ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

1853 р. 1432 — на­ро­див­ся Ме­хмед ІІ Фа­тіх (За­во­йов­ник), осман­ський сул­тан (1444—1446, 1451— 1481), та­ла­но­ви­тий та успі­шний пол­ко­во­дець, під­ко­рив Кон­стан­ти­но­поль, Крим­ське хан­ство, Сер­бію, Мо­рею, Бо­снію, Ал­ба­нію. По­мер 1481 р. 1746 — на­ро­див­ся Фран­сі­ско Гойя, ви­да­тний іспан­ський жи­во­пи­сець і гра­вер, тво­рець зна­ме­ни­тих «Ка­при­чос». По­мер 1828 р. 1814 — у пе­ре­бі­гу на­по­ле­о­нів­ських во­єн вій­ська шо­стої ан­ти­на­по­ле­о­нів­ської ко­а­лі­ції всту­па­ють до Па­ри­жа. 1853 — на­ро­див­ся Він­сент Ван Гог, ви­да­тний гол­ланд­ський жи­во­пи­сець-ім­пре­сіо­ніст ( « Со­ня­шни­ки», «Ар­ле­зі­ан­ка», «Порт­рет до­кто­ра Го­ше » ) . За­ги­нув 1890 р. 1856 — у Па­ри­жі під­пи­са­но мир­ний до­го­вір, що за­вер­шу­вав Крим­ську вій­ну. 1867 — Ро­сія про­да­ла США Аля­ску та Але­ут­ські остро­ви за ці­ною два цен­ти за акр. 1922 — у Ки­є­ві ство­ре­но те­атр-сту­дію «Бе­ре­зіль» (ни­ні це Хар­ків­ський укра­їн­ський драм­те­атр). 1973 — по­мер Дми­тро Дон­цов, го­лов­ний іде­о­лог укра­їн­сько­го ін­те­граль­но­го на­ціо­на­лі­зму, лі­те­ра­тур­ний кри­тик, пу­блі­цист, фі­ло­соф, по­лі­ти­чний ді­яч. На­ро­див­ся 1883 р. 1977 — по­мер Лев­ко Ре­ву­цький, ви­зна­чний укра­їн­ський ком­по­зи­тор, пе­да­гог, му­зи­чний і гро­мад­ський ді­яч, ла­у­ре­ат Дер­жав­ної пре­мії УРСР ім. Т. Г. Шев­чен­ка (1966), ака­де­мік АН УРСР. На­ро­див­ся 1889 р. Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.