«Спі­ткну­лись» об істо­рію

Чо­му сто­ли­чна вла­да ви­рі­ши­ла за­мі­ни­ти узго­дже­ний із гро­мад­ські­стю про­ект від­нов­ле­н­ня де­рев’яних схо­дів на Ста­ро­ки­їв­ській го­рі?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Но­ві схо­ди від Пей­за­жної алеї до ву­ли­ці Во­здви­жен­ської, або ж до ур­очи­ща Гон­ча­рі­Ко­жум’яки, сто­ли­чний мі­ський го­ло­ва Ві­та­лій Кли­чко обі­цяв по­да­ру­ва­ти ки­я­нам ще у черв­ні ми­ну­ло­го ро­ку. На по­да­ру­нок до­ве­де­ться за­че­ка­ти, та й не­ві­до­мо, у якій обгор­тці він бу­де: за­мість обі­ця­но­го про­е­кту з ча­вун­ни­ми пе­ри­ла­ми та де­рев’яни­ми схід­ця­ми ме­рія ви­рі­ши­ла про­су­ва­ти про­ект від­нов­ле­н­ня схо­дів із бе­то­ну.

Це ви­кли­ка­ло не­ро­зу­мі­н­ня у сто­ли­чних акти­ві­стів, адже по­над рік то­му Ві­та­лій Кли­чко обі­цяв мі­стя­нам зов­сім ін­ше. «Но­ві схо­ди, про­ект яких узго­ди­ли з гро­мад­ськи­ми акти­ві­ста­ми та мі­сце­ви­ми жи­те­ля­ми, ви­ко­на­ють у сти­лі ста­ро­го Ки­є­ва. Ми збе­ре­же­мо їх іден­ти­чність. Во­ни бу­дуть де­рев’яни­ми з ме­та­ле­ви­ми еле­мен­та­ми», — роз­по­від­ав мер, анон­су­ю­чи, що з мі­ської ка­зни на це ви­тра­тять близь­ко 15 міль­йо­нів гри­вень.

КРОК У БІК — І ПАУЗА

Чо­му так різ­ко змі­ни­ли­ся на­строї та пла­ни мі­ської вла­ди, акти­ві­сти гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Ан­дрі­їв­сько-Пей­за­жна іні­ці­а­ти­ва» ви­рі­ши­ли з’ясу­ва­ти че­рез від­кри­тий лист до Ві­та­лія Кли­чка. У ньо­му на­га­да­ли очіль­ни­ку сто­ли­ці, що ра­зом із гро­мад­ські­стю та екс­пер­та­ми На­у­ко­во-до­слі­дно­го ін­сти­ту­ту те­о­рії та істо­рії ар­хі­те­кту­ри, мі­сто­бу­ду­ва­н­ня і ди­зай­ну бу­ло про­ве­де­но кон­курс на кра­ще ін­же­нер­но-ар­хі­те­ктур­не рі­ше­н­ня ре­кон­стру­кції схо­дів Ста­ро­ки­їв­ської го­ри від Пей­за­жної алеї до ур­очи­ща Гон­ча­рі-Ко­жум’яки. Пе­ре­мож­цем кон­кур­су ви­зна­чи­ли про­ект ТОВ «Він­нер­строй». Ви­гра­ли са­ме де­рев’яні схо­ди — «під ста­ро­ви­ну», що й обі­цяв мер.

На по­ча­тку бе­ре­зня пред­став­ни­ків ГО «Ан­дрі­їв­сько-Пей­за­жна іні­ці­а­ти­ва» за­про­си­ли на за­сі­да­н­ня се­кції ди­зай­ну (ху­до­жньої ра­ди) ар­хі­те­ктур­но­мі­сто­бу­дів­ної ра­ди при Де­пар­та­мен­ті ар­хі­те­кту­ри та мі­сто­бу­ду­ва­н­ня КМДА. Як по­ві­дом­ля­ють акти­ві­сти у ли­сті, тут і ді­зна­ли­ся про но­вий про­ект схо­дів із бе­то­ну, роз­ро­бле­ний ТОВ «Ар­хі- те­ктур­на ре­но­ва­цій­на гру­па», який на­ра­зі під­три­му­ють у мі­ськра­ді.

Та­кий по­во­рот збен­те­жив гро­мад­ськість. На дум­ку акти­ві­стів, схо­ди з бе­то­ну зруй­ну­ють ланд­шафт Пей­за­жної алеї і не від­по­від­а­ти­муть ау­рі та сти­лі­сти­ці Ста­ро­ки­їв­ської го­ри. Хо­ча ра­ні­ше схо­ди від алеї до су­ча­сно­го ра­йо­ну з елі­тним жи­тлом на Во­здви­жен­ці бу­ли са­ме бе­тон­ни­ми. У ра­дян­ські ча­си їх за­мі­ни­ли де­рев’яни­ми, і та­кий ва­рі­ант при­пав до сма­ку ки­я­нам, які пе­ре­тво­ри­ли схо­до­ві про­льо­ти на мі­сце по­ба­чень, від­по­чин­ку, му­зи­чних ви­сту­пів — ство­ри­ли тут куль­то­ве мі­сце.

Крім цьо­го, акти­ві­сти стур­бо­ва­ні тим, що ро­бо­ти з від­нов­ле­н­ня схо- дів вза­га­лі при­зу­пи­ни­ли. Влі­тку 2016 ро­ку під час де­мон­та­жу ста­рих зна­йшли дав­ні кам’яні схо­дин­ки. У Ки­їв­ській мі­ській держ­адмі­ні­стра­ції ви­рі­ши­ли при­зу­пи­ни­ти ре­кон­стру­кцію, до­ки не отри­ма­ють ви­снов­ків що­до зна­хід­ки від ар­хе­о­ло­гів. Екс­пер­ти Ін­сти­ту­ту ар­хе­о­ло­гії На­ціо­наль­ної ака­де­мії на­ук Укра­ї­ни ви­зна­чи­ли, що зна­йде­ні схід­ці жо­дної цін­но­сті не ма­ють, бо збу­до­ва­ні у 1950 — 1960-х ро­ках ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя. То­му ре­кон­стру­кцію мо­жна бу­ло смі­ли­во про­дов­жу­ва­ти да­лі. Однак ви­ни­кла пауза.

«БЕТОННІ СХО­ДИ

НАЗИВАТИМУТЬ

БОБСЛЕЙНОЮ ТРАСОЮ»

На­скіль­ки роз­тя­гне­ться пе­ре­р­ва, не­зро­зумі­ло. Пі­сля бе­ре­зне­вої зу­стрі­чі чи­нов­ни­ків КМДА з гро­мад­ські­стю у ме­рії ви­рі­ши­ли ви­не­сти на ши­ро­ке обго­во­ре­н­ня оби­два про­е­кти від­нов­ле­н­ня схід­ців. Де­хто під­три­мує бе­тон

ний ва­рі­ант. Так, ур­ба­ніст Дми­тро ГУ

РІН вва­жає, що тяж­кі, ма­сив­ні та есте­ти­чно за­ста­рі­лі ча­вун­но-де­рев’яні схо­ди нав­ряд чи до­да­дуть кра­си Пей

за­жній алеї. Ки­є­во­зна­ви­ця Вла­ди­сла

ва ОСЬМАК на пи­са­ла у Facebook, що но­вий про­ект із бе­то­ну вда­лі­ший: «Схо­ди по­хи­лі, ши­ро­кі, до­бре впи­са­ні в ре­льєф. А ста­рий (ча­вун­ний) про­ект — су­ціль­на імі­та­ція». На­то­мість акти­віст Во­ло­ди­мир

КОЛІНЬКО, який був на за­сі­дан­ні ху­до­жньої ра­ди КМДА, по­ді­лив­ся в со­цме­ре­жі: «Спе­ре­ча­ти­ся з ко­ман­дою фа­хів­ців та їхньою гру­пою під­трим­ки, що пред­став­ля­ла про­ект схо­дів, ви­го­тов­ле­них із про­ми­сло­вих за­лі­зо­бе­тон­них кон­стру­кцій, по­кри­тих пли­ткою, без­змі­стов­но, бо у них в очах сві­тив­ся су­ціль­ний бе­тон. Він, на їхню дум­ку, ду­же від­по­від­ає ча­су, не­по­мі­тний на істо­ри­чних па­гор­бах, кре­а­тив­ний, дов­го­ві­чний, спри­яє ін­ва­лі­дам, не­без­пе­чний при па­дін­ні й го­лов­не — не го­рить. Ме­ні не да­ли від­по­ві­сти на го­лов­ний ви­клик ці­єї дис­ку­сії: «Чи від­по­від­ає про­по­но­ва­ний про­ект ду­ху мі­сця?» Від­по­вім: «Дух мі­сця — це та рі­зни­ця, яку від­чу­ває люд­ська ду­ша, сто­я­чи в пром­зо­ні та в істо­ри­чно­му квар­та­лі!» Пі­сля остан­ньої пе­ре­бу­до­ви май­да­ну Не­за­ле­жно­сті йо­го ста­ли на­зи­ва­ти «мі­сцем те­плиць» і «дні­про­ге­сом». Пі­сля по­бу­до­ви та­ких схо­дів їх, я ду­маю, бу­дуть на­зи­ва­ти бобслейною трасою по­ряд із Де­ся­тин­кою».

НОУ-ХАУ ПРО­ТИ

ІСТО­РИ­ЧНОЇ АУРИ

«Не в то­му проблема, хто ро­би­ти­ме схо­ди, ва­жли­во, що на цьо­му мі­сці бу­де, — про­дов­жує дис­ку­сію акти­віс­тка та спів­за­снов­ни­ця ГО «Ан­дрі­їв­сько-Пей­за­жна іні­ці­а­ти­ва» Ма

ри­на СОЛОВЙОВА. — Якщо це бу­дуть бетонні схо­ди, ме­ні зда­є­ться, ми зро­би­мо ве­ли­че­зну по­мил­ку. Мер хо­тів зро­би­ти по­да­ру­нок ки­я­нам, тож не хо­ті­ло­ся б, щоб цей по­да­ру­нок ви­явив­ся не­при­єм­ні­стю. Якщо че­рез 20 — 30 ро­ків де­ре­ви­ну тре­ба бу­де по­мі­ня­ти, а ко­ва­ну осно­ву за­ли­ши­ти, то ні­чо­го стра­шно­го в цьо­му не бу­де. До то­го ж, ко­ли опра­цьо­ву­ва­ли це пи­та­н­ня, то го­во­ри­ли, що має бу­ти ви­ко­ри­ста­на мо­дри­на, з якої ро­блять па­лу­би на ко­ра­блях. Де­хто пи­ше, що бетонні схо­ди — це кла­сне ноу-хау, але це не пе­ре­дає ду­ху та аури то­го мі­сця. Ма­ло то­го, ми ж від­но­ви­ли те­ри­то­рію На­ціо­наль­но­го му­зею істо­рії Укра­ї­ни, про­ве­ли тра­су­ва­н­ня фун­да­мен­тів Де­ся­тин­ної цер­кви, і тре­ба, щоб усе тут бу­ло гар­мо­ній­но. Чи бу­дуть та­ки­ми бетонні схо­ди? Ду­маю, якщо гро­мад­ськість під­три­має на­шу по­зи­цію, у ме­рії нас по­чу­ють».

Чи справ­ді до­слу­ха­ю­ться до гро­ма­ди? Тут пи­та­н­ня не ли­ше у про­е­кті-пе­ре­мож­ці, а в то­му, як ме­рія спів­пра­цює з акти­ві­ста­ми. Бо на­ві­що спо­ча­тку за­лу­ча­ти їх до про­ве­де­н­ня кон­кур­су, а по­тім ро­би­ти все по-сво­є­му? Ко­му­ні­ка­ція чи­нов­ни­ків з мі­стя­на­ми і так на­куль­гує, а проблема зі схід­ця­ми ли­ше за­го­стрить не зав­жди про­сту спів­пра­цю між сто­ро­на­ми. Зре­штою, остан­нє сло­во має бу­ти за жи­те­ля­ми мі­ста.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.