«Кла­си­ка для всіх. Бах і Мо­царт» — 7 і 8 кві­тня, Бу­ди­нок кі­но

Den (Ukrainian) - - Культура -

Це бу­де ро­ман­ти­чний ве­чір, ко­ли на сце­ні го­рі­ти­муть сві­чки... Нова про­гра­ма по­пу­ляр­ної се­рії кон­цер­тів при­свя­че­на твор­чо­сті двох зна­ко­вих кла­си­ків: Йо­ган­на Се­ба­стья­на Ба­ха (1685—1750 рр.) та Вольф­ган­га Ама­дея Мо­цар­та (1756—1791 рр.). На­га­да­є­мо, Бах — ні­ме­цький ком­по­зи­тор, ор­га­ніст і скри­паль, пред­став­ник сти­лю ба­ро­ко, один із твор­ців сві­то­вої му­зи­чної кла­си­ки, вва­жа­є­ться одним із най­ви­да­тні­ших ком­по­зи­то­рів сві­ту. Мо­царт — ав­стрій­ський ком­по­зи­тор і му­зи­кант-вір­ту­оз. Один із най­по­пу­ляр­ні­ших кла­си­чних ком­по­зи­то­рів, Мо­царт ду­же впли­нув на сві­то­ву му­зи­чну куль­ту­ру. Як роз­по­від­а­ли су­ча­сни­ки, Мо­царт ви­рі­зняв­ся фе­но­ме­наль­ним му­зи­чним слу­хом, пам’ят­тю і зда­тні­стю до ім­про­ві­за­ції. На від­мі­ну від ба­га­тьох ком­по­зи­то­рів XVIII ст., Мо­царт не про­сто пра­цю­вав у всіх му­зи­чних фор­мах сво­го ча­су, а й до­ся­гнув у них ве­ли­ко­го успі­ху. Ба­га­то з йо­го тво­рів ви­зна­ні ше­дев­ра­ми сим­фо­ні­чної, кон­цер­тної, ка­мер­ної, опер­ної та хо­ро­вої му­зи­ки. По­ряд з Гай­дном і Бе­тхо­ве­ном на­ле­жить до най­ви­да­тні­ших пред­став­ни­ків Ві­ден­ської кла­си­чної шко­ли. Тво­ри ле­ген­дар­них ком­по­зи­то­рів лу­на­ти­муть у ви­ко­нан­ні ка­мер­но­го ор­ке­стру «Вір­ту­о­зи Ки­є­ва» (на фото). Пе­ред по­ча­тком ко­жної ком­по­зи­ції слу­ха­чі по­чу­ють ці­ка­ві фа­кти про те, як ма­е­стро ство­рю­ва­ли свої му­зи­чні ше­дев­ри. До ре­чі, «Вір­ту­о­зи Ки­є­ва» — кре­а­тив­ний твор­чий ко­ле­ктив, який зна­хо­дить ці­ка­ві тво­ри і май­стер­но їх ви­ко­нує, а то­му ко­жен кон­церт — подія, яка за­пам’ято­ву­є­ться ме­ло­ма­нам.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.