Ко­ли­шню «до­чку» «Сбер­бан­ка» пе­ре­йме­ну­ва­ли

Але фа­кти­чно вла­сни­ка­ми за­ли­ши­ли­ся ро­сі­я­ни

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

ля акції бло­ку­ва­н­ня по­тім роз­бло­ку­ва­н­ня від­ді­лень «Сбер­бан­ка» в сто­ли­ці Укра­ї­ни ду­же пі­ді­йшов би вже за­бу­тий ви­слів « ар­тіль « Да­рем­на пра­ця». Як по­ві­до­мив ро­сій­ський бі­зне­смен Гри­го­рій Гу­сель­ни­ков, пі­сля за­вер­ше­н­ня обо­руд­ки з про­да­жу укра­їн­ської «до­чки» «Сбер­бан­ка» РФ цей актив бу­де пе­ре­йме­но­ва­но на Norvik Bankа.

На­га­да­є­мо, пі­сля вве­де­н­ня Укра­ї­ною сан­кцій про­ти «до­чок» ро­сій­ських бан­ків, що пра­цю­ють в Укра­ї­ні, і бло­ка­ди/ роз­бло­ку- ва­н­ня, вла­што­ва­них укра­їн­ськи­ми акти­ві­ста­ми, «Сбер­банк Рос­сии» ого­ло­сив про про­даж 100% акцій укра­їн­сько­го до­чір­ньо­го бан­ку кон­сор­ці­у­му ін­ве­сто­рів. До ньо­го увій­дуть ла­твій­ські Norvik Banka і бі­ло­ру­ська при­ва­тна ком­па­нія. Але ма­жо­ри­тар­ним акціо­не­ром кон­сор­ці­у­му бу­де гро­ма­дя­нин Ве­ли­ко­бри­та­нії Са­їд Гу­це­рі­єв, яко­му на­ле­жить бі­ло­ру­ська ком­па­нія.

Не се­крет, що «ан­глі­єць» — син вла­сни­ка на­фто­вої ком­па­нії «Рус­снефть» Михайла Гу­це­рі­є­ва. За­кри­т­тя обо­руд­ки очі­ку­є­ться в пер­шо­му пів­річ­чі 2017 ро­ку пі­сля її схва­ле­н­ня фі­нан­со­ви­ми й ан­ти­мо­но­поль­ни­ми ре­гу­лю­валь­ни­ка­ми від­по­від­них юрис­ди­кцій, вклю­ча­ю­чи Ла­твію й Укра­ї­ну. А до­ни­ні фа­сад бан­ку мо­гла б при­кра­ша­ти ви­ві­ска «Ши­ло на ми­ло». Тоб­то: по­мі­ня­ли...

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.