Ко­стян­тин Острозь­кий – па­трон Ли­тПо­лУкр­бри­гу

VIII се­сія Між­пар­ла­мент­ської асам­блеї Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни, Се­йму Ли­тов­ської Ре­спу­блі­ки, Се­йму і Се­на­ту Ре­спу­блі­ки Поль­ща одно­го­ло­сно прийня­ла рі­ше­н­ня: між­на­ро­дна бри­га­да те­пер бу­де під «опі­кою» ве­ли­ко­го кня­зя

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Оле­ксій КОСТЮЧЕНКО, Острог

Під час VIII се сії Між пар ла - мент­ської асам­блеї Вер­хов­ної Ра ди Укра ї ни, Сей му Ли товсь кої Рес пуб лі ки, Се­йму і Се­на­ту Ре­спу­блі­ки Поль­ща, що за вер ши ла ся 28 бе рез ня, бу ло од но го лос но прий ня то рі - шен ня зро би ти пат ро ном Ли­тПо­лУкрб ри гу кня зя Кос тян - ти­на Острозь­ко­го

«Асам­блея із за­до­во­ле­н­ням спри­ймає факт до­ся­гне­н­ня оста­то­чної опе­ра­тив­ної го­тов­но­сті ли­тов­сько-поль­сько-укра­їн­ською бри­га­дою (LITPOLUKRBRIG). Ви­слов­лює за­до­во­ле­н­ня з прийня­т­тя її па­тро­ном Ве­ли­ко­го ли­тов­сько­го геть­ма­на кня­зя Ко­стян­ти­на Острозь­ко­го та під­три­мує ідею на­да­н­ня бри­га­ді від­по­від­но­го пра­по­ра», — йде­ться у до­ку­мен­ті асам­блеї.

На га да є мо, « День » по ві дом - ляв 2 чер в ня ми ну ло го ро ку про по­ча­ток цьо­го про це­су, ко­ли три­сто рон ня Mіж пар ла мен­тсь ка асам б лея Вер хов ної Ра ди Укра ї - ни, Се­йму Ли­тов­ської Ре­спу­блі­ки та Сей му і Се на ту Рес пуб лі ки Поль­ща ухва­ли­ла спіль­ну де­кла­ра цію і звер ну ла ся до уря дів трьох кра їн із про по зи ці­єю при - сво ї ти ли товсь ко- поль сь ко- ук ра - їнсь кій війсь ко вій бри га ді ім’ я ви­да­тно­го воє­во­ди і кня­зя Ко­стян­ти­на Острозь­ко­го.

Ця ідея ви­ни­кла ще три ро­ки то­му в Острозь­кій ака­де­мії, ко­ли в Остро­зі свя­тку­ва­ли 500-річ­чя пе­ре­мо­ги у би­тві під Ор­шею, в якій об’єд­на­ні вій­ська Ве­ли­ко­го кня­зів­ства Ли­тов­сько­го та Ко­ро­лів­ства Поль­сько­го зма­га­ли­ся з вій­ська­ми Мо­сков­сько­го цар­ства. Ко­ман­ду­ва­чем об’єд­на­них військ був укра­їн­ський князь Ко­стян­тин Іва­но­вич Острозь­кий, ре­зи­ден­ція яко­го зна­хо­ди­ла­ся в Остро­зі.

На­га­да­є­мо, що Ва­силь-Ко­стян­тин Острозь­кий — це укра­їн­ський князь, ма­гнат, во­єн­ний, по­лі­ти­чний і куль­тур­но-осві­тній ді­яч, ме­це­нат, один із най­за­мо­жні­ших і най­впли­во­ві­ших ма­гна­тів Ве­ли­ко­го Кня­зів­ства Ли­тов­сько­го у Ре­чі По­спо­ли­тій, се­на­тор Ре чі По спо ли тої та за снов ник Острозь­кої ака­де­мії. Ча­си кня­зю­ва­н­ня Ва­си­ля-Ко­стян­ти­на Острозь­ко­го ха­ра­кте­ри­зу­ва­ли­ся зна­чним роз­кві­том укра­їн­ської куль­ту­ри та осві­че­но­сті на­ро­ду. Зав­дя­ки йо­го зу­си­л­лям Острог став цен­тром на­ціо­наль­ної та ду­хов­ної екс­пан­сії. Са­ме за спри­я­н­ня Ва­си­ля-Ко­стян­ти­на Острозь­ко­го в Остро­зі бу­ла зі­бра­на ве­ли­ка бі­бліо­те­ка гре­цької та за­хі­дно­єв­ро­пей­ської бо­го­слов­ської лі­те­ра­ту­ри, пе­ред­ру­ків ан­ти­чних тво­рів, слов­ни­ків, ко­смо­гра­фій, гра­ма­тик то­що.

« Князь Острозь кий є ве лич - ною осо­бою не ли­ше для Укра­ї­ни, а й для всі­єї Схід ної Єв­ро пи » , — пе ре ко на ний ре ктор Острозь кої ака­де­мії Ігор Па­сі­чник.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.