У Він­ни­ці кон­суль­ство Поль­щі пред­ста­ви­ло ви­став­ку «Са­ма­ри­тя­ни з Мар­ко­вої»

«Укра­ї­на по­сі­дає че­твер­те мі­сце за кіль­кі­стю ря­тів­ни­ків єв­ре­їв пі­сля Поль­щі, Гол­лан­дії та Фран­ції», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця

УВін­ни­цько­му обла­сно­му кра­є­знав­чо­му му­зеї від­кри­ли до­ку­мен­таль­ну ви­став­ку «Са­ма­ри­тя­ни з Мар­ко­вої», яка роз­по­від­ає про поль­ську ро­ди­ну Уль­мів. Їхня тра­гі­чна істо­рія ста­ла по­штов­хом до ство­ре­н­ня у се­лі Мар­ко­ва, де во­ни ме­шка­ли, Му­зею по­ля­ків, які від­да­ли своє жи­т­тя, ря­ту­ю­чи єв­ре­їв під час оку­па­ції Поль­щі на­ци­ста­ми у пе­рі­од Дру­гої сві­то­вої вій­ни.

«У ко­жно­го на­ро­ду є свої ге­рої. У поль­сько­го — це ро­ди­на Юзе­фа Уль­ми. Гі­тле­рів­ці зни­щи­ли всю йо­го сім’ю — дру­жи­ну Ві­кто­рію, їхніх ші­стьох ді­тей та ві­сьмох єв­ре­їв, яких во­ни пе­ре­хо­ву­ва­ли. Це бу­ло зро­бле­но для то­го, щоб на­ля­ка­ти ін­ші поль­ські сім’ї, які до­по­ма­га­ли єв­ре­ям, — роз­по­від­ає ві­це-кон­сул Ре­спу­блі­ки Поль­ща у Він­ни­ці Вой­цех МРОЗОВСЬКІ. — За свій по- двиг і лю­дя­ність ро­ди­на Уль­мів удо­сто­є­на зва­н­ня «Пра­ве­дни­ки на­ро­дів сві­ту», яке ви­дає Ізра­їль­ський ін­сти­тут Яд Ва­шем для від­зна­че­н­ня ря­тів­ни­ків єв­рей­сько­го на­се­ле­н­ня від на­ци­стів. По­над 6000 по­ля­ків бу­ло від­зна­че­но цим зва­н­ням».

Не­зва­жа­ю­чи на за­гро­зу стра­ти, Уль­ми та ба­га­то ін­ших ро­дин про­дов­жу­ва­ли пе­ре­хо­ву­ва­ти у се­бе при­ре­че­них на зни­ще­н­ня єв­рей­ських су­сі­дів. По­ді­бні си­ту­а­ції від­бу­ва­ли­ся в Укра­ї­ні й на Він­нич­чи­ні зокре­ма. Кан­ди­дат істо­ри­чних на­ук, за­сту­пник ди­ре­кто­ра Дер­жав­но­го ар­хі­ву у Він­ни­цькій обла­сті Фа­ї­на ВИНОКУРОВА роз­по­ві­ла, що під час оку­па­ції на Він­нич­чи­ні бу­ло роз­стрі­ля­но і за­ка­то­ва­но 170 ти­сяч єв­ре­їв, мі­сце­вих і де­пор­то­ва­них з ін­ших ре­гіо­нів. Ія­кщо ко­мусь і по­ща­сти­ло вря­ту­ва­ти­ся, то це тіль­ки зав­дя­ки лю­дя­но­сті укра­їн­ців, ба­га­тьох з яких та­кож за­ра­хо­ва­но до «пра­ве­дни­ків на­ро­дів сві­ту».

«Сьо­го­дні ми роз­гля­да­є­мо не про­сто сто­рін­ку в істо­рії, а ве­ли­ку пси­хо­ло­гі­чну про­бле­му. Про­бле­му люд­сько­го ви­бо­ру в екс­тре­маль­них по­ді­ях на­цист­ської оку­па­ції. Лан­цю­жок еска­ла­ції є ти­по­вим, але не ви­рі­шаль­ним, бо зна­йшли­ся лю­ди, які си­лою ду­ху зу­пи­ни­ли ма­со­ве зни­ще­н­ня. На свій страх і ри­зик, — за­зна­чає Фа­ї­на Винокурова. — Ни­ми є ті, ко­го сві­то­ве єв­рей­ство на­зи­ває « пра­ве­дни­ка­ми на­ро­дів сві­ту», бо во­ни збе­ре­гли лю­дя­ність у пе­клі. А це озна­чає пе­ре­мо­гу до­бра над злом. Ни­ні у ба­зі да­них ін­сти­ту­ції Яд Ва­шем «пра­ве­дни­ка­ми на­ро­дів сві­ту» є ви­хід­ці з 44 кра­їн сві­ту. Укра­ї­на по­сі­дає че­твер­те мі­сце за кіль­кі­стю ря­тів­ни­ків єв­ре­їв пі­сля Поль­щі, Гол­лан­дії та Фран­ції. Та пер­шою се­ред укра­їн­ців, хто отри­мав це по­че­сне зва­н­ня, ста­ла він­ни­чан­ка Оле­на Ві­тер, яка вря­ту­ва­ли де­ся­тки єв­рей­ських ді­тей».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.