«Тінь», що жи­вить ко­ру­пцію

2,5–3 міль­йо­ни дер­жав­них сіль­го­сп­зе­мель зда­но в орен­ду без ау­кціо­нів, — екс­пер­ти

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Гро­мад­ське су­спіль­ство Укра­ї­ни за­не­по­ко­є­не до­мі­ну­ва­н­ням ті­ньо­вих схем на ба­га­тьох ві­тчи­зня­них рин­ках і тим, які ци­фри за цим сто­ять. Йде­ться, зокре­ма, про рин­ки, ді­яль­ність на яких дер­жа­ва до­зво­ляє, але при цьо­му фі­нан­со­ві по­то­ки з них оми­на­ють дер­жав­ний бю­джет. За сло­ва­ми за­снов­ни­ка Укра­їн­сько­го цен­тру стра­те­гі­чних до­слі­джень Ма­кси­ма Ка­риж­сько­го, це, зокре­ма, ри­нок так зва­них дер­жав­них ло­те­рей, який «фун­кціо­нує пе­ре­ва­жно по­за по­да­тко­вою зві­тні­стю». По­си­ла­ю­чись на на­ро­дних де­пу­та­тів та екс­пер­тів, Ка­риж­ський вка­зує, що тіль­ки за від­нов­ле­н­ня лі­цен­зу­ва­н­ня ці­єї ді­яль­но­сті що­ро­ку мо­гло б над­хо­ди­ти як мі­ні­мум 5 мі­льяр­дів гри­вень.

На­га­да­є­мо, укра­їн­ський ло­те­рей­ний ри­нок три­ма­є­ться ви­клю­чно на трьох ки­тах. Це опе­ра­тор «МСЛ», у яко­го лі­цен­зія на всі ви­ди ло­те­рей, Укра­їн­ська на­ціо­наль­на ло­те­рея (чи­сло­ва ло­те­рея) і ПрАТ «Па­трі­от» (мит­тє­ва ло­те­рея). «Па­трі­от» че­рез кі­пр­ську Cehriba Investments Limited вхо­дить до ін­ве­сти­цій­но­го хол­дин­гу Finstar ро­сій­сько­го мі­льяр­де­ра Оле­га Бой­ка, який у Ро­сії во­ло­діє ще й ло­те­ре­єю «По­бе­да». Хто здо­га­да­є­ться, на що йдуть до­хо­ди від неї? ТОВ «МСЛ» кон­тро­лює один з най­ба­га­тших ме­шкан­ців РФ — Ми­хай­ло Фрі­дман. Укра­їн­ська на­ціо­наль­на ло­те­рея на­ле­жить офшо­ру з Вір­гін­ських остро­вів...

У роз­ви­не­них кра­ї­нах бю­дже­тні над­хо­дже­н­ня від ло­те­рей ста­нов­лять не мен­ше 1—2% до- хо­дної ча­сти­ни го­лов­но­го ко­што­ри­су. Не­скла­дний роз­ра­ху­нок по­ка­зує, що в Укра­ї­ні ло­те­реї ма­ли б пла­ти­ти до бю­дже­ту від 7 до 14 мі­льяр­дів гри­вень. На­то­мість у 2013 ро­ці до укра­їн­сько­го бю­дже­ту на­ді­йшло від ло­те­рей­ної га­лу­зі ли­ше 320 міль­йо­нів гри­вень.

Зна­чно біль­ші фі­нан­со­ві мо­жли­во­сті, ніж у ті­ньо­вих ло­те­рей, ма­ють ті, що ко­ри­сту­ю­ться дер­жав­ни­ми сіль­сько­го­спо­дар­ськи­ми зем­ля­ми, від­зна­чає Ка­риж­ський. На йо­го дум­ку, та­ких зе­мель в Укра­ї­ні близь­ко 10 міль­йо­нів ге­кта­рів. А рі­чна вар­тість орен­ди в кра­ї­ні — $37 за ге­ктар. От­же, до бю­дже­ту не по­тра­пля­ють 370 міль­йо­нів гри­вень.

На­справ­ді ж 2013 ро­ку (остан­ніх да­них не­має) отри­ма­но, за да­ни­ми з від­кри­тих дже­рел, ли- ше 38 міль­йо­нів гри­вень, тоб­то зна­чно мен­ше, за­ува­жує Ка­риж­ський. Він по­яснює існу­ва­н­ня та­ких цифр ді­яль­ні­стю ло­бі­стів, які за­ці­кав­лен­ні у ста­тус-кво, а від­так на­по­ля­га­ють на то­му, що по­збу­ти­ся від­по­від­них схем мо­жна ли­ше шля­хом ухва­ле­н­ня за­ко­нів. Во­ни до­бре зна­ють, що змі­на за­ко­но­дав­ства — да­ле­ко не­про­ста річ. Це, з йо­го слів, скла­дна пе­ре­по­на. Тож від­су­тність за­ко­нів, як пе­ре­ко­ну­ють ло­бі­сти, за­ва­жає на­ве­сти лад. Та, на дум­ку екс­пер­та, у зем­ле­ко­ри­сту­ван­ні до­ста­тньо за­про­ва­ди­ти на­ле­жну зві­тність, у ло­те­рей­ній спра­ві — що­рі­чне лі­цен­зу­ва­н­ня.

Ка­риж­ський за­зна­чає, що « та­кий бі­знес, як граль­ний, ви­до­бу­ток бур­шти­ну, ви­ко­ри­ста­н­ня дер­жав­них сіль­сько­го­спо­дар­ських зе­мель та ін­ші тре­ба ви­во­ди­ти з ті­ні на­віть не че­рез те, що во­ни мо­жуть за­без­пе­чи­ти ве­ли­че­зні до­да­тко­ві до­хо­ди в бю­джет, а то­му, що са­ме ті­ньо­вий се­ктор еко­но­мі­ки жи­вить ко­ру­пцій­ні від­но­си­ни».

Ідій­сно, роз­по­ря­дни­ком зе­мель дер­жав­ної вла­сно­сті сьо­го­дні є Дер­жгео­ка­дастр. Во­дно­час він ви­ко­нує обов’яз­ки ре­є­стра­цій­но­го ор­га­ну. По­єд­на­н­ня цих фун­кцій ство­рює кон­флікт ін­те­ре­сів та є по­жив­ним се­ре­до­ви­щем для ко­ру­пції. Дер­жа­ва має 5,5 міль­йо­на ге­кта­рів ор­ної зем­лі і 2,5— 3 міль­йо­ни з них зда­но в орен­ду, при­чо­му не на ау­кціо­нах, а от­же, на ко­ру­пцій­них за­са­дах.

Ра­дник мі­ні­стра вну­трі­шніх справ з пи­тань ко­ру­пції в аграр­но­му се­кто­рі, де­пу­тат Вер­хов­ної Ра­ди VII скли­ка­н­ня, го­ло­ва Ан­ти­рей­дер­сько­го ко­мі­те­ту Ми­хай­ло Апо­стол вва­жає, що ті­ньо­вий се­ктор зем­ле­во­ло­ді­н­ня ви­ник че­рез те, що «ін­вен­та­ри­за­ція зем­лі не про­ва­ди­ла­ся, ве­ли­ка ча­сти­на зе­мель в по­стій­но­му піль­го­во­му ко­ри­сту­ван­ні, над­то ба­га­то зем­лі за­ли­ша­є­ться у рі­зних мі­ні­стерств, уч­бо­вих та на­у­ко­вих за­кла­дів. Тіль­ки на цьо­му дер­жа­ва втра­чає близь­ко 30—40 млрд. Ко­ру­пцій­ні схе­ми про­цві­та­ють»...

Зокре­ма, агра­рії озву­чу­ють да­ні про те, що се­ре­дній від­кат чи­нов­ни­ку від сіль­го­спви­ро­бни­ка, який орен­дує дер­жав­ну зе­мель­ну ді­лян­ку за ті­ньо­вою схе­мою, ста­но­вить 10% вар­то­сті орен­ди.

Ке­рів­ник до­слі­дни­цьких про­грам Цен­тру спри­я­н­ня ре­фор­мам Ге­ор­гій Чи­жов впев­не­ний, що «ви­ве­сти з ті­ні еко­но­мі­ку змо­же гро­мад­ський тиск. Адже він на­ба­га­то ефе­ктив­ні­ший за бу­дья­кий ін­сти­ту­цій­ний ор­ган ти­пу НАБУ то­що. По­ки не бу­де гро­мад­сько­го ти­ску, до­ти один ко­ру­пцій­ний чи­нов­ник бу­де змі­ню­ва­ти ін­шо­го».

«Ба­га­то на­прям­ків еко­но­мі­ки пе­ре­бу­ва­ють в ті­ні че­рез псев­до­мо­раль­ні при­чи­ни, — за­зна­чає по­лі­то­лог Пе­тро Оле­щук. — Са­ме за­бо­ро­ни по­ро­джу­ють ті­ньо­вий бі­знес, в яко­му кру­тя­ться сер­йо­зні гро­ші та який під­три­му­є­ться ло­бі­ста­ми». «За­бо­ро­не­ний граль­ний бі­знес існує, — на­го­ло­шує по­лі­то­лог, — існує по­за нор­маль­ним дер­жав­ним ре­гу­лю­ва­н­ням, а от­же, не при­но­сить дер­жа­ві гро­шей. Це не­нор­маль­но і має бу­ти змі­не­но». Він вва­жає, що ло­те­реї, які пра­цю­ють на­чеб­то ле­галь­но, на­справ­ді в ті­ні. Одна з при­чин цьо­го по­ля­гає, на йо­го дум­ку, у то­му, що Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів до­сі не роз­ро­би­ло умов для про­дов­же­н­ня і онов­ле­н­ня лі­цен­зій.

« Ті­ньо­ва еко­но­мі­ка і ко­ру­пція по­ро­джу­ють і го­ду­ють один одно­го, — пе­ре­ко­на­ний ще один ра­дник мі­ні­стра вну­трі­шніх справ, го­ло­ва гро­мад­ської ра­ди МВС Во­ло­ди­мир Мар­ти­нен­ко. — Ко­рум­по­ва­ність всіх гі­лок вла­ди — основ­на при­чи­на ви­ни­кне­н­ня і ве­де­н­ня ті­ньо­во­го бі­зне­су. Са­ме ко­ру­пція зму­шує ве­сти бі­знес в ті­ні. В Укра­ї­ні не­має жо­дно­го се­кто­ру еко­но­мі­ки, який би на 100% був від­кри­тий. Аб­со­лю­тно в усіх се­кто­рах є «тінь», а від­по­від­но й ко­ру­пція».

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.