Гу­ма­ні­сти­чна ор­то­пе­дія

На сто­рін­ці аме­ри­кан­ця Де­рі­ка Кам­па­на (Derrick Campana) у «Фейс­бу­ці» — де­ся­тки вдя­чних ко­мен­та­рів від лю­дей за те, що він ро­бить для тва­рин

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

■ І це не див­но, адже він за­йма­є­ться­ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чним про­те­зу­ва­н­ням по­ні, со­бак, ба­ра­нів, лам то­що. Крім то­го, лю­ди охо­че ро­блять по­жер­тви на йо­го сто­рін­ці для­збо­ру ко­штів на до­по­мо­гу по­стра­жда­лим бра­там на­шим мен­шим. Во­лон­тер роз­по­від­ає, що про­те­зи ви­го­тов­ляє з тер­мо­пла­сти­ку, бо їх лег­ко фор­му­ва­ти пі­сля­на­грі­ва­н­ня , по­ві­дом­ляє www.vice.com. Ор­то­пе­ді­я­для­тва­рин швид­ко роз­ви­ва­є­ться­зав­дя ки «те­хно­ло­гі­ям, за­по­зи­че­ним з ін­ших га­лу­зей, зокре­ма з ае­ро­нав­ти­ки, ав­то­мо­біль­ної про­ми­сло­во­сті та ме­ди­ци­ни», — роз­по­від­ає Кам­па­на.

■ На фото: Де­рік Кам­па­на бі­ля ма­лень­кої ко­ня­чки Ян­гол Ма­рі, яка змо­гла віль­но хо­ди­ти у клі­ні­ці Animal Ortho Care у Стер­лін­гу, США.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.