­ся, що ні­ку­ди не пі­де і все. До­по­мо­жіть!» Тож на­ші хло­пці ви­во­зи­ли всіх. Що­до за­ги­блої жін­ки, то во­на бу­ла з вій­сько­во­го мі­сте­чка і, за по­пе­ре­дньою ін­фор­ма­ці­єю, не по­го­ди­ла­ся ви­їжджа­ти, — роз­по­від­ає Ігор Ві­та­лі­йо­вич. — Я спіл­ку­вав­ся з лю­дьми, на­строї та­кі: всі ро­зу­мі­ють си­ту­а­цію, нор­маль­на об­ста­нов­ка. У не­ді­лю вза­га­лі спо­сте­рі­гав чу­до­ву кар­ти­ну: повз ве­ли­кий ма­га­зин спо­кій­но хо­дять лю­ди, і се­ред них мо­ло­дий хло­пець ро­ків 20-ти з бу­ке­том. Ось хло­пець при­ско­рю­є­ться, на­зу­стріч йо­му бі­жить дів­чи­на, і — їхні зво­ру­шли­ві обійми, над­зви­чай­но при­єм­ні емо­ції. Ось це Ба­ла­клія сьо­го­дні».

Які ро­бо­ти три­ва­ють на да­ний мо­мент? Спів­ро­бі­тни­ки ДСНС пе­ред­усім роз’ясню­ють лю­дям ал­го­ритм по­ве­дін­ки при ви­яв­лен­ні не­зна­йо­мих пі­до­зрі­лих пре­дме­тів. Зокре­ма по всьо­му мі­сту і при­ле­глих се­лах роз­по­всю­ди­ли по­над 600 ли­сті­вок з ін­фор­ма­ці­єю та кон­та­кта­ми, і вже отри­ма­ли 408 за­явок, за яки­ми ді­ста­ли і зне- шко­ди­ли 1466 ви­бу­хо­не­без­пе­чних пре­дме­тів. «Ли­ше за по­не­ді­лок бу­ло 45 за­явок, за яки­ми зна­йшли 374 пре­дме­ти. Це не­ма­ло, — ка­же Ігор Лу­пан­дін. — За­га­лом на те­ри­то­рії пра­цює 75 пі­ро­те­хні­ків. За­раз фа­хів­ці ви­яв­ля­ють ви­бу­хо­не­без­пе­чні пре­дме­ти у 10-кі­ло­ме­тро­вій зо­ні, обго­ро­джу­ють зна­хід­ки, по­тім там пра­цю­ва­ти­муть пі­ро­те­хні­ки».

Та­кож три­ває по­квар­тир­ний і по­бу­дин­ко­вий об­хід жи­тло­вих бу­дин­ків фа­хів­ця­ми, які ви­зна­ча­ють зав­да­ну шко­ду, уже по­ча­ли від­нов­лю­валь­ні ро­бо­ти у ди­тя­чих до­шкіль­них за­кла­дах і шко­лах. По­чи­на­ють з ре­мон­ту по­крі­вель, у се­ре­ду ві­зьму­ться вже і встав­ля­ти ві­кна. Пра­цю­ють 14 бу­ді­вель­них ком­па­ній Хар­ків­щи­ни, по­ки що вла­сни­ми си­ла­ми, без за­лу­че­н­ня ін­ших ре­гіо­нів, по­ві­до­ми­ли «Дню» в прес-слу­жбі ХОДА. За­зна­ча­ю­чи, що до­по­мо­га ні­ко­ли не бу­ває зай­вою, ін­фор­му­ють, що ста­ном на 27 бе­ре­зня бу­ло надано по­над 120 тонн гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги — це і во­лон­те­ри, і су­сі­дні ра­йо­ни Хар­ків­щи­ни, ін­ші ре­гіо­ни Укра­ї­ни, Чер­во­ний хрест. Із них по­над 50 тонн — про­ду­кти та ме­ди­ка­мен­ти, за­со­би гі­гі­є­ни, по­над 70 тонн — бу­ді­вель­ні ма­те­рі­а­ли. Біль­шу ча­сти­ну ро­біт бу­дуть ви­ко­ну­ва­ти за ко­шти бю­дже­тів — ра­йон­но­го, обла­сно­го, дер­жав­но­го. Ті, хто хо­че до­по­ма­га­ти, до­по­ма­га­ють, і ци­фра гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги по­стій­но збіль­шу­є­ться, — пе­ре­ко­ну­ють в Управ­лін­ні ма­со­вих ко­му­ні­ка­цій.

У вів­то­рок у Ба­ла­клії зно­ву лу­на­ли ви­бу­хи. Про­те вже за­пла­но­ва­ні: на те­ри­то­рії ар­се­на­лу Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни роз­по­ча­ло ути­лі­за­цію ви­бу­хо­не­без­пе­чних пре­дме­тів.

Ігор Лу­пан­дін звер­тає ува­гу ба­ла­клій­ців: на ву­ли­ці Ар­се­наль­ній, бі­ля бу­дин­ку куль­ту­ри (тут по­ряд жи­тло­ве мі­сте­чко вій­сько­вої ча­сти­ни та при­ва­тний се­ктор, де є еле­ктро­по­ста­ча­н­ня, але ще не­має те­пла), з по­не­діл­ка від­кри­то пункт обі­грі­ву ДСНС. Мен­ше ніж за до­бу до пун­кту при­хо­ди­ли по­грі­ти­ся і отри­ма­ти гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу 150 лю­дей. Пункт про­дов­жує ро­бо­ту».

Ігор Ві­та­лі­йо­вич на­га­дує: пра­цює ці­ло­до­бо­ва га­ря­ча те­ле­фон­на лі­нія 057 49 510 76.

Як ба­чи­мо, до­ла­ти про­бле­ми швид­ко і зла­го­дже­но укра­їн­ці вже вмі­ють. Ще б на­вчи­ти­ся їх не ство­рю­ва­ти... Пі­дго­ту­ва­ла Оль­га ХАРЧЕНКО, «День» Фото Євгена МАЛОЛЄТКИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.