Про бю­джет уча­сті*

Чи сфор­му­ва­ла­ся в су­спіль­стві кри­ти­чна ма­са лю­дей, яка зда­тна ста­ти ру­ші­єм по­зи­тив­них і кар­ди­наль­них змін у дер­жа­ві?

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Дми­тро ПЛАХТА, Львів *Бю­джет уча­сті — це час­тка бю­дже­ту мі­ста, яка мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­на без­по­се­ре­дньо гро­ма­дою мі­ста на ре­а­лі­за­цію іні­ці­а­тив її ме­шкан­ців.

Ре­во­лю­ція Гі­дно­сті вста­но­ви­ла в Укра­ї­ні но­вий по­ря­док ден­ний. На пер­ший план ви­йшли лей­тмо­ти­ви від­по­від­аль­но­сті — за свої рі­ше­н­ня і за те, що нав­ко­ло те­бе. Сьо­го­дні нам по­трі­бно фор­му­ва­ти від­по­від­аль­не су­спіль­ство, яке не бо­ї­ться бра­ти на се­бе іні­ці­а­ти­ву. Від­по­від­аль­ний укра­ї­нець не че­кає, до­ки хтось при­йде звід­кись і йо­му до­по­мо­же. Він сам ге­не­рує змі­ни. Із ко­жним ро­ком чи­сло та­ких від­по­від­аль­них та іні­ці­а­тив­них укра­їн­ців та­ки зро­стає. Чи сфор­му­ва­ла­ся в су­спіль­стві кри­ти­чна ма­са та­ких лю­дей, яка зда­тна ста­ти ру­ші­єм по­зи­тив­них, мас­шта­бних і кар­ди­наль­них змін у дер­жа­ві? Пи­та­н­ня до­сі за­ли­ша­є­ться дис­ку­сій­ним. Однак по­зи­тив­ну тен­ден­цію фор­му­ва­н­ня зрі­ло­го й від­по­від­аль­но­го гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства не­мо­жли­во не від­зна­чи­ти.

■ «Де ж ці актив­ні укра­їн­ці сьо­го­дні? Якісь мі­фі­чні пер­со­на­жі», — по­ду­мав со­бі чи­тач-пе­си­міст. А ви про­сто озир­ні­ться нав­ко­ло і спро­буй­те при­ди­ви­ти­ся до ре­чей, на які не зна­хо­ди­те ча­су за всі­ма бу­ден­ни­ми тур­бо­та­ми. Ось ла­во­чки в дво­рі хтось від­ре­мон­ту­вав і по­фар­бу­вав. Ви­яв­ля­є­ться, це зро­би­ло по­друж­жя із су­сі­дньо­го під’їзду. А який же все-та­ки при ва­шо­му бу­дин­ко­ві кра­си­вий са­до­чок з не­ве­ли­чкою ін­ста­ля­ці­єю з ігра­шок та ін­ших по­бу­то­вих дрі­бни­чок, які пе­ре­вті­ли­ли­ся на справ­жню де­ко­ра­тив­ну ком­по­зи­цію! Хтось та­кож за цим що­дня до­гля­дає, але йо­го ста­рань ви не по­мі­ча­є­те. А що робити, якщо лав­ки по­ло­ма­ні, а са­док не до­гля­ну­тий? То, мо­же, то­ді вам вар­то по­ча­ти ці по­зи­тив­ні змі­ни? А да­лі, мо­же, не одра­зу, про­те ва­шу іні­ці­а­ти­ву під­хо­плять ін­ші...

■ А якщо хо­че­ться змін біль­шо­го мас­шта­бу? На­при­клад, су­ча­сний ди­тя­чий май­дан­чик чи но­ве фут­боль­не по­ле... Тут без до­по­мо­ги мі­сце­вої вла­ди за­зви­чай обі­йти­ся скла­дно. Ті­шить, що остан­нім ча­сом у мі­стах Укра­ї­ни з’яв­ля­є­ться но­вий ін­стру­мент для актив­них ме­шкан­ців, які пра­гнуть взя­ти участь в управ­лін­ні мі­стом. Йде­ться про так зва­ний бю­джет уча­сті. Йо­го ще іно­ді на­зи­ва­ють гро­мад­ським/пар­ти­си­па­тив­ним/пар­ти­ци­па­тор­ним бю­дже­том.

■ Отож бю­джет уча­сті — це час­тка бю­дже­ту мі­ста, яка мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­на без­по­се­ре­дньо гро­ма­дою мі­ста на ре­а­лі­за­цію іні­ці­а­тив її ме­шкан­ців. Тоб­то цей ре­сурс має бу­ти спря­мо­ва­ний на про­е­кти, які є най­ва­жли­ві­ши­ми з по­гля­ду ме­шкан­ців, а не вла­ди. В Укра­ї­ні пер­шо­про­хід­ця­ми в цьо­му 2016 ро­ку ста­ли три мі­ста — Чер­ка­си, Пол­та­ва й Чер­ні­гів. Зго­дом до­лу­чи­лась біль­шість ін­ших обла­сних цен­трів і ще де­кіль­ка міст. Де­я­кі мі­ста вже на­віть го­ту­ю­ться до дру­гої хви­лі кон­кур­сів се­ред гро­мад­ських іні­ці­а­тив, які пре­тен­ду­ють на ре­а­лі­за­цію в ме­жах пар­ти­си­па­тив­но­го бю­дже­ту­ва­н­ня.

■ На про­це­сі за­про­ва­дже­н­ня і ре­а­лі­за­ції бю­дже­ту уча­сті де­я­кі чи­нов­ни­ки та по­лі­ти­чні си­ли на­ма­га­ю­ться не­аби­як по­пі­а­ри­ти­ся. Мов­ляв, ми тут вам на­да­є­мо при­ві­лей. На­справ­ді бю­джет уча­сті — це не щось да­не з пан­сько­го пле­ча. Це бю­дже­тні ко­шти, а от­же, гро­ші ко­жно­го з нас — пе­ре­сі­чних пла­тни­ків по­да­тків. За­зви­чай пар­ти­си­па­тив­не бю­дже­ту­ва­н­ня пе­ред­ба­чає на­да­н­ня 1% від так зва­но­го бю­дже­ту роз­ви­тку мі­ста, тоб­то це зов­сім не­ве­ли­ка час­тка від за­галь­но­го мі­сько­го бю­дже­ту.

■ Бю­джет уча­сті — це іні­ці­а­ти­ва, яка на­дає мо­жли­вість іти в но­гу з ін­ши­ми де­мо­кра­ти­чни­ми кра­ї­на­ми. Що ці­ка­во, пар­ти­ци­па­тор­не бю­дже­ту­ва­н­ня за­ро­ди­ло­ся в Бра­зи­лії в 1990- х ро­ках. Від по­ча­тку 2000-х цей до­свід по­сту­по­во по­ча­ли пе­ре­йма­ти єв­ро­пей­ці. У США цей ме­ха­нізм по­ча­ли впро­ва­джу­ва­ти ли­ше з 2010 ро­ку.

■ З огля­ду на за­зна­че­ні ци­фри, бю­джет уча­сті — не над­то впли­во­ве та ви­тра­тне яви­ще для мі­сько­го бю­дже­ту. Пе­ред­усім, цей ме­ха­нізм ва­жли­вий для акти­ві­за- ції са­мої гро­ма­ди. Та­кож тут має мі­сце так зва­ний со­ці­аль­ний не­твор­кінг. Це су­ча­сне сло­ве­чко сьо­го­дні вжи­ва­ють до­сить ча­сто. Що ма­є­ться на ува­зі? Йде­ться про пра­кти­ку та фі­ло­со­фію роз­бу­до­ви, роз­ви­тку й під­трим­ки ме­ре­жі осо­би­стих зв’ яз­ків, по­бу­до­ва­них на прин­ци­пах вза­є­мо­до­по­мо­ги. Ідея не­твор­кін­гу по­ля­гає в то­му, щоб бу­ти більш від­кри­ти­ми з лю­дьми. Ми ма­є­мо ро­зу­мі­ти, що не мо­же­мо бу­ти не­за­ле­жни­ми від лю­дей нав­ко­ло, і це нам зов­сім не по­трі­бно. Ми всі вза­є­мо­пов’яза­ні тон­ки­ми лан­цюж­ка­ми, то­му ре­а­лі­зу­є­мо­ся й ге­не­ру­є­мо змі­ни че­рез вза­є­мо­дію одне з одним.

■ Бю­джет уча­сті — це пра­виль­на фор­ма за­лу­че­н­ня жи­те­лів до управ­лі­н­ня рі­дним мі­стом. Це «фі­дбек» від лю­дей, які вка­зу­ють на по­тре­бу в кон­кре­тних змі­нах. Це ефе­ктив­не пар­тнер­ство вла­ди та гро­ма­ди. Лю­ди, тоб­то пе­ре­сі­чні пла­тни­ки по­да­тків, пря­мо го­во­рять чи­нов­ни­кам, що їм по­трі­бно: по­бу­ду­ва­ти спорт­май­дан­чик, від­но­ви­ти мі­сце­вий парк чи за­ку­пи­ти но­ві комп’юте­ри для ту­те­шньої шко­ли. У бю­дже­ті уча­сті, як ба­чи­мо, пе­ре­ва­гу від­да­ють « твер­дим» про­е­ктам, тоб­то чо­мусь ти­пу обла­шту­ва­н­ня ди­тя­чо­го май­дан­чи­ка, аніж « м’ яким » іні­ці­а­ти­вам — ор­га­ні­за­ції за­хо­дів і т. ін.

■ «Нам по­трі­бен ка­пі­таль­ний ре­монт ці­єї до­ро­ги. Не­гай­но!», «Чо­му осві­тле­н­ня на цій ву­ли­ці ще до­сі не вста­нов­ле­но? Мер же ка­зав, що за­твер­див ці ро­бо­ти», — ду­же ча­сто пе­ре­сі­чний укра­ї­нець пе­ре­ко­на­ний у то­му, що в ка­бі­не­ті йо­го мі­сько­го го­ло­ви є сейф, у яко­му го­тів­кою ле­жить увесь бю­джет мі­ста. Тоб­то для то­го щоб від­ре­мон­ту­ва­ти до­ро­гу, ме­ру до­сить про­сто від­кри­ти скар­бни­цю, ді­ста­ти не­об­хі­дну су­му ко­штів і да­ти зав­да­н­ня ро­бі­тни­кам. Про та­кі ре­чі, як прое­кт­но-ко­што­ри­сна до­ку­мен­та­ція, тен­де­ри то­що, ши­ро­кий за­гал за­зви­чай на­віть не за­ду­му­є­ться. Зде­біль­шо­го в жи­те­лів зов­сім не­має ро­зу­мі­н­ня бю­дже­тно­го про­це­су. Пар­ти­си­па­тив­не бю­дже­ту­ва­н­ня у пев­ної ча­сти­ни гро­ма­дян ви­пра­вить і за­пов­нить цей про­біл у зна­н­нях.

■ Бю­джет уча­сті — це кон­курс, зма­га­н­ня між іні­ці­а­ти­ва­ми гро­мад­ських акти­ві­стів. Як по­ка­зує пра­кти­ка, охо­чих ре­а­лі­зу­ва­ти свій за­дум за ко­шти мі­ста ви­ста­чає. Чи всі за­яв­ки під­го­то­ва­ні на гі­дно­му рів­ні? Ні, зви­чай­но. Во­ни від­сі­ю­ю­ться в про­це­сі кон­кур­су. Однак ва­жли­во те, що пе­ре­сі­чні гро­ма­дя­ни до­лу­ча­ю­ться до цьо­го про­це­су, по хо­ду вча­ться і са­мов­до­ско­на­лю­ю­ться. А прое­кт­ні за­яв­ки в на­шій дер­жа­ві де­ко­ли не зда­тні під­го­ту­ва­ти і на най­ви­що­му чи­нов­ни­цько­му рів­ні. « В Укра­ї­ні не вмі­ють пи­са­ти про­е­кти», — та­кі твер­дже­н­ня не­о­дно­ра­зо­во до­во­ди­ло­ся чу­ти під час обго­во­рень спів­пра­ці Укра­ї­ни з між­на­ро­дни­ми до­но­ра­ми. Ду­же ча­сто бу­ває так, що гро­ші в Укра­ї­ну, гру­бо ка­жу­чи, при­хо­дять, а за­сво­ї­ти їх на­ле­жним чи­ном ні­хто не мо­же. Як на­слі­док, ці ко­шти йдуть з Укра­ї­ни. Іце сум­но, на­віть пев­ною мі­рою зло­чин­но.

■ Зре­штою, успіх — не в кіль­ко­сті по­да­них за­явок, а десь глиб­ше — у фор­му­ван­ні актив­ної гро­ма­ди, яка отри­му­ва­ла до­да­тко­вий ін­стру­мент впли­ву на роз­ви­ток мі­ста. Про на­галь­ну по­тре­бу ва­шо­го мі­кро­ра­йо­ну ви те­пер мо­же­те роз­по­ві­сти не ли­ше під час при­йо­му в ка­бі­не­ті мі­сце­во­го чи­нов­ни­ка. На­віть звер­не­н­ня та пе­ти­ції мо­жна не пи­са­ти. Є ва­рі­ант одра­зу по­да­ва­ти вла­сну го­то­ву ідею на кон­курс про­е­ктів гро­мад­сько­го бю­дже­ту.

■ Плю­сів впро­ва­дже­н­ня пар­ти­си­па­тив­но­го бю­дже­ту­ва­н­ня бу­ло на­зва­но чи­ма­ло. Втім, це ча­сто пе­ре­ва­ги за сте­риль­них умов. На пра­кти­ці в ре­аль­но­му жит­ті да­ють про се­бе зна­ти де­я­кі не­при­єм­ні ню­ан­си. Не­твор­кінг — це чу­до­во, про­те акти­ві­зу­ва­ти гро­ма­ду на­справ­ді ду­же важ­ко. Спіл­ку­ю­чись із акти­ві­ста­ми, яким вда­ло­ся пе­ре­мог­ти на кон­кур­сах бю­дже­ту уча­сті, ви­слу­хав не одну за­хо­пли­ву та во­дно­час сум­ну істо­рію про те, як їм до­во­ди­ло­ся бо­ро­ти­ся за го­ло­си. Ре­кла­ма тут не обме­жу­є­ться тіль­ки со­цме­ре­жа­ми, ли­стів­ка­ми та афі­ша­ми. Де­ко­му бу­кваль­но до­во­ди­ло­ся дня­ми про­сто­ю­ва­ти в су­пер­мар­ке­тах і пе­ре­ко­ну­ва­ти, ба на­віть бла­га­ти жи­те­лів мі­кро­ра­йо­ну про­го­ло­су­ва­ти за їхній про­ект, який мо­же по­лі­пши­ти жи­т­тя всіх ме­шкан­ців. Це за умо­ви, що го­ло­су­ва­ти мо­жна вдо­ма по ін­тер­не­ту — за до­по­мо­гою BankID або, на край­ній ви­па­док, у мі­сце­во­му цен­трі на­да­н­ня адмі­ні­стра­тив­них по­слуг. Сум­но, ко­ли на іні­ці­а­тив­них лю­дей ба­га­то хто ди­вив­ся, як на бо­же­віль­них... Біль­шість укра­їн­ців на­справ­ді ду­же па­сив­на і ли­ше на сло­вах пра­гне яки­хось змін у дер­жа­ві, у мі­сті й на рі­дній ву­ли­ці.

■ «Та все роз­кра­дуть!» — ре­фре­ном зву­чить стан­дар­тна від­маз­ка. « Ви ство­рю­є­те, тож ви й кон­тро­лю­є­те! » — та­ка від­по­відь ске­пти­кам. Мо­ні­то­ринг про­це­су ре­а­лі­за­ції про­е­кту — най­від­по­від­аль­ні­ший етап для акти­ві­ста, ді­ти­ще яко­го мі­ська вла­да уже по­ча­ла вті­лю­ва­ти в жи­т­тя. Вар­то ви­зна­ти, що на ни­ні­шньо­му ета­пі ме­ха­нізм пар­ти­си­па­тив­но­го бю­дже­ту­ва­н­ня обме­жує вплив гро­мад­сько­го акти­ві­ста, оскіль­ки про­е­кти ре­а­лі­зу­ю­ться ко­му­наль­ни­ми під­при­єм­ства­ми. В за­хі­дно­єв­ро­пей­ських кра­ї­нах за­лу­че­н­ня гро­ма­дян до про­це­су ре­а­лі­за­ції зна­чно біль­ше. У нас участь гро­ма­дян має обме­же­ний кон­тро­лю­ю­чий ха­ра­ктер. Отож, до пев­ної мі­ри укра­їн­сько­му бю­дже­ту уча­сті на­справ­ді по­трі­бно біль­ше ці­єї са­мої уча­сті гро­мад­сько­го се­кто­ру.

МАЛЮНОК ВІ­КТО­РА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.