Ди­во з япон­ськи­ми мо­ти­ва­ми

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Із 28 кві­тня до 2 трав­ня у На­ціо­наль­но­му бо­та­ні­чно­му са­ду іме­ні М.М. Гри­шка від­бу­де­ться кон­курс «Ланд­ша­фтна ве­сна-2017»

Ор­га­ні­за­то­ри кон­кур­су ланд­ша­фтно­го ди­зай­ну обі­ця­ють справ­жнє ди­во: з їхніх слів, впер­ше в Укра­ї­ні під від­кри­тим не­бом ми по­ба­чи­мо 30 ланд­ша­фтних ком­по­зи­цій. Бу­дуть і ланд­ша­фтні ін­ста­ля­ції, й арт-об’єкти з при­ро­дних ма­те­рі­а­лів, і кон­курс япон­ських мо­ти­вів у мі­ні-са­дах. Япон­ських — то­му що 2017 рік ого­ло­ше­но Ро­ком Япо­нії в Укра­ї­ні. Та­кож кон­курс від­бу­ва­є­ться за під­трим­ки По­соль­ства Япо­нії.

Ди­зай­не­ри, ху­до­жни­ки, фло­ри­сти із усіх ку­то­чків кра­ї­ни збе­ру­ться в На­ціо­наль­но­му бо­та­ні­чно­му са­ду іме­ні М.М. Гри­шка. Во­ни змо­жуть ре­а­лі­зу­ва­ти свої най­смі­ли­ві­ші ідеї. Ро­бо­ту пе­ре­мож­ця зго­дом вті­лять в Оде­сько­му бо­та­ні­чно­му са­ду.

Чле­ни жу­рі «Ланд­ша­фтної ве­сни» го­во­рять про ви­со­кий рі­вень уча­сни­ків. На кон­курс на­ді­йшло по­над 150 ро­біт. До ре­чі, пра­ців­ни­ки бо­тса­ду зі­зна­ли­ся, що вже по­над де­сять ро­ків зби­ра­ли­ся вті­ли­ти ідею япон­сько­го са­ду на сво­їй те­ри­то­рії.

«Я брав участь в оцін­ці про­е­ктів і по­ба­чив ду­же ви­со­кий рі­вень, — акцен­тує за­сту­пник ди­рек- то­ра з ланд­ша­фтно­го бу­дів­ни­цтва На­ціо­наль­но­го бо­та­ні­чно­го са­ду іме­ні М. М. Гри­шка Ми­ко­ла ШУМИК. — Ми го­во­ри­мо про ство­ре­н­ня са­дів сві­ту на на­шій те­ри­то­рії, а ді­лян­ка, де від­бу­ва­ти­ме­ться кон­курс, ду­же до­бре впи­су­є­ться в ча­сти­ну на­ших схі­дних са­дів — ко­рей­ський, ті­бет­ський. Та­кож пла­ну­є­мо ство­ри­ти ки­тай­ський. Спо­ді­ва­ю­ся, все це нам вда­сться зро­би­ти, а кон­курс пе­ре­тво­ри­ться на ре­гу­ляр­ну ви­став­ку».

На сьо­го­дні на те­ри­то­рії бо­тса­ду вже по­чи­на­ють ре­а­лі­зо­ву­ва­ти ро­бо­ти уча­сни­ків кон­кур­су. Та­кож у «Ланд­ша­фтній ве­сні» ві­зьмуть участь ді­ти. Їх за­про­шу­ють до 15 кві­тня над­си­ла­ти на еле­ктрон­ну адре­су: opudalo2017@gmail.com свої ескі­зи... опу­дал. Майя ДАВИДОВА, ди­зай­нер, ав­тор про­гра­ми «Ланд­ша­фтні ігри» та ор­га­ні­за­тор кон­кур­су «Каз­ко­ве опу­да­ло», по­яснює: «Ми впер­ше про­ве­де­мо кон­курс, де ді­ти змо­жуть ре­а­лі­зу­ва­ти свої ланд­ша­фтні на­ви­ки. Це бу­де кон­курс «Каз­ко­ве опу­да­ло»: ді­ти зма­га­ти­му­ться у вмін­ні ство­ри­ти най­ве­се­лі­ший еле­мент ланд­ша­фтно­го ди­зай­ну. Опу­да­ла уосо­блю­ва­ти­муть каз­ко­вих ге­ро­їв».

Іні­ці­а­то­ри кон­кур­су впев­не­ні, що подія до­зво­лить про­я­ви­ти­ся яскра­вим іме­нам в га­лу­зі ланд­ша­фтно­го ди­зай­ну, по­да­рує Укра­ї­ні і сві­ту ми­тців сві­то­во­го рів­ня.

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.