IН­ТРИ­ГА...

Що чи хто сто­їть за на­мі­ром Ві­кто­ра Шо­кі­на по­но­ви­тись на по­са­ді Ген­про­ку­ро­ра?

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Екс-ген­про­ку­рор Ві­ктор Шо­кін по­дав до Ви­що­го адмін­су­ду по­зов з ме­тою по­но­ви­тись на по­са­ді, з якої він пі­шов май­же рік то­му. По­зов за­ре­є­стро­ва­ний 13 бе­ре­зня 2017 ро­ку, про що є по­ві­дом­ле­н­ня на сай­ті су­ду. Ро­з­гляд спра­ви від­бу­де­ться 10 кві­тня. По­ві­дом­ля­є­ться, що Шо­кін у по­зов­ній за­яві про­сить ви­зна­ти не­за­кон­ни­ми та ска­су­ва­ти по­ста­но­ву ВР Укра­ї­ни «про на­да­н­ня зго­ди на звіль­не­н­ня пре­зи­ден­том Ві­кто­ра Шо­кі­на з по­са­ди Ген­про­ку­ро­ра Укра­ї­ни».

Окрім то­го екс-про­ку­рор про­сить ви­зна­чи­ти не­за­кон­ним і ска­су­ва­ти указ пре­зи­ден­та від 3 кві­тня 2016 ро­ку про звіль­не­н­ня з по­са­ди ген­про­ку­ро­ра і указ пре­зи­ден­та від 23 черв­ня 2016 ро­ку №269/2016, а та­кож пра­гне по­нов­ле­н­ня на адмі­ні­стра­тив­ній по­са­ді.

Рік то­му Шо­кі­на зви­ну­ва­чу­ва­ли в галь­му­ван­ні ре­фор­му­ва­н­ня Ген­про­ку­ра­ту­ри, в роз­ва­лі гу­чних справ, спу­ску на галь­мах ре­зо­нан­сних роз­слі­ду­вань в то­му чи­слі по роз­стрі­лам на Май­да­ні. Як на­слі­док За­хід по­чав по­сту­по­во зні­ма­ти сан­кції з тих хто був при­че­тний до зло­чи­нів до­би пре­зи­ден­та-вті­ка­ча. За­сту­пник ген­про­ку­ро­ра — про­ку­рор Оде­ської обла­сті Да­вид Са­ква­ре­лі­дзе за­яв­ляв про ді­ло­ві зв’яз­ки Ген­про­ку­ро­ра з так зва­ни­ми «ді­а­ман­то­ви­ми» про­ку­ро­ра­ми. Пі­сля ці­єї за­яви Шо­кін звіль­нив Са­ква­ре­лі­дзе, яко­го вва­жа­ли пред­став­ни­ком ре­фор­ма­тор­сько­го кри­ла, і в той же день Вер­хов­на Ра­да да­ла зго­ду на звіль­не­н­ня Ві­кто­ра Шо­кі­на з по­са­ди Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра.

Звіль­не­н­ня Шо­кі­на від­бу­лось аку­рат пе­ред по­їзд­кою Пе­тра По­ро­шен­ка до США, де дав­но ви­ма­га­ли не ли­ше сер­йо­зно­го ре­фор­му- ва­н­ня Ген­про­ку­ра­ту­ри, але й кар­ди­наль­них ка­дро­вих рі­шень. Про­те не всі на той час здо­га­ду­ва­лись, що крі­сло Шо­кі­на вже бу­ло при­го­тов­ле­не для Юрія Лу­цен­ка. Не здо­га­ду­ва­лись, то­му що остан­ній про­сто не мав на­віть юри­ди­чної осві­ти, що су­пе­ре­чи­ло чин­но­му за­ко­но­дав­ству. Все ста­ло на свої мі­сця, ко­ли від­по­від­ні змі­ни до за­ко­но­дав­ства бу­кваль­но про­ти­сну­ли під но­ву кан­ди­да­ту­ру, що не мо­гло не ви­кли­ка­ти обу­ре­н­ня. По­пер­ше, на­яв­ність Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра без юри­ди­чної осві­ти са­мо по со­бі є нон­сен­сом, адже це не по­лі­ти­чна по­са­да. По-дру­ге, ще біль­шим пра­во­вим нон­сен­сом є змі­на за­ко­но­дав­ства під кон­кре­тну осо­бу, яка пе­ре­бу­ває в ко­ман­ді Пре­зи­ден­та. При цьо­му адво­кат Ві­кто­ра Шо­кі­на вва­жає, що рі­ше­н­ня Вер­хов­ної Ра­ди про йо­го від­став­ку бу­ло прийня­то із по­ру­ше­н­ням про­це­ду­ри, а са­ме від­бу­ло­ся не пер­со­наль­не го­ло­су­ва­н­ня. Ви­слов­лю­ю­чись про­сто — де­пу­та­ти від­пра­ви­ли Шо­кі­на у від­став­ки «кно­пко­дав­ством».

Див­ною бу­ла і са­ма про­це­ду­ра від став ки Шо кі на. Спо чат ку 16 лю­то­го Пе­тро По­ро­шен­ко по­ві­до­мив, що по­про­сив ген­про­ку­ро­ра Шо­кі­на по­да­ти у від­став­ку. Шо­кін в свою чер­гу на­пи­сав від­по від ну за яву, а по тім пі шов у від пус т ку. Рів но че рез мі сяць Ген п ро ку рор по вер нув ся із від - пус ки і зно ву сів в своє ро бо че кріс ло. В сус піль ст ві зрос та ло оче­ви­дне обу­ре­н­ня, адже на дру­го му ро ці пі сля Май да ну та по - ча­тку вій­ни, Ге­не­раль­на про­ку­ра ту ра так і не про су ну лась в спра­ві роз­стрі­лу Не­бе­сної со­тні. Більш то го, до цьо го мо мен ту жо­ден з про­ку­ро­рів так і не до­вів спра­ву про вбив­ство жур­на­лі­ста Ге­ор­гія Гон­га­дзе, ті­ло яко­го че - рез 16 ро­ків пі­сля за­ги­бе­лі по­хо­ва­ли бу­кваль­но пе­ред від­став­кою

Шо­кі­на. Що тор­ка­є­ться зга­да­ної спра­ви, то тут біль­ше пи­тань на­віть не стіль­ки до Шо­кі­на, скіль­ки до йо­го на­сту­пни­ка — Юрія Лу­цен­ка — який ба­га­то ра­зів в го­лос обі­цяв роз­кри­ти за­мов­ни­ків жор­сто­кої роз­пра­ви над жур­на­лі­стом. Ви­хо­дить, що са­ме за­ги­бель Гон­га­дзе і фа­кти­чно по­хо­ва­не роз­слі­ду­ва­н­ня що­до за­мов­ни­ків, ста­ло ла­кму­со­вим па­пір­цем су­тно­сті вза­є­мо­від­но­син у ви­щих вла­дних еше­ло­нах.

На­ро­дний де­пу­тат Ві­ктор

ЧУМАК вва­жає, що спро­ба Шо­кі­на по­но­ви­тись на по­са­ді пов’яза­на перш за все із пла­на­ми Пре­зи­ден­та пе­ре­мі­сти­ти сво­го со­ра­тни­ка Іго­ря Лу­цен­ка з про­ку­рор­ської сфе­ри в по­лі­ти­чну. Хо­ча, су­дя­чи із ри­то­ри­ки остан­ньо­го, ни­ні­шній Ген­про­ку­рор і на цій по­са­ді не за­бу­ває ре­ме­сло по­лі­ти­чних га­сел. На­при­клад, пі­сля не­що­дав­ньо­го вбив­ства екс-де­пу­та­та ро­сій­ської Дер­жду­ми Де­ни­са Во­ро­нен­ко­ва з’яви­лись за­яви ін­шо­го ро­сій­сько­го опо­зи­ціо­не­ра Іл­лі По­но­ма­рьо­ва, який зви­ну­ва­тив Лу­цен­ка в то­му, що вби­тий не ба­жав роз­го­ло­ше­н­ня сво­їх на­мі­рів свід­чи­ти аж до са­мо­го су­до­во­го про­це­су над Яну­ко­ви­чем. На сво­їй сто­рін­ці в «Фейс­бу­ці» Ві­ктор Чумак пи­ше: «Ме­не за­пи­та­ли жур­на­лі­сти, що це з бо­ку Шо­кі­на? Дру­зі, Ві­ктор Ми­ко­ла­йо­вич, ні­чо­го не ро­бить без по­го­дже­н­ня з Пе­тром Оле­ксі­йо­ви­чем. Це зна­чить, що Юрій Ві­та­лі­йо­вич го­ту­є­ться на но­ву по­са­ду. Яку? Ну не мен­ше, ніж прем’єр. А ку­ди чин­но­го, за­пи­та­є­те? — На ке­рів­ни­цтво пар­ті­єю «БПП». Бо ж ра­птом осін­ню ви­бо­ри, а «уда­рів­ці» в Ра­ді свої зна­чки по­че­пи­ли. А якщо Ві­кто­ра Ми­ко­ла­йо­ви­ча суд по­но­вить, то на­віть і в Ра­ду по­да­н­ня вно­си­ти не по­трі­бно».

Юрист Ган­на МАЛЯР в свою чер­гу пи­ше: « Я фан­та­зую, що Лу­цен­ку зна­йшли кра­щу по­са­ду і не­ма кому по­сте­рег­ти по­са­ду ген­про­ку­ро­ра (але це фан­та­зія). Мо­же й ін­ші при­чи­ни... Якщо суд ви­знає по­ста­но­ву ВР не­за­кон­ною (в нас все мо­же бу­ти), то де­пу­та­ти, які за неї го­ло­су­ва­ли, му­сять по­ясни­ти всім нам, чо­го їм мо­жна по­ру­шу­ва­ти за­кон, а нам ні».

«На­скіль­ки я зро­зу­мів, то по­зи­ція Шо­кі­на по­ля­гає в то­му, що він дій­сно пра­гне пра­цю­ва­ти, — го­во­рить «Дню» екс­перт Цен­тру по­лі­ти­ко-пра­во­вих ре

форм Оле­ксандр БАНЧУК. — Але ба­га­то по­лі­то­ло­гів вва­жа­ють, що це гра «в дов­гу», адже в ко­ман­ді Пре­зи­ден­та не­має ін­ших лю­дей, які мо­гли б ква­лі­фі­ко­ва­но ви­ко­ну­ва­ти обов’яз­ки Ген­про­ку­ро­ра в фар­ва­те­рі Го­ло­ви дер­жа­ви. Але, якщо Шо­кі­на дій­сно По­ро­шен­ко хо­че по­вер­ну­ти на цю по­са­ду, то тре­ба ро­зу­мі­ти, що це не мо­же бу­ти пі­зні­ше жов­тня, адже йо­му спов­ни­ться 65 ро­ків. По за­ко­ну це ві­ко­ва ме­жа для ці­єї по­са­ди. Та­кож ми пам’ята­є­мо як при­зна­чав­ся Лу­цен­ко, а звід­си ви­ни­кає сер­йо­зне пи­та­н­ня на­скіль­ки бу­ла до­три­ма­на юри­ди­чна чи­сто­та звіль­не­н­ня Шо­кі­на. Але, якщо я не по­ми­ля­юсь, по за­ко­ну та­кий адмі­ні­стра­тив­ний по­зов мо­жна по­да­ти не пі­зні­ше 6 мі­ся­ців з дня звіль­не­н­ня, а ми­нув вже рік».

Про­те існує і ін­ша більш про­за­ї­чна дум­ка що­до мо­жли­вої при­чи­ни спроб Ві­кто­ра Шо­кі­на ста­ти вко­тре Ген­про­ку­ро­ром — осо­бли­во­сті об­чи­сле­н­ня пен­сії. На­при­клад, де­пу­тат від «БПП» Ва­ле­рій КАРПУНЦОВ

в ефі­рі одно­го із те­ле­ка­на­лів за­явив, що мо­жли­во Шо­кін про­сто на­ма­га­є­ться че­рез суд по­збу­тись пев­них юри­ди­чних не­то­чно­стей, які пов’ яза­ні із йо­го звіль­не­н­ням, вна­слі­док чо­го об­чи­сле­н­ня ста­жу від­бу­ва­є­ться не на ко­ристь екс-про­ку­ро­ра.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.