Ва­у­че­ри для ін­но­ва­то­рів

ЄБРР за­пу­стив про­гра­му під­трим­ки про­е­ктів, спря­мо­ва­них на охо­ро­ну дов­кі­л­ля

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Укра­їн­ський бі­знес отри­мав ва­го­мий мо­ти­ва­тор для то­го, щоб одно­ча­сно пра­цю­ва­ти як у сфе­рі енер­го­ефе­ктив­но­сті, так і у на­прям­ку охо­ро­ни дов­кі­л­ля. Єв­ро­пей­ський банк ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку за­пу­стив в Укра­ї­ні (ра­ні­ше, ніж у будь-якій ін­шій дер­жа­ві Схі­дної Єв­ро­пи) про­гра­му фі­нан­со­вої під­трим­ки про­е­ктів зі змен­ше­н­ня впли­ву на клі­мат. Як роз­по­вів жур­на­лі­стам асо­ці­а­тив­ний ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту енер­го­ефе­ктив­но­сті пред­став­ни­цтва ЄБРР в Укра­ї­ні, Поль­щі та на Кав­ка­зі Сер­гій МАСЛІЧЕНКО, про­тя­гом 2017—2018 ро­ків в рам­ках про­гра­ми ін­но­ва­цій­них ва­у­че­рів укра­їн­ські ком­па­нії (в основ­но­му ма­лий та се­ре­дній бі­знес) отри­ма­ють без­по­во­ро­тне фі­нан­су­ва­н­ня на за­галь­ну су­му 1 міль­йон єв­ро. Ко­шти на­да­ва­ти­муть на кон­кур­сній осно­ві та на умо­вах спів­фі­нан­су­ва­н­ня.

У ЄБРР очі­ку­ють, що ін­но­ва­цій­ни­ми ва­у­че­ра­ми бу­де про­фі­нан­со­ва­но 50 про­е­ктів у се­ре­дньо­му на 20 ти­сяч єв­ро. Ор­га­ні­за­цію кон­кур­сів, від­бір їх уча­сни­ків та за­галь­не адмі­ні­стру­ва­н­ня про­е­кту в Укра­ї­ні до­ві­ре­но гро­мад­ській ор­га­ні­за­ції «Укра­їн­ська ме­ре­жа енер­ге­ти­чних про­е­ктів Greencubator». «Спів­пра­ця з не­уря­до­ви­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми в адмі­ні­стру­ван­ні та­ких про­ду­ктів — для нас нова річ. Однак для то­го щоб укра­їн­ські ком­па­нії впро­ва­джу­ва­ли клі­ма­ти­чні ін­но­ва­ції, по­трі­бен хтось, хто б знав як укра­їн­ський, так і гло­баль­ний ри­нок клі­ма­ти­чних ін­но­ва­цій і міг ві­ді­бра­ти най­ці­ка­ві­ші та най­ре­зуль­та­тив­ні­ші про­е­кти», — від­зна­чив Масліченко. На йо­го дум­ку, клі­ма­ти­чні ін­но­ва­ції — це швид­ко зро­ста­ю­чий гло­баль­ний ри­нок, який по­трі­бно під­три­му­ва­ти в то­му чи­слі в Укра­ї­ні. «Ми ві­ри­мо, що ін­но­ва­цій­ні ва­у­че­ри да­дуть по­ча­ток швид­ко­му зро­стан­ню ма­лих про­е­ктів із ско­ро­че­н­ня ви­ки­дів пар­ни­ко­вих га­зів в Укра­ї­ні», — впев­не­ний пред­став­ник ЄБРР.

Спів­за­снов­ник Greencubator Ан­дрій ЗІНЧЕНКО по­ві­до­мив жур­на­лі­стам та пред­став­ни­кам стар­та­пів і бі­зне­су, що фор­ма ре­є­стра­ції на про­гра­му клі­ма­ти­чних ін­но­ва­цій­них ва­у­че­рів вже до­сту­пна і во­ни мо­жуть ре­є­стру­ва­ти свої про­е­кти: «Ми як ор­га­ні­за­ція є та­кою пла­тфор­мою, яка по­єд­нує енер­ге­ти­чні та­лан­ти і про­су­ває зе­ле­не під­при­єм­ни­цтво і під­при­єм­ців, які змі­ню­ють якісь ре­чі. Іхо­ча Укра­ї­на по­ки не є най­спри­я­тли­ві­шим мі­сцем для клі­ма­ти­чних ін­но­ва­цій, та по­при на­яв­ність для них ба­га­тьох пе­ре­шкод ми ру­ха­ти­ме­мось впе­ред». Він роз­по­від­ає про до­свід Оле­ксан­дра Дя­тло­ва, стар­тап яко­го Ecoisme ство­рив си­сте­му управ­лі­н­ня енер­го­спо­жи­ва­н­ням в бу­дин­ку чи квар­ти­рі. Цей при­лад до­по­ма­гає вла­сни­ку і по­ві­дом­ляє, що у ньо­го сві­ти­ться зай­ва лам­по­чка або що він за­був ви­мкну­ти пра­ску. Дя­тлов, зі слів Зін­чен­ка, вже про­йшов кіль­ка ра­ун­дів фі­нан­су­ва­н­ня. А пер­ший йо­го «приз» у сфе­рі ін­ве­сту­ва­н­ня ста­но­вив ві­сім ти­сяч гри­вень. «Смі­шна су­ма, — від­зна­чає спів­за­снов­ник Greencubator, — але те­пер ми мо­же­мо під­три­му­ва­ти укра­їн­ських під­при­єм­ців на­ба­га­то ефе­ктив­ні­ше».

«День» за­пи­тав, чи до­по­ма­га­ти­муть Greencubator та ЄБРР, ска­жі­мо, про­е­ктам з роз­ви­тку ма­лої гі­дро­енер­ге­ти­ки. Зінченко дав ствер­дну від­по­відь, але Масліченко уто­чнив, що про­цес бу­дів­ни­цтва ма­лих ГЕС не бу­де фі­нан­су­ва­ти­ся з до­по­мо­гою клі­ма­ти­чних ва­у­че­рів, а ли­ше ори­гі­наль­ні ін­но­ва­цій­ні про­е­кти, які до­зво­ля­ють або збіль­ши­ти енергоефективність від­по­від­них спо­руд чи агре­га­тів, або змен­ши­ти за­гро­зи для дов­кі­л­ля, пов’яза­ні з ви­ки­да­ми пар­ни­ко­вих га­зів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.