100 ро­ків біль­шо­ви­цько­го пе­ре­во­ро­ту

Так зва­не ро­сій­ське ре­во­лю­цій­не ми­сте­цтво ста­ло ча­сти­ною то­та­лі­тар­ної про­па­ган­ди, яка не втра­чає ді­є­во­сті й за­раз

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Бо­г­дан ЦЮПИН, Лон­дон, спе­ці­аль­но для «Дня»

По­стра­дян­ська Ро­сія на­при­кін­ці 1980- х бу­ла не пев­на що­до то­го, як оці­ню­ва­ти ре­во­лю­цію 1917 ро­ку. На­віть вір­ний син КДБ Во­ло­ди­мир Пу­тін і за­раз не мо­же на пов­ний го­лос по­вто­рю­ва­ти го­лов­ні га­сла ті­єї ре­во­лю­ції, бо пі­сля 17 ро­ків у Крем­лі йо­го вла­да­рю­ва­н­ня над­то схо­же на мо­нар­хію, по­ва­ле­ну 1917 ро­ку.

Але за­раз на під­мо­гу но­сталь­гу­ю­чій за ім­пе­рі­єю Мо­скві при­йшла лі­бе­раль­на ін­те­лі­ген­ція та бур­жу­а­зія на За­хо­ді, зокре­ма в Лон­до­ні, де ви­рі­ши­ли, що з оцін­ка­ми ре­во­лю­ції на­ра­зі мо­жна за­че­ка­ти.

З на­го­ди 100- річ­чя по­ча­тку ро­сій­сько­го шля­ху від уто­пії до ГУЛАГу за­хі­дні ін­те­ле­кту­а­ли ви­рі­ши­ли вла­шту­ва­ти роз­ва­ги — по­ми­лу­ва­ти­ся ми­сте­цтвом, ба, на­віть порт­ре­та­ми Ле­ні­на й Ста­лі­на, за­хо­вав­ши порт­ре­ти роз­стрі­ля­ної цар­ської сім’ї по­да­лі.

Це вла­што­вує та­кож за­хі­дних ан­ти­лі­бе­раль­них та ан­ти­бур­жу­а­зних ко­му­ні­стів і « со­ці­а­лі­сти­чних ро­бі­тни­ків » , які чо­мусь ось уже чверть сто­лі­т­тя не по­мі­ча­ють, що іде­о­ло­гія в су­ча­сно­му Крем­лі не ко­му­ні­сти­чна, й на­да­лі по­кло­ня­ю­чись Мо­скві.

Най­пом­пе­зні­ша ви­став­ка у Лон­до­ні вже дру­гий мі­сяць ва­бить ре­кла­мою з га­зет і пла­ка­тів на ав­то­бу­сах та стан­ці­ях ме­тро до Ко­ро­лів­ської ака­де­мії ми­стецтв.

Втім, мо­жна при­пу­сти­ти, що су­ча­сні лон­дон­ські про­ле­та­рі на ви­став­ку з на­го­ди рі­чни­ці пе­ре­мо­ги про­ле­та­рі­а­ту до Ко­ро­лів­ської ака­де­мії ма­со­во не хо­дять.

Кви­тки по 16 — 18 фун­тів з до­да­ни­ми транс­порт­ни­ми й ін­ши­ми ви- тра­та­ми на куль­тур­ну екс­кур­сію в сто­ли­ці — не ко­жно­му ро­бі­тни­ку по ки­ше­ні і не всім до сма­ку.

ВІДРА КРО­ВІ

«Так, це про­па­ган­да. Біль­шість цих ро­біт — це від­вер­та про­па­ган­да», — одра­зу по­го­джу­є­ться в роз­мо­ві зі мною Джон Міл­нер, один із ку­ра­то­рів ви­став­ки в Ко­ро­лів­ській ака­де­мії ми­стецтв, але за­ува­жує, що він осо­би­сто від­дає пе­ре­ва­гу на­зи­ва­ти їх «пре­кра­сни­ми тво­ра­ми зі стра­шних ча­сів».

Я до­зво­лив со­бі по­ді­ли­ти­ся з ку­ра­то­ром дум­кою: що­би по­ка­за­ти ре­а­лії тих ча­сів, у за­лі бі­ля ве­ле­тен­ських порт­ре­тів Ле­ні­на і Ста­лі­на мо­жна бу­ло б роз­мі­сти­ти порт­рет цар­ської сім’ї з ді­тьми та при­слу­гою, яких, бо­я­гу­зли­во при­хо­вав­ши свою жор­сто­кість від сві­ту, ро­сій­ські ре­во­лю­ціо­не­ри роз­стрі­ля­ли.

«Ну, ми мо­гли б на­віть відра кро­ві там по­ста­ви­ти, але ж ви­став­ка не про це», — до­кір­ли­во від­по­вів ку­ра­тор.

На за­ува­же­н­ня про те, що екс­по­зи­ція сво­їм ба­гат­ством і май­стер­ною пом­пе­зні­стю при­глу­шує жа­хли­вість тих ча­сів, Джон Міл­нер ні­яко­во усмі­хнув­ся, ви­зна­ю­чи успіх сво­єї пра­ці.

На ви­став­ці ко­жен зна­йде со­бі своє. По­ло­тно Іса­а­ка Брод­сько­го «Ле­нін у Смоль­но­му» вра­жає май­же фо­то­гра­фі­чним ре­а­лі­змом і та­єм­ни­чі­стю зо­бра­же­но­го по­ро­жньо­го крі­сла. Ре­про­ду­кції ці­єї кар­ти­ни ві­до­мі ко­жно­му в Укра­ї­ні з тих по­ко­лінь, які на­вча­ли­ся з ра­дян­ських під­ру­чни­ків, але ли­ше по­ба­чив­ши ори­гі­нал, мо­жна зро­зу­мі­ти, чо­му ра­дян­ські про­па­ган­ди­сти ві­ді­бра­ли її у свій ар­се­нал.

Да­лі у ве­ле­тен­ських за­лах: ей­фо­рій­на енер­гія кар­ти­ни « Но­ва пла­не­та » Ко­стян­ти­на Юо­на, схо­жа на ілю­стра­цію до на­у­ко­во- фан­та­сти­чно­го ро­ма­ну; яскра­ві ко­льо­ри і чи­сті фор­ми Ка­зи­ми­ра Ма­ле­ви­ча; ле­тю­чі по­ста­ті Мар­ка Ша­га­ла; каз­ко­ві чер­во­ні ко­ні Ку­зьми Пе­тро­ва­Вод­кі­на...

ОБЛИЧ­ЧЯ ПРИРЕЧЕНИХ

Ку­ра­тор Джон Міл­нер, ви­знав­ши в роз­мо­ві, що зі­бра­ні ним та йо­го ко­ле­га­ми чу­до­ві тво­ри по­хо­дять зі стра­шних ча­сів, чо­мусь оми­нув згад­кою остан­ню кім­на­ту ве­ле­тен­ської ви­став­ки, в яку від­ві­ду­ва­чі по­тра­пля­ють уже пе­ред са­мим ви­хо­дом.

У ній ра­дян­ські фо­то­ко­ла­жі й кар­ти­ни на сті­нах, а та­кож — де­мон­стро­ва­ні на екра­нах уривки філь­мів про ра­дян­ські фіз­куль­тур­ні па­ра­ди ви­гля­да­ють за­над­то схо­жи­ми на на­цист­ські ма­ні­фе­ста­ції гі­тле­рів­ської Ні­меч­чи­ни, а фо­то­порт­рет Ста­лі­на ви­гля­дає вже одно­зна­чно зло­ві­сно.

Все­ре­ди­ні ті­єї кім­на­ти — чор­ний куб, на вну­трі­шній сті­ні яко­го по­чер­го­во про­е­кту­ю­ться сві­тли­ни із су­до­вих до­ку­мен­тів чо­ло­ві­ків та жі­нок, на­зва­них во­ро­га­ми ре­во­лю­ції та ко­му­ні­сти­чної вла­ди.

Та ча­сти­на екс­по­зи­ції має на­зву « Кім­на­та пам’ яті » , але її ку­ра­тор оми­нув ува­гою у сво­є­му ін­терв’ю.

Пи­та­н­ня в то­му, що пам’ ята­ти­муть від­ві­ду­ва­чі: кіль­ка зал, спов­не­них яскра­вих ко­льо­рів та енер­гії, чи остан­ню, най­мен­шу і по­хму­ру «Кім­на­ту пам’яті»?

Один із від­ві­ду­ва­чів ви­став­ки, ді­ля­чись вра­же­н­ня­ми, ска­зав, що йо­му най­біль­ше за­пам’ятав­ся не­зви­чай­но ма­льов­ни­чий ди­зайн ра­дян­сько­го та­ло­на на їжу.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ЛЕДАЧІСТЬ МУ­ЗЕ­ЇВ

Ми­сте­цький кри­тик бри­тан­ської га­зе­ти The Guardian Джо­на­тан Джонс, пе­ре­гля­нув­ши по­ді­бну ви­став­ку « ро­сій­сько­го ре­во­лю­цій­но­го ми­сте­цтва» в му­зеї су­ча­сно­го ми­сте­цтва у Нью-Йор­ку, вжа­хнув­ся, як він на­пи­сав, з «ін­те­ле­кту­аль­ної ле­да­чо­сті му­зею, та­ко­го да­ле­ко­го від то­го, за що ви­сту­па­ла ро­сій­ська ре­во­лю­ція, та який ми­лу­є­ться ми­сте­цтвом апо­лі­ти­чно, так, ні­би кон­стру­кти­візм і су­пре­ма­тизм бу­ли про­сто со­бі мо­дни­ми есте­ти­чни­ми від­кри­т­тя­ми, а не уто­пі­чни­ми про­е­кта­ми ча­сів бо­роть­би й на­силь­ства».

Джонс у роз­гром­ній стат­ті про­по­ну­вав, щоб Ко­ро­лів­ська ака­де­мія ми­стецтв на­зва­ла свою ви­став­ку «Чор­ний ква­драт: Ро­сій­ська тра­ге­дія 1917 — 1932», а не «Ре­во­лю­ція: Ро­сій­ське ми­сте­цтво 1917 — 1932».

«Ми ні­ко­ли не при­пи­ни­мо ди­ви­ти­ся на ми­сте­цтво ро­сій­сько­го аван­гар­ду, і цьо­го не тре­ба ро­би­ти. Але йо­го не­об­хі­дно ста­ви­ти у кон­текст. Це ле­да­ча й амо­раль­на бре­хня — да­лі уда- ва­ти, що нав’яза­ний Ле­ні­ним бру­таль­ний екс­пе­ри­мент над Ро­сі­єю мо­жна вва­жа­ти до­бле­сним, а май­стер­ність про­па­ган­дист­сько­го ми­сте­цтва — не­вин­ною. Ко­ро­лів­ська ака­де­мія... го­то­ва за­ро­би­ти на ре­во­лю­цій­ній мо­ді. Ми­сте­цький кри­тик Morning Star (бри­тан­ської ко­му­ні­сти­чної га­зе­ти), без сум­ні­ву, бу­де за­до­во­ле­ний. Але я, на­то­мість, зга­ду­ва­ти­му про кур­ку­лів», — на­пи­сав Джо­на­тан Джонс.

ЖОВТНЕВІ ІГРИЩА

Дехто при­пу­скає, що ве­сня­ний роз­гул за­ми­лу­ва­н­ня ро­сій­ською ре­во­лю­ці­єю в за­хі­дних му­зе­ях — це ли­ше пре­лю­дія до більш зло­ві­сної річ- ни­ці жов­тне­во­го біль­шо­ви­цько­го пе­ре­во­ро­ту.

На осінь на­ці­ли­ли свої за­хо­ди бри­тан­ські лі­ві, згур­то­ва­ні в на­зва­но­му на ра­дян­ський лад «Ко­мі­те­ті свя­тку­ва­н­ня сто­лі­т­тя ро­сій­ської ре­во­лю­ції».

На­вряд чи на їхні за­хо­ди, на­при­клад, на уро­чи­сту кон­фе­рен­цію проф­спіл­ко­вих акти­ві­стів, при­йдуть ті ви­ба­гли­ві ша­ну­валь­ни­ки ми­сте­цтва, які від­ві­ду­ва­ли ви­став­ки в га­ле­ре­ях.

Але там, імо­вір­но, бу­дуть лю­ди, схо­жі на ни­ні по­кій­но­го чле­на бри­тан­ської ко­му­ні­сти­чної пар­тії про­фе­со­ра істо­рії Ері­ка Гобс­бав­ма, який в ін­терв’ю бри­тан­сько­му ра­діо у від­по­відь на за­пи­та­н­ня, чо­му він та йо­го со­ра­тни­ки не змо­гли ви­сту­пи­ти з осу­дом ма­со­вих убивств і ре­пре­сій у Ра­дян­сько­му Со­ю­зі, спо­ча­тку не­зво­ру­шно від­ка­зав: «Ми не зна­ли про це».

Але по­тім, по­ду­мав­ши, він ви­знав: « Ко­ли нам роз­по­від­а­ли, то ми не мо­гли цьо­му по­ві­ри­ти. На­пев­но, не хо­ті­ли ві­ри­ти».

Так зва­не ро­сій­ське ре­во­лю­цій­не ми­сте­цтво ста­ло ча­сти­ною то­та­лі­тар­ної про­па­ган­ди, яка не втра­чає ді­є­во­сті й за­раз, якщо ним ми­лу­ва­ти­ся, не зна­ю­чи, хто, в яких умо­вах, якою ці­ною і на­ві­що тво­рив йо­го.

КАРТИНА БОРИСА КУСТОДІЄВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.