«Гли­на Адам» — га­ле­рея су­ча­сно­го ми­сте­цтва «Три­птих АРТ»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Зна­ний ки­їв­ський ми­тець Дми­тро Грек (Сні­гір) пред­став­ляє пер­со­наль­ну ви­став­ку скуль - пту­ри. Цьо­го ра­зу він звер­та­є­ться до пра­дав­ньої фі­ло­соф­ської те­ми — до то­го, як Тво­рець сот во рив Ада ма з гли ни, во на іс ну ва ла са ма по со бі. Але пі сля ство рен ня Ада ма гли на ста­ла пер­шо­твор­чим ма­те­рі­а­лом і на­бу­ла са­краль­но­го зна­че­н­ня для лю­ди­ни. То­му во­на не про­сто ма­те­рі­ал, во­на є чи­мось біль­шим... Як від­зна­чає ху­до­жник, «у гли­ні ми спо­сте - рі га є мо від об ра жен ня на шо го бут тя. Ось во на ле жить амор ф ною, а ось гон чар ро бить ча­шку чи гле­чик, і ми спо­гля­да­є­мо їх на­ро­дже­н­ня. Так і жи­т­тя Ада­ма ви­ни­кло не ви­пад - ко­во, і ми — на­щад­ки цьо­го тво­рі­н­ня. «Гли­на Адам» — це по­ча­ток мо­мен­ту тво­рі­н­ня, ко - ли Адам — уже не про­сто гли­на...» Ви став­ка три ва­ти ме до 11 квіт ня.

Пі­дго­ту­ва­ла Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

ІЛЮСТРАЦІЮ НАДАНО ОРГАНІЗАТОРАМИ ВЕРНІСАЖУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.