Дні «Дня» в Ма­рі­у­по­лі ще не роз­по­ча­ли­ся, а пер­ші від­ві­ду­ва­чі вже по­ба­чи­ли на­шу ви­став­ку

Den (Ukrainian) - - Акція «дня» - Яро­сла­ва ЯТЧЕНКО, «День», фото Єв­ге­на СОСНОВСЬКОГО

За­раз ми за­кін­чу­є­мо мон­ту­ва­ти фо­то­ви­став­ку в Цен­трі су­ча­сно­го ми­сте­цтва і куль­ту­ри іме­ні А.І. Ку­їн­джі. Ро­бо­ти чи­ма­ло — до п’ятни­чно­го від­кри­т­тя по­трі­бно роз­ві­си­ти близь­ко 200 кра­щих сві­тлин уча­сни­ків XVIII Мі­жна­ро­дно­го фо­то­кон­кур­су «Дня». Про­те на го­ди­ну ці кло­по­ти до­ве­ло­ся пе­ре­рва­ти — при­від був ду­же при­єм­ний. До нас за­ві­та­ли учні шко­ли №8 се­ли­ща Сар­та­на, яке роз­та­шо­ва­не по­бли­зу Ма­рі­у­по­ля та ре­гу­ляр­но об­стрі­лю­є­ться. «Ві­ша­є­мо сві­тли­ни ниж­че, ніж зви­чай­но, на знак по­ша­ни до пер­ших гля­да­чів... При­ходь­те, дру­зі — шко­ля­ри­ки Ма­рі­у­по­ля! » — про­ко­мен­ту­ва­ла го­лов­ний ре­да­ктор «Дня» Ла­ри

са ІВ­ШИ­НА у Facebook.

Пер­ші від­ві­ду­ва­чі не стри­му­ва­ли емо­цій. Так, Сві­тла­ні СЕМЕНОВІЙ, учи­тель­ці укра­їн­ської мо­ви і лі­те­ра­ту­ри, важ­ко го­во­ри­ти че­рез сльо­зи. Ці­ка­во, що се­ред сві­тлин, які ї й най­біль­ше спо­до­ба­лись, — ро­бо­та ав­тор­ки з Ма­рі­у­по­ля Дар’ї Ду­нет «Тон­кий аро­мат», на якій ку­ме­дна дів­чин­ка ню­хає ехі­на­цею. «Про­те най­біль­ше за­пам’ята­ла­ся ро­бо­та «По­пит і про­по­зи­ція» Оле­ксан­дра Ко­злов­сько­го, — про­дов­жує Сві­тла­на Ві­кто­рів­на. — Це те, чо­го ми ні­ко­ли не по­мі­ча­є­мо. Як­би не на­зва — бу­ло б зви­чай­не фото з ба­за­ру. А зав­дя­ки на­зві звер­ну­ла ува­гу на ро­бо­ту, по­мі­ти­ла, які тут ці­ка­ві ра­кур­си».

На дум­ку вчи­тель­ки, фо­то­ви­став­ка «Дня» — ва­жли­ва подія, як для Ма­рі­у­по­ля, так і для всі­єї Укра­ї­ни. «Хо­че­ться са­мо­ви­ра­жа­ти­ся, са­мо­на­пов­ню­ва­ти­ся, біль­ше зна­ти й ро­зу­мі­ти, що від­бу­ва­є­ться, і та­кі за­хо­ди до­по­ма­га­ють цьо­го до­ся­га­ти», — роз­мір­ко­вує Сві­тла­на. Між ін­шим, її учні не­рід­ко чу­ють зву­ки об­стрі­лів, зна­ють ба­га­то чо­го, зда­є­ться, та­ко­го зай­во­го для ді­тей...

«Ва­ша ви­став­ка по­єд­на­ла в со­бі і по­зи­тив на­шо­го ча­су, ра­до­сті на­шої кра­ї­ни, на­ро­ду, і те стра­шне, що ми за­раз пе­ре­жи­ва­є­мо, — ви­слов­лює враження Сві­тла­на Се­ме­но­ва. — Мо­жна ба­га­то го­во­ри­ти про ко­жну ро­бо­ту. Дя­кую ор­га­ні­за­то­рам, ху­до­жни­кам — а це не про­сто фо­то­гра­фи, це ху­до­жни­ки. Їм вда­є­ться не ли­ше сфо­то­гра­фу­ва­ти якийсь мо­мент, а й до­не­сти ро­бо­ту так, що це стає справ­жнім ше­дев­ром».

Тож не пропу­стіть XVIII Фо­то­ви­став­ку «Дня» в Ма­рі­у­по­лі, яка три­ва­ти­ме з 31 бе­ре­зня до 14 кві­тня у Цен­трі су­ча­сно­го ми­сте­цтва і куль­ту­ри іме­ні А.І. Ку­їн­джі. Біль­ше то­го, вже 30 бе­ре­зня о 18.30 у Віль­но­му про­сто­рі «Ха­ла­бу­да» від­бу­де­ться зу­стріч-дис­ку­сія з жур­на­лі­ста­ми «Дня» — Ва­лен­ти­ном Тор­бою та Ма­рі­єю Про­ко­пен­ко — на те­му «На­ціо­наль­ний діалог» і бу­дуть пред­став­ле­ні книж­ко­ві но­вин­ки на­шої Бі­блі­о­те­ки.

Го­туй­те за­пи­та­н­ня, бо ав­тор най­ці­ка­ві­шо­го отри­має у по­да­ру­нок « ба­бу­сю » Бі­блі­о­те­ки « Дня » , істо­ри­чний бе с т с е лер « Укра­ї­на Incognita » з ав­то­гра­фом Ла­ри­си Ів­ши­ної.

Іще тро­хи ін­три­ги — тих, хто при­йде на від­кри­т­тя фо­то­ви­став­ки у п’ятни­цю (по­чи­на­є­ться о 14.00), че­кає осо­бли­вий сюр­приз!

Ці ді­ти зна­ють, як ви­гля­дає вій­на, не тіль­ки зі сві­тлин. Во­ни на­вча­ю­ться у шко­лі №8 се­ли­ща Сар­та­на по­бли­зу Ма­рі­у­по­ля, яке ре­гу­ляр­но об­стрі­лю­є­ться

Вча­ться чи­та­ти знім­ки. До ре­чі, пе­да­гог Сві­тла­на Се­ме­но­ва за­ува­жує, що ін­ко­ли фото «ро­бить» са­ме під­пис

Зна­йти «своє» фото. «При­ходь­те, дру­зі — шко­ля­ри­ки Ма­рі­у­по­ля!», — за­про­шує на Дні «Дня» у мі­сті Ла­ри­са Ів­ши­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.