«Хо­чу, що­би тра­ди­ції ве­ли­ко­го по­е­ти­чно­го кі­но про­дов­жу­ва­лись»

Ла­ри­са Ка­до­чни­ко­ва — пер­ший трі­ум­фа­тор пре­мії Укра­їн­ської кі­но­а­ка­де­мії

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Цьо­го­річ бу­ла ство­ре­на Укра­їн­ська кі­но­а­ка­де­мія (це об’єд­на­н­ня екс­пер­тів і про­фе­сіо­на­лів у га­лу­зі кі­но та кі­но­ін­ду­стрії — ака­де­мію за­сно­ва­но за­ра­ди під­трим­ки й роз­ви­тку на­ціо­наль­но­го кі­не­ма­то­гра­фа). Ни­ні в ній уже 240 чле­нів.

Ви­зна­че­но пер­шо­го ла­у­ре­а­та На­ціо­наль­ної кі­но­пре­мії в но­мі­на­ції «Вне­сок у роз­ви­ток укра­їн­сько­го кі­но». На­га­да­є­мо, пе­ре­мож­ця в цій но­мі­на­ції ви­зна­ча­ють чле­ни На­ціо­наль­ної спіл­ки кі­не­ма­то­гра­фі­стів Укра­ї­ни. Рі­ше­н­ня бу­ло ухва­ле­но на за­сі­дан­ні се­кре­та­рі­а­ту прав­лі­н­ня НСКУ.

Уро­чи­ста це­ре­мо­нія кі­но­а­ка­де­мії від­бу­де­ться 20 кві­тня, і са­ме то­ді по­че­сну ста­ту­е­тку «Зо­ло­та Дзи­ґа» одер­жить у на­го­ро­ду ві­до­ма укра­їн­ська актри­са те­а­тру та кі­но Ла­ри­са Ка­до­чни­ко­ва. У твор­чо­му до­роб­ку Ла­ри­си Ва­лен­ти­нів­ни — де­ся­тки ро­лей у кі­но і те­а­трі, зокре­ма го­лов­на роль у куль­то­во­му філь­мі Сер­гія Па­ра­джа­но­ва «Ті­ні за­бу­тих пред­ків». Се­ред її кі­не­ма­то­гра­фі­чних ро­біт — участь у та­ких стрі­чках, як «Бі­лий птах з чор­ною озна­кою», «Кри­ни­ця для спра­глих», «Ве­чір на Іва­на Ку­па­ла», «Ко­мі­са­ри», «Чор­на кур­ка, або Під­зем­ні жи­те­лі», «Істо­рія одно­го ко­ха­н­ня» та ба­га­тьох ін­ших. Ра­зом із Дми­тром То­ма­шполь­ським актри­са зня­ла до­ку­мен­таль­ну стрі­чку-екс­пе­ри­мент «Ла­ри­са Ка­до­чни­ко­ва. Ав­то­порт­рет».

— Ла­ри­са Ка­до­чни­ко­ва — лю­ди­на над­зви­чай­них кре­а­тив­них мо­жли­во­стей. Ви­хо­ва­на у сві­ті те­а­тру (з по­ча­тку 1960-х і до ни­ні — про­від­на актри­са На­ціо­наль­но­го те­а­тру ім. Ле­сі Укра­їн­ки. — Т. П.), орі­єн­то­ва­но­го на гли­бо­ке пси­хо­ло­гі­чне опра­цю­ва­н­ня по­ве­дін­ки пер­со­на­жів у ка­дрі й на те­а­траль­ній сце­ні, во­на з по­зір­ною лег­кі­стю пе­ре­йшла у ди­во­світ Сер­гія Па­ра­джа­но­ва, Юрія Іл­лєн­ка, Ми­ко­ли Ма­щен­ка, Ві­кто­ра Гре­ся... Її ро­лі в кі­но зде­біль­шо­го ви­ма- га­ли ор­га­ні­чно­го існу­ва­н­ня в екс­пре­сив­но­му, су­пер­ви­ра­зно­му (за ком­по­зи­ці­єю, ко­льо­ро­вою сим­фо­ні­сти­кою пе­ред­усім) ка­дрі, де актор да­ле­ко не зав­жди є йо­го цен­тром і ру­ші­єм. Це їй вда­ва­ло­ся — лег­ко й не­ви­му­ше­но. Іво­дно­час Ла­ри­са Ка­до­чни­ко­ва зав­жди утри­мує в со­бі фо­кус гля­да­цьких сим­па­тій, її люд­ська і про­сто ар­ти­сти­чна при­тя­галь­ність без­ме­жні...» — ска­зав Сер­гій ТРИМБАЧ, за­сту­пник го­ло­ви На­ціо­наль­ної спіл­ки кі­не­ма­то­гра­фі­стів Укра­ї­ни.

«День» при­ві­тав Ла­ри­су Ва­лен­ти­нів­ну з по­че­сною від­зна­кою.

— Ду­же при­єм­на но­ви­на, — зі­зна­ла­ся Л. Ка­до­чни­ко­ва. — Для ме­не, актри­си, ко­тра про­йшла ве­ли­кий твор­чий шлях у кі­но, звіс­тка, що я ста­ла ла­у­ре­а­том кі­но­а­ке­де­мії в но­мі­на­ції «Вне­сок у роз­ви­ток укра­їн­сько­го кі­но», — ду­же хви­лю­ю­ча. Я ду­же вдя­чна всім, хто го­ло­су­вав за мою кан­ди­да­ту­ру. «Зо­ло­та Дзи­ґа» — це укра­їн­ський «Оскар»! За­раз наш кі­не­ма­то­граф по­чав від­ро­джу­ва­тись, і це пре­кра­сно. Спо­ді­ва­ю­ся, що чор­ні дні за­кін­ча­ться і по­пе­ре­ду укра­їн­ські стрі­чки ра­ду­ва­ти­муть гля­да­чів, а ро­бо­ти кі­но­ми­тців бу­дуть до­стой­но пред­став­ле­ні на пре­сти­жних фе­сти­ва­лях. Ду­же хо­чу, що­би тра­ди­ції ве­ли­ко­го по­е­ти­чно­го кі­но про­дов­жу­ва­лись, з’яв­ля­лись но­ві, ці­ка­ві, сер­йо­зні та ре­зо­нан­сні кар­ти­ни, які про­слав­ля­ли б укра­їн­ський кі­не­ма­то­граф.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.