Ми­сте­цтво па­трі­о­ти­зму

Джордж Буш ви­дав кни­гу з порт­ре­та­ми 66 ве­те­ра­нів вій­ни

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

43-й пре­зи­дент США Джордж Буш зди­ву­вав ба­га­тьох сво­ї­ми ар­ти­сти­чни­ми та­лан­та­ми, пред­ста­вив­ши 28 бе­ре­зня свою кни­гу «Пор­тре­ти від­ва­ги: вша­ну­ва­н­ня го­лов­но­ко­ман­ду­ва­чем аме­ри­кан­ських во­ї­нів» (Portraits of Courage. A Commander in Chief’s Tribute to America’s Warriors). Екс-пре­зи­дент з го­лов­но­ко­ман­ду­ва­ча пе­ре­тво­рив­ся на го­лов­но­го ху­до­жни­ка, під­твер­джен- ням чо­го є те, що ця кни­га вхо­дить у спи­сок бес­тсе­ле­рів New York Times. Тре­ба за­зна­чи­ти, що до цьо­го Буш уже ви­став­ляв пор­тре­ти сві­то­вих лі­де­рів, з яки­ми він був осо­би­сто зна­йо­мий. Цьо­го ра­зу він ви­рі­шив при­свя­ти­ти свій та­лант зо­бра­жен­ню аме­ри­кан­ських во­ї­нів, ба­га­то з яких бу­ло по­ра­не­но і з яки­ми він по­зна­йо­мив­ся осо­би­сто. Ко­жен ко­льо­ро­вий порт­рет су­про­во­джу­є­ться істо­рі­єю осо­би­сто­сті, чим Буш спо­ді­ва­є­ться «при­вер­ну­ти ува­гу до ви­кли­ків, з яки­ми сти­ка­ю­ться во­я­ки, ко- ли по­вер­та­ю­ться до­до­му і пе­ре­хо­дять до мир­но­го жи­т­тя, і не­об­хі­дно­сті, аби на­ша кра­ї­на їх ви­рі­шу­ва­ла».

Ви­ру­чку від про­да­жу кни­ги Portraits of Courage бу­де по­жер­тву­ва­но у фонд Military Service Initiative, який при­зна­че­но для на­да­н­ня до­по­мо­ги ве­те­ра­нам те­ра­кту 9/11 і їхнім ро­ди­нам у га­лу­зі охо­ро­ни здо­ров’я та со­ці­аль­но­го за­без­пе­че­н­ня, вклю­ча­ю­чи пост­трав­ма­ти­чний стрес. У да­ний час кар­ти­ни екс­по­ну­ю­ться на Пре­зи­дент­сько­му цен­трі іме­ні Джор­джа Бу­ша в Дал­ла­сі.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.