Кер­тіс СКАПАРРОТТІ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (ukrainian.voanews.com)

ге­не­рал США, вер­хов­ний го­лов­но­ко­ман­ду­вач ОЗС НАТО у Єв­ро­пі:

Я осо­би­сто вва­жаю, що ми ма­є­мо роз­гля­ну­ти пи­та­н­ня ле­таль­ної обо­рон­ної зброї для Укра­ї­ни. Укра­їн­ці во­ю­ють про­ти смер­то­но­сно­го силь­но­го про­тив­ни­ка, який є на­справ­ді ро­сій­ськи­ми став­ле­ни­ка­ми, яким ро­сі­я­ни на­да­ють най­но­ві­ше вій­сько­ве обла­дна­н­ня. Отож, ми по­вин­ні під­три­ма­ти укра­їн­ців, щоб во­ни ма­ли від­по­від­не озбро­є­н­ня, аби за­хи­сти­ти Укра­ї­ну

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.