Світ ви­ма­гає бой­ко­ту

Ні­ме­цькі по­лі­ти­ки за­го­во­ри­ли про пе­ре­гляд рі­ше­н­ня ФІФА що­до про­ве­де­н­ня ЧС-2018 в Ро­сії. На­ре­шті, зва­жи­ли­ся

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Ли­ше пі­сля ма­со­вих акцій та аре­штів уча­сни­ків ан­ти­ко­ру­пцій­них про­те­стів у Мо­скві ні­ме­цькі по­лі­ти­ки всер­йоз по­ча­ли обго­во­рю­ва­ти мо­жли­вість бой­ко­ту Чем­піо­на­ту сві­ту з фут­бо­лу, який на­сту­пно­го ро­ку має від­бу­ти­ся в Ро­сії — у кра­ї­ні, яка ане­ксу­ва­ла Крим і під­три­мує се­па­ра­ти­стів на Дон­ба­сі. Зре­штою, в кра­ї­ні, яка актив­но фі­нан­сує сві­то­вий те­ро­ризм (ни­ні це офіційно на­ма­га­є­ться до­ве­сти Укра­ї­на в Га­а­зі).

З тих пір як у гру­дні 2008 ро­ку Мі­жна­ро­дна фе­де­ра­ція фут­боль­них асо­ці­а­цій (ФІФА) ви­рі­ши­ла про­ве­сти сві­то­ву пер­шість у РФ, ста­но­ви­ще гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства в цій кра­ї­ні різ­ко по­гір­ши­ло­ся, за­явив у вів­то­рок, 28 бе­ре­зня, упов­но­ва­же­ний уря­ду ФРН з пи­тань спів­ро­бі­тни­цтва з Ро­сі­єю Гер­нот. Ра­зом з тим він на­га­дав, що пе­ре­гляд рі­ше­н­ня про про­ве­де­н­ня пер­шо­сті сві­ту в Ро­сії на­ле­жить до « ви­клю­чної ком­пе­тен­ції ФІФА». У свою чер­гу, за­сту­пник го­ло­ви фра­кції ХДС/ХСС у бун­де­ста­зі Мі­ха­ель Фукс за­зна­чив, що кра­ї­на, в якій не до­три­му­ю­ться еле­мен­тар­ні гро­ма­дян­ські пра­ва, в прин­ци­пі не по­вин­на про­во­ди­ти будь-які чем­піо­на­ти сві­ту. На дум­ку по­лі­ти­ка, не­спри­я­тли­ва ситуація з пра­ва­ми лю­ди­ни та без­пе­кою при­зве­де до то­го, що ба­га­то фут­боль­них убо­лі­валь­ни­ків утри­ма­ю­ться від по­їзд­ки в Ро­сію на ЧС2018. Фукс пе­ре­ко­на­ний, що бой­кот між­на­ро­дних спор­тив­них зма­гань має бу­ти «рід­кі­сним ви­ня­тко­вим ви­пад­ком», адже Ро­сія вже не пер­ший рік ру­ха­є­ться в не­без­пе­чно­му на­прям­ку, по­ру­шу­ю­чи між­на­ро­дне пра­во та пра­ва лю­ди­ни, і це «аб­со­лю­тно не­прийня­тно», — ци­тує Мі­ха­е­ля Фу­кса dw.com.

За­га­лом, від­со­ток тих, хто ка­те­го­ри­чно ви­сту­пає про­ти або має на­мір бой­ко­ту­ва­ти ЧС у Ро­сії з на­бли­же­н­ням мун­ді­а­лю, сут­тє­во зріс. На по­ча­тку бе­ре­зня цьо­го ро­ку мі­жна­ро­дна ор­га­ні­за­ція по бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю Transparency International про­ве­ла до­слі­дже­н­ня на те- му до­ві­ри вбо­лі­валь­ни­ків до ФІФА та їхньо­го став­ле­н­ня до про­ве­де­н­ня ЧС-2018 в Ро­сії. Так, 43% опи­та­них лю­дей по всьо­му сві­ту ви­сту­пи­ли про­ти Ро­сії як ор­га­ні­за­то­ра тур­ні­ру, 39% — схва­ли­ли кан­ди­да­ту­ру, 18% — не ви­зна­чи­ли­ся. Се­ред не­за­до­во­ле­них лі­ди­ру­ють Ір­лан­дія (71%), Гол­лан­дія (69%), Ве­ли­ко­бри­та­нія та Шве­ція (по 68%). У США 47% убо­лі­валь­ни­ків не під­три­ма­ли Ро­сію.

І якщо біль­шість убо­лі­валь­ни­ків із усьо­го сві­ту по­ки що роз­мір­ко­вує, чи їха­ти на мун­ді­аль до Ро­сії, опе­ру­ю­чи від­су­тні­стю у при­йма­ю­чої сто­ро­ни су­то еле­мен­тар­них норм без­пе­ки та ком­фор­ту (без­пе­ка на ста­діо­ні, ін­фра­стру­кту­ра об­слу­го­ву­ва­н­ня, зокре­ма го­те­лі, ре­сто­ра­ни, ма­га­зи­ни, ае­ро­пор­ти, за­кла­ди куль­ту­ри та до­зві­л­ля — все має бу­ти на най­ви­що­му рів­ні), то укра­їн­ські фа­ни про­сто бо­я­ться за своє жи­т­тя. Адже з де­ся­ток укра­їн­ців, якщо роз­гор­нуть на­ціо­наль­ний стя­гі за­спі­ва­ють пе­ред ста­діо­ном гімн на­шої кра­ї­ни, в РФ мо­жуть роз­ці­ню­ва­тись як уча­сни­ки не­сан­кціо­но­ва­но­го мі­тин­гу. До то­го ж, на­ші уль­трас, ко­трі пер­ши­ми ви­йшли на Май­дан і за­раз во­ю­ють на схо­ді кра­ї­ни, ко­трі при­ду­ма­ли і за­пу­сти­ли на ці­лий світ фут­боль­ну пі­сню про Пу­ті­на, без­умов­но, ста­нуть об’єктом цьку­вань та пе­ре­слі­ду­вань не ли­ше по­лі­ції та спец­служб, а й ро­сій­ських нео­на­цист­ських ру­хів. Про­те го­лов­не в істо­рії з про­ве­де­н­ням ЧС з фут­бо­лу в Ро­сії — ін­ше. Сам факт, що світ, який, до ре­чі, про­дов­жив еко­но­мі­чні сан­кції про­ти кра­ї­ни­агре­со­ра, го­то­вий за­плю­щи­ти очі на «по­лі­ти­ку до­бро­су­сід­ства» го­спо­да­рів «свя­та фут­бо­лу», ли­ше під­си­лю­ва­ти­ме від­чу­т­тя все­до­зво­ле­но­сті.

Хоч би як при­кро ви­гля­да­ло те, що не­зва­жа­ю­чи на ане­ксію Кри­му, під­трим­ку те­ро­ри­стів на Дон­ба­сі, вій­ну в Си­рії, єв­ро­пей­ських по­лі­ти­ків сьо­го­дні біль­ше тур­бує роз­гін у Мо­скві не­сан­кціо­но­ва­но­го мі­тин­гу — го­лов­не, як ка­жуть, ре­зуль­тат. Щоб на фі­ні­ші ви­ста­чи­ло «ди­ха­н­ня», як ка­жуть у спор­ті, «до­гра­ти матч» до кін­ця, тоб­то все-та­ки бой­ко­ту­ва­ти чем­піо­нат.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.