Ве­ли­ко­бри­та­нія офі­цій­но роз­по­ча­ла ви­хід з ЄС

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ве ли ко бри та нія вчо ра фор маль но за сто су ва ла стат - тю 50 Лі са бонсь кої уго ди, ого ло сив ши про свій на мір за ли ши ти Єв­ро пейсь кий Со - юз. Та­ким чи­ном роз­по­чну­ться пе­ре­го­во­ри між Лон­до­ном та Брюс се лем що до умов ви - хо­ду Спо­лу­че­но­го Ко­ро­лів­ства з ЄС. Уве­че­рі на­пе­ре­до­дні прем’єр-мі­ні­стер Ве­ли­ко­бри­та нії Те ре за Мей під пи са ла офі цій но го лис та до ЄС, у яко му спо ві ща єть ся про рі - шен ня кра ї ни про ви хід та який дає фор маль ний старт цьо му про це су. Учо ра цей лист по­сол Ве­ли­ко­бри­та­нії у ЄС Тім Бар роу пе ре дав пре - зи­ден­то­ві Єв­ро­пей­ської Ра­ди До­наль­ду Ту­ску, а йо­го ко­пії бу­де на­ді­сла­но до 27 дер­жав­чле нів ЄС, ін фор мує аген ція dpa. Учо ра у сво їй про мо ві у пар ла мен ті во на за кли ка ла усіх бри­тан­ців об’єд­на­тись у цей до ле нос ний мо мент для кра ї ни, а та кож на го ло си ла, що під час пе ре го во рів що до ви­хо­ду з ЄС во­на хо­че пред­став ля ти « кож ну лю ди ну у Спо лу че но му Ко ро лів ст ві » . На пе ре дод ні Мей про ве ла роз­мо­ви з До­наль­дом Ту­ском, го­ло­вою Єв­ро­ко­мі­сії Жа­но­мКло­дом Юн­ке­ром та кан­цлер­кою Ні меч чи ни Анґе лою Мер­кель. За під­сум­ка­ми роз­мо ви з Мей Юн­кер за явив, що пе ре го во ри прой ш ли « доб ре та кон ст рук тив но » і що Ве ли ко бри та нія за ли - шить ся « тіс ним та від да ним со­ю­зни­ком» ЄС.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.