Як убе­рег­ти Со­фію від «чор­но­го» спи­ску

За два мі­ся­ці ста­нуть ві­до­мі ви­снов­ки мо­ні­то­рин­го­вої мі­сії ЮНЕСКО. Че­ка­є­мо!

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Ми­ну­ло­го ти­жня Ки­їв від­ві­да­ла мо­ні­то­рин­го­ва мі­сія ЮНЕСКО. Пред­став­ни­ки ор­га­ні­за­ції То­маш Фе­джер­ді, пре­зи­дент ICOMOS в Угор­щи­ні, та Ан­на Си­до­рен­ко, про­грам­ний спе­ці­а­ліст що­до Цен­траль­ної, Схі­дної та Пів­ден­но- Схі­дної Єв­ро­пи Цен­тру все­сві­тньої спад­щи­ни, на вла­сні очі ма­ли пе­ре­ко­на­ти­ся, що Со­фії Ки­їв­ській та Ки­є­во-Пе­чер­ській лав­рі, які вхо­дять до спи­ску об’ єктів Все­сві­тньої спад­щи­ни під одним но­ме­ром, ні­чо­го не за­гро­жує.

На­га­да­є­мо, остан­ні се­сії Цен­тру все­сві­тньої спад­щи­ни від­бу­ва­ли­ся на три­во­жній для Укра­ї­ни хви­лі, оскіль­ки у фі­наль­но­му про­то­ко­лі міг з’яви­ти­ся вер­дикт про вне­се­н­ня Со­фії та Лав­ри до так зва­но­го чор­но­го спи­ску — пе­ре­лі­ку об’ єктів, ко­трим за­гро­жує ви­клю­че­н­ня з ЮНЕСКО. По­ки що Укра­ї­ні вда­ва­ло­ся утри­ма­ти по­зи­ції зав­дя­ки обі­цян­кам ви­пра­ви­ти по­мил­ки. Чи пе­ре­ко­на­ли екс­пер­тів цьо­го ра­зу? Ді­зна­є­мо­ся за два мі­ся­ці, ко­ли бу­дуть го­то­ві ви­снов­ки мо­ні­то­рин­го­вої мі­сії.

РЕАКЦІЯ НА ТРИВОЖНІ ЗНАКИ

Екс­пер­ти між­на­ро­дної пам’ ятко­охо­рон­ної ор­га­ні­за­ції не ча­сто на­ві­ду­ю­ться до кра­їн, чиї об’ єкти вхо­дять до ЮНЕСКО. Їхній ві­зит — це реакція на тривожні дзві­но­чки, які по­стій­но над­хо­ди­ли з Ки­є­ва. Пе­ред­усім, від гро­мад­ських ді­я­чів, ко­трі па­ра­лель­но з уря­до­вим зві­том до ЮНЕСКО на­пе­ре­до­дні що­рі­чних се­сій ор­га­ні­за­ції над­си­ла­ли свої, аль­тер­на­тив­ні. У них по­ві­дом­ля­ли про усі про­блем­ні то­чки у бу­фер­них зо­нах пам’ яток. На­то­мість звіт офі­цій­но­го Ки­є­ва мі­стив су­ціль­ний по­зи­тив із по­си­лом, що на­віть якщо й існу­ють пев­ні про­бле­ми, їх обов’ яз­ко­во усу­нуть, як-то по­ни­зять по­вер­хо­вість на скан­даль­но­му об’єкті бі­ля Со­фії Ки­їв­ської на ву­ли­ці Оле­ся Гон­ча­ра, 17/ 23 ( має дев’ ять по­вер- хів із допу­сти­мих чо­ти­рьо­хп’ яти). До ре­чі, ре­ко­мен­да­ція ЮНЕСКО по­ни­зи­ти тут по­вер­хо­вість з’яви­лась ще 2009 ро­ку, а віз, як ка­жуть, ни­ні там. За­бу­дов­ник ТОВ «Ін­ве­сти­цій­но-бу­ді­вель­на гру­па» ви­мо­гу ігно­рує, а мі­ська вла­да на­рі­кає, що не має ва­же­лів впли­ву на ін­ве­сто­ра.

Про ін­ші тривожні си­гна­ли по­бли­зу Со­фії та Лав­ри пер­ши­ми ін­фор­му­ва­ли ЮНЕСКО теж гро­мад­ські акти­ві­сти. При­мі­ром, про по­ча­ток бу­дів­ни­цтва жи­тло­во­го ком­пле­ксу ви­со­тою до 17 по­вер­хів на ву­ли­ці Лей­пцизь­кій, 13 роз­по­від­а­ли ще два ро­ки то­му. Це бу­фер­на зо­на Ки­є­во-Пе­чер­ської лав­ри. Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри роз­по­ві­ло про цей об’єкт ли­ше під час ві­зи­ту мо­ні­то­рин­го­вої мі­сії. Так са­мо з іні­ці­а­ти­ви гро­мад­сько­сті між­на­ро­дні екс­пер­ти до­від­а­лись про імо­вір­ну пе­ре­бу­до­ву дво­по­вер­хо­вої са­ди­би на ву­ли­ці Во­ло­ди­мир­ській, 21/20 у де­ся­ти­по­вер­хо­ву з три­рів­не­вим під­зем­ним пар­кін­гом.

Пря­мо за­бо­ро­ни­ти ре­а­лі­за­цію по­ді­бних про­е­ктів фа­хів­ці ЮНЕСКО не мо­жуть, однак ра­дять Укра­ї­ні уни­ка­ти їх, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи чин­не за­ко­но­дав­ство. Зокре­ма, на цьо­му на­го­ло­си­ла Ан­на Си­до­рен­ко, ко­ли під час зу­стрі­чі з пред­став­ни­ка­ми Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри, Ки­їв­ської мі­ської держ­адмі­ні­стра­ції та акти­ві­ста­ми обго­во­рю­ва­лось бу­дів­ни­цтво на ву­ли­ці Гон­ча­ра, 17/23. Тож про­це­ду­ра по­ни­же­н­ня по­вер­хо­во­сті має від­бу­ва­ти­ся у рам­ках на­яв­них за­ко­нів. Якщо мі­сто змо­гло цьо­го до­би­ти­ся на об’ єкті у Де­ся­тин­но­му про­вул­ку, 3/5, де з ше­сти по­вер­хів ли­ши­ло­ся чо­ти­ри, те ж са­ме має від­бу­ти­ся зі «Фре­ско Со­фія» на ву­ли­ці Гон­ча­ра.

Та­ка по­зи­ція екс­пер­тки ви­кли­ка­ла у гро­мад­сько­сті пі­до­зри, що во­на за­хи­щає ін­те­ре­си за­бу­дов­ни­ка. Тим па­че, є ін­фор­ма­ція, що Ан­на Си­до­рен­ко осо­би­сто зна­йо­ма з пред­став­ни­ка­ми ТОВ «Ін­ве­сти­цій­но-бу­ді­вель­на гру­па».

ОБІЦЯНКИ Є. ЧИ БУ­ДЕ ВИКОНАННЯ?

На­то­мість у Мін­куль­ті спо­ді­ва­ю­ться по­чу­ти від уча­сни­ків мі­сії якщо не схваль­ні, то м’які ви­снов­ки. «Враження ли­ши­ли­ся по­зи­тив­ні в усіх сто­рін, ме­ні так зда­є­ться. Ек­спер­там бу­ло при­єм­но, що сьо­го­дні є згур­то­ва­ність дов­ко­ла про­блем між мі­ні­стер­ством, ме­рі­єю та акти­ві­ста­ми, — по­яснює «Дню» Оле­ксандр Єпі­фа­нов, на­чаль­ник управ­лі­н­ня охо­ро­ни куль­тур­ної спад­щи­ни Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри. — Ба­га­то гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій якимсь чи­ном ви­хо­ди­ли на­пря­му на ЮНЕСКО і роз­по­від­а­ли про ін­ші про­бле­ми. Екс­пер­ти не мо­гли зро­зу­мі­ти, що ж від­бу­ва­є­ться. Щоб зня­ти цю на­пру­гу та не­по­ро­зу­мі­н­ня, на остан­ній се­сії ЮНЕСКО ви­рі­ши­ли на­пра­ви­ти мі­сію».

Чи­нов­ник на­го­ло­сив, що у ві­дом­стві до­бре ро­зу­мі­ють на­слід­ки за­бу­до­ви бу­фер­ної зо­ни свя­тинь, але з цим не тре­ба одра­зу біг­ти до між­на­ро­дни­ків ( ка­мінь у бік мі­ських акти­ві­стів), а вре­гу­льо­ву­ва­ти ці пи­та­н­ня на на­ціо­наль­но­му рів­ні. Тож екс­пер­тів мі­сії пе­ре­ко­на­ли, що три­ма­ють си­ту­а­цію під кон­тро­лем. Так, мер сто­ли­ці Ві­та­лій Кли­чко за­явив, що не­за­ба­ром

бу­де ухва­ле­но істо­ри­ко-ар­хі­те­ктур­ний опор­ний план Ки­є­ва, по­тім — Ген­план, і так мі­сто убез­пе­чать від ха­о­ти­чної та не­за­кон­ної за­бу­до­ви. Та жо­ден із цих до­ку­мен­тів не під­три­му­ють мі­стя­ни.

Ще екс­пер­тів пе­ре­ко­на­ли, що на­да­ва­ти­муть пов­ну ін­фор­ма­цію про стан бу­фер­ної зо­ни, зокре­ма про зве­де­ні тут но­ві об’єкти та за­пла­но­ва­ні мі­сто­бу­дів­ні пе­ре­тво­ре­н­ня. А гро­мад­ські ді­я­чі по­про­си­ли роз­ро­би­ти жорс­ткі­ші пра­ви­ла що­до ви­ко­ри­ста­н­ня­ре­кла­ми у бу­фер­ній зо­ні та на­да­ти чі­ткі ре­ко­мен­да­ції що­до ко­жно­го об’єкта зі вка­зів­ка­ми на кон­кре­тні адре­си, щоб не бу­ло ла­зі­вок, як від них від­вер­ті­ти­ся. Пред­став­ни­ки ЮНЕСКО під­три­ма­ли й ідею мо­ра­то­рію на бу­дів­ни­цтво та екс­плу­а­та­цію під­зем­них спо­руд у бу­фер­них зо­нах Со­фії та Лав­ри.

«ДУМАЮ, НАМ УКОТРЕ ПОВІРИЛИ»

Крім роз­мов, го­сті ма­ли на­си­че­ну про­гра­му зна­йом­ства зі ста­ном пам’яток. Ві­дві­да­ли Со­фію Ки­їв­ську, Ки­є­во-Пе­чер­ську лав­ру, про­блем­ні мі­сця, де бу­дин­ки зво­дя­ться у бу­фер­ній зо­ні, а та­кож огля­ну­ли па­но­рам­ні ви­ди на пам’ятки.

Якщо у На­ціо­наль­но­му за­по­від­ни­ку « Со­фі­я­Ки­їв­ська» йо­го спів­ро­бі­тни­ки ді­ли­ли­ся­тим, що на­ре­шті роз­ро­би­ли та узго­ди­ли із Мін­куль­том охо­рон­ні ме­жі дов­ко­ла свя­ти­ні, то в Лав­рі зу­стріч із фа­хів­ця­ми ЮНЕСКО про­во­ди­ли пред­став­ни­ки Укра­їн­ської пра­во­слав­ної цер­кви ( Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту). Са­ме до цер­кви у гро­мад­сько­сті ба­га­то пре­тен­зій, бо за її іні­ці­а­ти­ви у за­по­від­ни­ку бу­ду­ю­ться­но­ві спо­ру­ди під ви­гля­дом ре­кон­стру­кції. За да­ни­ми Все­укра­їн­ської асо­ці­а­ції му­зе­їв, за остан­ні шість ро­ків на те­ри­то­рії Лав­ри зве­де­но ві­сім спо­руд за­галь­ною пло­щею близь­ко де­ся­ти ти­сяч ква­дра­тних ме­трів.

«Я спо­ді­ва­ю­ся, що екс­пер­ти об’єктив­но все оці­нять. Ли­ше див­но, що во­ни не бу­ли на об’єкті на Гон­ча­ра. Але по­ясни­ли так, що зна­ють про цю си­ту­а­цію, — по­ді­ли­лась вра­же­н­ня­ми від зу­стрі­чі Іри­на Ні­кі­фо­ро­ва, член Укра­їн­сько­го то­ва­ри­ства охо­ро­ни пам’яток істо­рії та куль­ту­ри, ко­тра ра­зом із ко­ле­га­ми го­тує аль­тер­на­тив­ний звіт для­ЮНЕСКО. — Та­кі ві­зи­ти озна­ча­ють, що си­ту­а­ці­я­справ­ді сер­йо­зна. Пред­став­ни­ки ЮНЕСКО при­їха­ли, щоб уто­чни­ти, чи справ­ді об’єкт під за­гро­зою, чи мо­же він по­тра­пи­ти до «чор­но­го» спи­ску. Мі­сі­я­при­їздить раз на чо­ти­ри-п’ять ро­ків, востан­нє бу­ли у нас 2013 ро­ку. Я вва­жаю, що пи­та­н­ня«чор­но­го» спи­ску не сто­я­ти­ме, бо за­по­від­ник «Со­фі­я­Ки­їв­ська» про­вів ве­ли­ку ро­бо­ту для­сво­єї без­пе­ки, зокре­ма, прийня­ті охо­рон­ні ме­жі, за яки­ми, при­мі­ром, на Во­ло­ди­мир­ській, 21/20 мо­же бу­ти спо­ру­да не біль­ше 25 ме­трів зав­ви­шки. Плюс мер по­обі­цяв, що бу­де де­мон­таж на Гон­ча­ра. Думаю, нам укотре повірили».

У Мі­ні­стер­стві куль­ту­ри «Дню» по­обі­ця­ли роз­по­ві­сти про ви­снов­ки ЮНЕСКО, щой­но ма­ти­муть їх на ру­ках. Че­ка­є­мо.

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.