Ці­ка­во, ве­се­ло, змі­стов­но!

Учи­тель із Рів­но­го ство­рив укра­ї­но­мов­ний ка­нал на­у­ко­во-по­пу­ляр­них ві­део­ро­ли­ків

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Те­тя­на ІЛЬНИЦЬКА, Рів­не

■ Учи­тель фі­зи­ки одні­єї з рів­нен­ських шкіл Ві­та­лій Шев­чук іні­ці­ю­вав ори­гі­наль­ний про­ект. Він по­чав пе­ре­кла­да­ти й озву­чу­ва­ти на­у­ко­во-по­пу­ляр­ні ві­део най­ві­до­мі­ших у сві­ті Youtube-ка­на­лів укра­їн­ською мо­вою. Це кіль­ка­хви­лин­ні ро­ли­ки, де про скла­дні фі­зи­чні, біо­хі­мі­чні та ін­ші про­це­си роз­ка­за­но про­сто і до­сту­пно. Учи­тель по­ши­рю­вав озву­че­ні ві­део на Youtube-ка­на­лі. Свій про­ект на­звав «Ці­ка­ва на­у­ка».

На­ра­зі Ві­та­лію до­по­ма­га­ють во­лон­те­ри. Озву­че­н­ням за­йма­ю­ться­лю­би­те­лі та про­фе­сіо­на­ли з рі­зних міст, а зву­ко­за­пи­си від­бу­ва­ю­ться­на сту­ді­ях. Пра­цю­ють на ен­ту­зі­а­змі і для­ду­ші, бо ж про­ект не­ко­мер­цій­ний.

■ «Іде­я­спа­ла на дум­ку під час одно­го з уро­ків, які про­во­див для 10 кла­су. Річ у тім, що під час на­вчаль­но­го про­це­су ядо­во­лі ча­сто де­мон­струю ві­део. Але які­сні на­у­ко­во-по­пу­ляр­ні ро­ли­ки озву­че­ні пе­ре­ва­жно іно­зем­ни­ми мо­ва­ми. Оскіль­ки ан­глій­ську учні зна­ють не на­стіль­ки до­бре, то шу­кав пе­ре­кла­ди. За­зви­чай во­ни бу­ли ро­сій­ською мо­вою. Зна­хо­див і укра­ї­но­мов­ні ва­рі­ан­ти. Але во­ни да­ле­ко не зав­жди ви­яв­ля­ли­ся які­сни­ми і гра­мо­тни­ми. Якщо ж на­тра­пляв на про­ект, який ро­би­ли на ви­со­ко­му рів­ні, то ви­хо­ди­ло так, що він був не­три­ва­лим. То­ді й по­ду­мав, що мо­жу спро­бу­ва­ти зро­би­ти щось схо­же сам, — роз­по­від­ає Ві­та­лій ШЕВ­ЧУК, учи­тель фі­зи­ки та астро­но­мії в Рів­нен­сько­му на­вчаль­но­ви­хов­но­му ком­пле­ксі « Ко­ле­гі­ум» . — До­сві­ду в цій сфе­рі у ме­не не бу­ло. Але яку­пив мі­кро­фон і по­чав пра­цю­ва­ти. Пе­ре­клад пер­шо­го ро­ли­ка ро­бив май­же п’ять го­дин. По­про­сив дру­жи­ну на­чи­та­ти текст. Ві­део три­ває всьо­го кіль­ка хви­лин, але за­пи­су­ва­ли ми йо­го та­кож май­же п’ять го­дин. По­тім ще кіль­ка днів до­ве­ло­ся­пра­цю­ва­ти з мон­та­жем і обро­бля­ти звук».

На по­ча­тку на­вчаль­но­го ро­ку Ві­та­лій роз­по­вів про про­ект учням. Во­ни й ста­ли пер­ши­ми гля­да­ча­ми укра­ї­но­мов­них ро­ли­ків. Про­по­ну­ва­ли на­віть по­ре­кла­му­ва­ти ка­нал, що­би збіль­ши­ти ко­ло йо­го гля­да­чів. Однак учи­тель та­ку іні­ці­а­ти­ву не під­три­мав. А за де­який час про­ект став на­бу­ва­ти по­пу­ляр­но­сті. Ві­та­лію Шев­чу­ку за­про­по­ну­ва­ли до­по­мо­гу про­фе­сіо­на­ли, які зна­ю­ться­на озву­чу­ван­ні філь­мів та сту­дій­но­му за­пи­сі. Це лю­ди з ін­ших міст, яким спо­до­ба­ла­ся ідея. В ре­зуль­та­ті ро­ли­ки ста­ли зна­чно які­сні­ши­ми. Сьо­го­дні на укра­ї­но­мов­но­му на­у­ко­во-по­пу­ляр­но­му ка­на­лі «Ці­ка­ва на­у­ка» — вже по­над пів­со­тню ві­део. Тут є філь­ми і про со­ло­ність ґрун­тів, і про чор­ні ді­ри, і про те­о­рію від­но­сно­сті, і про те, як цу­кор впли­ває на мо­зок, і про ДНК.

■ За­раз у ро­бо­ті одно­ча­сно пе­ре­бу­ва­ють ві­сім-дев’ять ро­ли­ків. Ра­зом із тим ен­ту­зі­а­стів, го­то­вих до­лу­чи­ти­ся­до про­е­кту, біль­шає. Над­си­ла­ють на­віть зраз­ки вла­сних за­пи­сів, щоб мо­жна бу­ло по­слу­ха­ти й ви­бра­ти.

«Ко­ли япо­чи­нав цей про­ект, то не хо­тів пе­ре­тво­рю­ва­ти йо­го на про­дукт, роз­ра­хо­ва­ний тіль­ки на шко­лу. Цей ка­нал — не ли­ше для­у­чнів. Він для­то­го, щоб по­пу­ля­ри­зу­ва­ти на­у­ку. І робити це ці­ка­во й на­віть ве­се­ло. Кіль­ка­хви­лин­ні пі­зна­валь­ні ро­ли­ки під­хо­дять на та­ку роль якнай­кра­ще, — по­яснює Ві­та­лій Шев­чук. — Сьо­го­дні ка­нал має 4 ти­ся­чі 100 під­пи­сни­ків. І основ­на ау­ди­то­рія— не учні, а до­ро­слі, яким від 24 до 44 ро­ків. Пе­ре­кла­де­ні укра­їн­ською та озву­че­ні на­ми ро­ли­ки та­кож мо­жна зна­йти і у «Фейс­бу­ці». Я ви­тра­чаю на цей про­ект ба­га­то ча­су і на­ма­га­ю­ся­ро­би­ти йо­го які­сно і з за­до­во­ле­н­ням. Най­при­єм­ні­ше, ма­буть, ко­ли в по­ві­дом­ле­н­нях пи­шуть, що «це най­улю­бле­ні­ший ка­нал мо­го си­на» або «мої ді­ти ди­ви­ли­ся­ці філь­ми всі ви­хі­дні...»

■ Тим ча­сом у пла­нах вчи­те­ля­ен­ту­зі­а­ста — на­пов­не­н­ня­сай­та, зав­дя­ки яко­му шко­ля­рі, сту­ден­ти, пе­да­го­ги та всі охо­чі змо­жуть отри­му­ва­ти ці­ка­ву ін­фор­ма­цію на при­ро­дни­чі те­ми укра­їн­ською мо­вою. А за­раз Ві­та­лій Шев­чук вчи­ться «ма­лю­ва­ти» на гра­фі­чно­му план­ше­ті. Адже, крім пе­ре­кла­дів го­то­вих філь­мів, він хо­че ство­рю­ва­ти вла­сні ро­ли­ки про не­ну­дну на­у­ку.

СКРІНШОТ З САЙТА HTTPS:// W W W.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCMIVE71THEUDKUW8TPXTZSQ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.