...«Хю­ге» під ко­жною ви­шнею»

Но­вий ви­пуск глян­це­во­го «Мар­шру­ту №1» за­про­шує до «ро­зум­но­го до­му»

Den (Ukrainian) - - День України -

«...Укра­ї­на по­вин­на ста­ти го­лов­ним дистриб’юто­ром ком­фор­ту. Ми зав­жди бу­ли ду­же ве­ли­ки­ми ге­до­ні­ста­ми, на­віть у скром­них об­ста­ви­нах — і на лу­гах, і бі­ля ко­пи­ці сі­на, і під во­за­ми, і за ши­ро­ки­ми ла­ва­ми — де­мон­стру­ва­ли умі­н­ня жи­ти роз­сла­бле­но, роз­кі­шно, сма­чно, ком­фор­тно. На­став час пе­ре­не­сти це на ін­ший рі­вень», — пи­ше у сво­їй тра­ди­цій­ній ко­лон­ці Ла­ри­са Ів­ши­на. Тож ко­ман­да глян­цю під ке­рів­ни­цтвом го­лов­но­го ре­да­кто­ра як «ар­хі­те­кто­ра про­сто­ру» на­пов­ни­ла сві­жий «Мар­шрут №1» низ­кою екс­клю­зи­вів від гу­ру в те­мі су­ча­сно­го бу­дів­ни­цтва, обла­шту­ва­н­ня ін­тер’єру та ланд­ша­фтно­го ди­зай­ну.

Зокре­ма, про те, чи справ­ді «ро­зум­ний дім» від зви­чай­но­го жи­тла від­рі­зняє ли­ше «фарш» із те­хно­ло­гій, як ба­га­то хто вва­жає, в ін­терв’ю роз­по­від­ає пар­тнер ви­пу­ску, вла­сник бу­ді­вель­ної ком­па­нії «КОНТАКТ-ІНВЕСТ» Єв­ген Чер­не­цький. А про «ал­хі­мію» еко­ди­зай­ну — за­снов­ник ар­хі­те­ктур­ної май­стер­ні Sergey Ма­khno Architects Сер­гій Ма­хно. Роль тек- сти­лю в ін­тер’єрі окре­слює за­снов­ни­ця «ТЕККО-Са­ло­ну» Зоя Но­во­сель­ська. Сво­їм уяв­ле­н­ням про іде­аль­не жи­тло і бу­ди­нок май­бу­тньо­го ді­ля­ться пре­зи­дент Intercoiffure Ukraine ICD Art Coordinator for Eastern Europe, ди­ре­ктор Beauty Salon Natasha Balabanova На­та­ля Ба­ла­ба­но­ва, пред­став­ник фран­цузь­ких фа­брик в Укра­ї­ні Ан­на Се­валь­ньов, ге­не­раль­ний ме­не­джер го­те­лю Fairmont Grand Hotel Kyiv Єли­за­ве­та Юру­ше­ва та чи­ма­ло ін­ших не менш ці­ка­вих і ком­пе­тен­тних пер­сон.

Крім то­го, у но­ме­рі — огля­ди цьо­го­рі­чних трен­дів ланд­ша­фтно­го ди­зай­ну та най­кра­щих ін­но­ва­цій­них бу­дин­ків, рей­тинг ви­дань, що обов’яз­ко­во ма­ють бу­ти на книж­ко­вій по­ли­ці (а в ро­зум­но­му бу­дин­ку без неї ні­як!) і чи­ма­ло пе­ре­две­ли­ко­дніх по­рад, які не­о­дмін­но під­ні­муть на­стрій і на­ди­хнуть на вла­сні ідеї!

Про­сто за­раз за­мов­ляй­те сві­жий « Мар­шрут № 1. Ро­зум­ний дім» у ма­га­зи­ні на сай­ті «Дня» чи за те­ле­фо­ном від­ді­лу ре­а­лі­за­ції: (044) 303 96 23 або ж до­че­кай­тесь п’ятни­ці, щоб при­дба­ти йо­го в кі­о­ску пре­си.

Пі­дго­ту­ва­ла Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.