Ро­зо­ра­ли кур­ган – на­тра­пи­ли на скіф­ську сте­лу

Вря­ту­ва­ли пам’ятку зав­дя­ки по­ві­дом­лен­ню вчи­тель­ки

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ін­на ТІЛЬНОВА, Кро­пив­ни­цький

■ Ча­сти­ну кам’яної сте­ли скіф­ських ча­сів ви­яви­ли тра­кто­ри­сти під час оран­ки на по­лі бі­ля с. Ва­си­не, що в Знам’ян­сько­му ра­йо­ні. Про зна­хід­ку се­ля­ни по­ві­до­ми­ли на­у­ков­ців із Кі­ро­во­РЕКЛАМА град­сько­го пе­да­го­гі­чно­го уні­вер­си­те­ту ім. В. Вин­ни­чен­ка. За сло­ва­ми аси­стен­та ка­фе­дри істо­рії Укра­ї­ни, ар­хе­о­ло­га Ки­ри­ла ПАНЧЕНКА, імо­вір­но, ар­те­факт на­ле­жить до пам’яток дру­гої по­ло­ви­ни VI — по­ча­тку V ст. до н. е.

■ «На сте­лу на­тра­пи­ли, ко­ли не­за­кон­но ро­зо­рю­ва­ли кур­ган. Про це нам по­ві­до­ми­ла вчи­тель­ка істо­рії із Мо­шо­рин­ської шко­ли На­та­лія Де­ме­шко, вла­сне, са­ме зав­дя­ки її по­ві­дом­лен­ню нам вда­ло­ся вря­ту­ва­ти сте­лу від мо­жли­во­го зни­кне­н­ня», — про­ко­мен­ту­вав Ки­ри­ло Панченко.

■ Щоб убе­рег­ти уні­каль­ний ар­те­факт від чор­них ар­хе­о­ло­гів, мі­сце­ва вла­да взя­ла зна­хід­ку під охо­ро­ну. У подаль­шо­му сте­лу пла­ну­ють пе­ре­вез­ти до му­зею і про­дов­жи­ти до­слі­дже­н­ня.

ФОТО ЗІ СТОРІНКИ У «ФБ» КИ­РИ­ЛА ПАНЧЕНКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.