«Ві­чність» — на екра­нах укра­їн­ських кі­но­те­а­трів

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ме­ло­дра­ма Чан Анг Хун­га (фран­цузь­кий ре­жи­сер в’єтнам­сько­го по­хо­дже­н­ня, во­ло­дар «Зо­ло­тої ка­ме­ри» Канн­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю і «Зо­ло­то­го ле­ва» ве­не­цій­ської Мо­стри) охо­плює жи­т­тя трьох по­ко­лінь жі­нок упро­довж ХХ ст. В осно­ву стрі­чки взя­то ро­ман «Еле­ган­тність вдів» Алі­си Фер­ней. Го­лов­ні ро­лі в кар­ти­ні зі­гра­ли: Одрі То­ту («Аме­лі»), Ме­ла­ні Ло­ран («Без­слав­ні ви­род­ки») та Бе­ре­ніс Бе­жо («Ар­тист»). Най­більш ам­бі­тна ме­та сто­я­ла пе­ред Одрі То­ту: сю­жет філь­му про­сте­жує жи­т­тя її ге­ро­ї­ні від під­лі­тко­во­го ві­ку — до 85 ро­ків! Ві­зу­аль­не рі­ше­н­ня філь­му здій­снив тай­ван­ський кі­но­опе­ра­тор Лі Пін­бінь, який ни­ні вхо­дить до де­ся­тки най­кра­щих опе­ра­то­рів су­ча­сно­сті. «Ві­чність» де­мон­стру­ють за про­гра­мою фе­сти­ва­лю «Ве­чо­ри фран­цузь­ко­го кі­но». 30 бе­ре­зня стрі­чка ви­хо­дить у про­кат. Кар­ти­ну по­ба­чать гля­да­чі в Ки­є­ві, Льво­ві, Оде­сі, Су­мах та Хар­ко­ві. Фільм зву­ча­ти­ме укра­їн­ською мо­вою, а та­кож мо­вою ори­гі­на­лу з суб­ти­тра­ми.

ФОТО НАДАНО КОМПАНІЄЮ «АРТХАУС ТРАФІК»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.