«Вій­на» істо­рій

В Ізя­сла­ві в ава­рій­но­му ста­ні ста­ро­вин­на ар­хі­те­кту­ра на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня. Тим ча­сом у мі­сті зна­йшли ко­шти на... но­вий му­зей, по су­ті, ра­дян­сько­го ми­ну­ло­го

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

Про бо­роть­бу за збе­ре­же­н­ня ста­ро­вин­ної ар­хі­те­кту­ри Ізя­сла­ва «День» пи­сав ми­ну­ло­го ро­ку — по­спіл­ку­вав­шись із акти­ві­ста­ми, ко­трі ор­га­ні­зу­ва­ли­ся­для­при­би­ра­н­ня­Фар­но­го ко­сте­лу — ар­хі­те­ктур­ної пам’ятки 1599 ро­ку, що вне­се­на до дер­жав­но­го ре­є­стру на­ціо­наль­но­го куль­тур­но­го на­дба­н­ня, але на­ра­зі має близь­кий до ру­ї­ни ви­гляд (див. №218 від 30 ли­сто­па­да 2016 ро­ку). Лю­дми­ла Ле­ви­цька, Во­ло­ди­мир Фе­до­тов та ін­ші не­бай­ду­жі при­би­ра­ли ко­стел фа­кти­чно що­ти­жняв те­плу по­ру. Цьо­го ро­ку се­зон роз­по­чи­на­ють ци­ми ви­хі­дни­ми, 1 кві­тня.

Во­дно­час акти­ві­сти пе­ре­йня­ли­сяй біль­шим — як за­лу­чи­ти ко­шти для­збе­ре­же­н­ня­пам’я тки від руй­ну­ва­н­ня, адже во­на пе­ре­бу­ває на по­за­ба­лан­со­во­му облі­ку, від­так мі­ська вла­да нею не опі­ку­є­ться (про що во­на са­ма нам по­ві­до­ми­ла у від­по­віді на за­пит — див. №223 від 6 гру­дня2016 ро­ку). Не­бай­ду­жі ізя­слав­ці ор­га­ні­зу­ва­ли­ся в То­ва­ри­ство куль­тур­ної спад­щи­ни «За­слав’є» — яке, на жаль, до­сі не мо­жуть за­ре­є­стру­ва­ти як юри­ди­чну осо­бу че­рез рі­зно­ма­ні­тні бю­ро­кра- ти­чні пе­ре­по­ни, а цей ста­тус на­дав би мо­жли­вість по­да­ва­ти­ся­на гран­то­ві єв­ро­пей­ські про­гра­ми. Крім то­го, у мі­сті є ще уні­каль­ні пам’ятки, як-от па­лац Сан­гу­шків 1754 — 1770 ро­ків, який так са­мо по­тре­бує чи­ма­лої ува­ги і ко­штів, щоб на­бу­ти не­ава­рій­но­го ста­ну і ту­ри­сти­чної при­ва­бли­во­сті. Фа­кти­чно ви­гля­да­ло так, що у мі­сце­вої вла­ди не­має ко­штів і пов­но­ва­жень, щоб зру­ши­ти си­ту­а­цію з мі­сця.

Про­те не­що­дав­но з’яви­ла­ся но­ви­на, яка зму­си­ла по­гля­ну­ти на си­ту­а­цію по-ін­шо­му. Ди­ре­ктор Ізя­слав­сько­го ра­йон­но­го істо­ри­ко-кра­є­знав­чо­го му­зею Лю­дми­ла Ле­ви­цька (не плу­та­ти з гро­мад­ською акти­віс­ткою) ви­да­ла на­каз про ство­ре­н­няу скла­ді за­кла­ду від­діл — «Му­зей про­сто не­ба». І у зв’я зку з цим се­сі­я­ра­йон­ної ра­ди 23 лю­то­го ухва­ли­ла рі­ше­н­ня№20 «спря­му­ва­ти віль­ний за­ли­шок ко­штів ра­йон­но­го бю­дже­ту ста­ном на 01.01.2017 ро­ку» се­ред ін­ших за­хо­дів і се­кто­ра куль­ту­ри рай­держ­адмі­ні­стра­ції «на опла­ту по­слуг у зв’яз­ку із ство­ре­н­ням від­ді­лу «Му­зей про­сто не­ба» у роз­мі­рі 100 ти­сяч гри­вень» (!). Тоб­то ко­шти все-та­ки є, спра­ва — у прі­о­ри­те­тах.

Що це має бу­ти за му­зей? До­сте­мен­но на­ра­зі не зро­зумі­ло. Із кло­по­та­н­ня­се­кто­ра куль­ту­ри до РДА ді­зна­є­мо­ся, що в ньо­му пла­ну­є­ться­зо­се­ре­ди­ти «істо­ри­чні екс­по­на­ти ча­сів СРСР», які пе­ре­ве­зуть із нав­ко­ли­шніх сіл та ра­йо­нів мі­ста. При­кме­тно, що в на­ка­зі ди­ре­кто­ра му­зею, ко­пі­яя ко­го є в ре­да­кції, не­має слів про пе­ре­о­сми­сле­н­ня­спад­щи­ни то­та­лі­тар­но­го ми­ну­ло­го, йде­ться­про «по­пов­не­н­ня му­зею но­ви­ми уні­каль­ни­ми пре­дме­та­ми, що до­зво­ля­ють збе­рег­ти на­шу куль­тур­ну та істо­ри­чну спад­щи­ну...». Пред­став­ник іні­ці­а­тив­ної гру­пи То­ва­ри­ства куль­тур­ної спад­щи­ни «За­слав’є» Во­ло­ди­мир Фе­до­тов, обу­ре­ний іні­ці­а­ти­вою, роз­по­від­ає «Дню»: «На­каз ди­ре­кто­ра істо­ри­ко-кра­є­знав­чо­го му­зею Лю­дми­ли Ле­ви­цької не роз­кри­ває су­ті ство­рю­ва­но­го від­ді­лу «Му­зей про­сто не­ба». Ли­ше кло­по­та­н­ня се­кто­ра куль­ту­ри Ізя­слав­ської рай­держ­адмі­ні­стра­ції що­до ви­ді­ле­н­ня­ко­штів мі­стить опис за­ду­ма­но­го, що, мо­жли­во, свід­чить про рі­вень, на яко­му фор­му­лю­ва­ло­ся від­по­від­не зав­да­н­ня. По­си­ла­н­ня на За­кон Укра­ї­ни «Про му­зеї та му­зей­ну спра­ву» в до­ку­мен­тах, на під­ста­ві яких де­пу­та­ти ра­йон­ної ра­ди ухва­лю­ва­ли рі­ше­н­ня­що­до вне­се­н­ня­змін до бю­дже­ту, слу­жить ли­ше шир­мою, адже за­кон мі­стить чі­тке ви­зна­че­н­ня­що­до му­зе­їв під від­кри­тим не­бом чи му­зе­їв-са­диб, що мо­жуть фор­му­ва­ти­ся ли­ше на осно­ві об’єктів куль­тур­ної спад­щи­ни, пам’яток при­ро­ди або їхніх те­ри­то­рій. Жо­дна з цих об­ста­вин в на­ка­зі й кло­по­тан­ні не вра­хо­ва­на, а ство­ре­н­ня­по­ді­бно­го від­ді­лу су­пе­ре­чить кри­те­рі­ям упо­ряд­ку­ва­н­ня істо­ри­ко-кра­є­знав­чо­го му­зею. Крім то­го, сфор­му­льо­ва­не куль­тур­тре­ге­ра­ми зав­да­н­ня пря­мо по­ру­шує нор­ми За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­су­дже­н­ня­ко­му­ні­сти­чно­го та на­ціо­нал-со­ці­а­лі­сти­чно­го (на­цист­сько­го) то­та­лі­тар­них ре­жи­мів в Укра­ї­ні та за­бо­ро­ну про­па­ган­ди їхньої сим­во­лі­ки». По­ді­бні не­о­бду­ма­ні рі­ше­н­ня­зав­да­ють сут­тє­вої шко­ди ав­то­ри­те­ту вла­ди. Га­даю, пра­во­ву оцін­ку ухва­ле­но­му де­пу­та­та­ми ра­йон­ної ра­ди рі­шен­ню має да­ти КРУ, а іні­ці­а­то­рам — СБУ». Крім то­го, акти­ві­сти звер­ну­ли ува­гу на те, що в ра­ні­ше на­да­но­му їм про­е­кті про­гра­ми роз­ви­тку Ізя­слав­сько­го ра­йон­но­го істо­ри­ко-кра­є­знав­чо­го му­зею про ство­ре­н­ня­жо­дно­го но­во­го під­роз­ді­лу не йшло­ся.

Як за­зна­чив «Дню» у від­по­віді на за­пит за­сту­пник го­ло­ви Ізя­слав­ської РДА Во­ло­ди­мир Лев­чен­ко, «гро­мад­ські обго­во­ре­н­ня­що­до ство­ре­н­ня­стру­ктур­но­го під­роз­ді­лу «Му­зей про­сто не­ба»... не про­во­ди­ли­ся, то­му що, згі­дно зі Ста­ту­том, му­зей має пра­во ство­рю­ва­ти но­ві стру­ктур­ні під­роз­ді­ли». Тоб­то це спра­ва му­зею і від­по­від­но — йо­го від­по­від­аль­ність.

По­вер­ні­мо­сяж до озву­че­ної на по­ча­тку про­бле­ми з Фар­ним ко­сте­лом та па­ла­цом Сан­гу­шків. Вла­сне, і в рай­ра­ди, і в РДА ми за­пи­ту­ва­ли, чи пла­ну­є­ться­ви­ді­ле­н­ня­ко­штів на за­хо­ди що­до уни­кне­н­ня­п­одаль­шо­го руй­ну­ва­н­ня мі­сце­вих істо­ри­ко- куль­тур­них пам’ яток — па­ла­цу Сан­гу­шків 1754 — 1770 ро­ків та ка­фе­драль­но­го ко­сте­лу св. Іо­ан­на Хре­сти­те­ля(Фар­но­го ко­сте­лу)?

Як іде­тьсяу від­по­віді на за­пит «Дня» го­ло­ви Ізя­слав­ської ра­йон­ної ра­ди Сер­гі­я­Шле­ге­ля(рай­ра­да, пам’ята­є­мо, зна­йшла ко­шти на но- вий від­діл му­зею), «пов­но­ва­же­н­ня що­до ава­рій­но­го ста­ну пам’яток куль­тур­ної спад­щи­ни... не на­ле­жать до ком­пе­тен­ції ра­йон­ної ра­ди». «Рі­ше­н­ням пер­шої се­сії ра­йон­ної ра­ди... Ізя­слав­ській ра­йон­ній дер­жав­ній адмі­ні­стра­ції де­ле­го­ва­но пов­но­ва­же­н­ня­що­до ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни, ре­став­ра­ції, ви­ко­ри­ста­н­ня­пам’я ток істо­рії та куль­ту­ри, па­ла­цо­во-пар­ко­вих при­ро­дних за­по­від­ни­ків мі­сце­во­го зна­че­н­ня, а то­му про­по­зи­ції що­до фі­нан­су­ва­н­ня­куль­тур­них об’єктів до ра­йон­ної ра­ди на­да­ю­ться­рай­держ­адмі­ні­стра­ці­єю за на­галь­ни­ми по­тре­ба­ми за­кла­дів куль­ту­ри та прі­о­ри­те­тни­ми на­прям­ка­ми ро­бо­ти. Фі­нан­су­ва­н­ня­збе­ре­же­н­ня­пам’я ток ар­хі­те­кту­ри від­по­від­но до пун­кту 14 ча­сти­ни б стат­ті 87 Бю­дже­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни бу­де мо­жли­ве у ра­зі над­хо­дже­н­няз дер­жав­но­го бю­дже­ту до ра­йон­но­го бю­дже­ту між­бю­дже­тних трансфер­тів». От­же, на дум­ку ке­рів­ни­цтва рай­ра­ди, за істо­ри­чну ар­хі­те­кту­ру має бо­лі­ти го­ло­ва в рай­держ­адмі­ні­стра­ції. З РДА ж нам ла­ко­ні­чно по­ві­до­ми­ли: «Фі­нан­су­ва­н­ня­пам’я ток куль­тур­ної спад­щи­ни м. Ізя­слав ви­зна­ча­є­ться­за на­яв­но­сті та в ме­жах ко­штів, пе­ред­ба­че­них у дер­жав­но­му та мі­сце­вих бю­дже­тах на збе­ре­же­н­ня куль­тур­ної спад­щи­ни». Ще в обох від­по­від­ях ішло­ся про Ко­стел мі­сіо­не­рів XVIІI ст., який на­ле­жить до ком­пле­ксу па­ла­цу Сан­гу­шків, але що­до яко­го ми окре­мо не за­пи­ту­ва­ли, бо зна­є­мо, що він на­да­ний ре­лі­гій­ній гро­ма­ді й пе­ре­бу­ває у за­до­віль­но­му ста­ні.

Най­більш змі­стов­ну від­по­відь на за­пит «День» отри­мав від т.в.о. за­сту­пни­ка го­ло­ви, ке­рів­ни­ка апа­ра­ту Хмель­ни­цької обл­держ­адмі­ні­стра­ції Юрі­я­Бир­ки. « За ін­фор­ма­ці­єю управ­лі­н­ня­куль­ту­ри, на­ціо­наль­но­стей, ре­лі­гій та ту­ри­зму Хмель­ни­цької обл­держ­адмі­ні­стра­ції, ком­плекс спо­руд са­ди­би Сан­гу­шків у м. Ізя­сла­ві пе­ре­бу­ває у го­стро­му ава­рій­но­му ста­ні, а са­ме па­лац, мі­сток, дво­рик з ар­ка­да­ми. Ко­стел мі­сіо­не­рів пе­ре­бу­ває у за­до­віль­но­му ста­ні, у 2014 ро­ці про­ве­де­но ре­мон­тні ро­бо­ти фа­са­ду ко­сте­лу за по­за­бю­дже­тні ко­шти. Ка­фе­драль­ний ко­стел І. Хре­сти­те­ля­та­кож пе­ре­бу­ває у го­стро­му ава­рій­но­му ста­ні, про­те Ізя­слав­ська мі­ська ра­да не звер­та­ла­ся­що­до ви­ді­ле­н­ня­ко­штів на пам’ятки ар­хі­те­кту­ри на­ціо­наль­но­го зна­че­н­няз обла­сно­го бю­дже­ту ( ви­ді­ле­н­ня­ав­то­ра) » , — іде­тьсяу до­ку­мен­ті. Да­лі чи­та­є­мо: « Прі­о­ри­те­тність фі­нан­су­ва­н­ня­пам’я ток ар­хі­те­кту­ри з обла­сно­го бю­дже­ту ви­зна­ча­є­ться­ста­ном пам’ ятки, на­яв­ні­стю на­у­ко­во- прое­кт­ної до­ку­мен­та­ції, а та­кож го­строю не­об­хі­дні­стю про­ве­де­н­ня­про­ти­ава­рій­них ро­біт. Пам’ятки, які пе­ре­бу­ва­ють на по­за­ба­лан­со­во­му облі­ку, мо­жуть та­кож фі­нан­су­ва­ти­ся­за ра­ху­нок ко­штів обла­сно­го бю­дже­ту».

От­же, го­лов­не все- та­ки — ба­жа­н­ня­ря ту­ва­ти свою спад­щи­ну, усві­дом­ле­н­ня­її цін­но­сті (на­га­да­є­мо, во­лон­тер Лю­дми­ла Ле­ви­цька роз­по­від­а­ла ра­ні­ше «Дню» про Фар­ний ко­стел: «Це най­ви­зна­чні­ша пам’ятка, ка­фе­драль­ний со­бор, де мі­сти­ла­ся­у­си­паль­ни­ця вла­сни­ків мі­ста. Уні­каль­на ситуація— наш ко­стел бу­ду­ва­ли для ка­то­ли­ків лю­ди, які не бу­ли ка­то­ли­ка­ми. Вла­сни­ки на­ших зе­мель бу­ли укра­їн­ця­ми — не ро­сі­я­на­ми, не ли­тов­ця­ми, не по­ля­ка­ми. Це гіл­ка кня­зів Острозь­ких... І так са­мо па­ла­цо­вий ком­плекс у нас уні­каль­ний » ) , а шля­хи, щоб «ви­би­ти» ко­шти, зна­йти ре­аль­но. На­ра­зі ж, на жаль, мо­жна ска­за­ти, що за офі­цій­ною ка­зу­їсти­кою про­гля­да­є­ться са­ме гли­бо­ка бай­ду­жість до цих бу­ді­вель і не­ро­зу­мі­н­ня, на­ві­що вза­га­лі так ни­ми пе­ре­йма­ти­ся. А це вже ви­кли­кає і на­ше за­пи­та­н­ня: звід­ки та­кий сен­ти­мент са­ме до пам’ яток до­би СРСР, якщо до ін­ших — бай­ду­жість?

ФОТО КАТЕРИНИ БОРИСЕНКО

Па­лац Сан­гу­шків збу­до­ва­но у 1754 — 1770 ро­ках як при­ва­тну ре­зи­ден­цію і уря­до­вий центр во­лин­ських во­ло­дінь кня­зів Сан­гу­шків. Цю ча­сти­ну істо­рії, на жаль, в Ізя­сла­ві за­не­дба­ли

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.