Пер­шим ста­не Сє­ве­ро­до­нецьк

У Лу­ган­ській обла­сті бу­ду­ва­ти­муть но­ві бу­дин­ки для пе­ре­се­лен­ців та уча­сни­ків АТО

Den (Ukrainian) - - День України -

Сє­ве­ро­до­нецьк мо­же ста­ти пер­шим в Укра­ї­ні мі­стом, де ре­а­лі­зу­ють про­ект із бу­дів­ни­цтва жи­тла для пе­ре­се­лен­ців та уча­сни­ків бо­йо­вих дій. Від­по­від­ний про­ект, іні­ці­йо­ва­ний і роз­ро­бле­ний сол­дат­ським ко­мі­те­том, уже пред­ста­ви­ли в Мі­ні­стер­стві з пи­тань ви­му­ше­них пе­ре­се­лен­ців, зо­ни АТО й оку­по­ва­них те­ри­то­рій.

Ко­ор­ди­на­тор про­е­кту Ко­стян­тин ІЛЬЧЕНКО за­раз слу­жить у Зброй­них си­лах Укра­ї­ни. Офі­цер ЗСУ роз­по­вів «Дню», що се­ред йо­го то­ва­ри­шів по слу­жбі чи­ма­ло хло­пців з оку­по­ва­них міст, яким пі­сля де­мо­бі­лі­за­ції ні­ку­ди по­вер­ну­ти­ся. Зі сво­єю іде­єю Ко­стян­тин об’їздив ба­га­то міст Дон­ба­су, але вла­да на мі­сцях від­мов­ля­ла­ся бра­ти­ся за її ре­а­лі­за­цію, оскіль­ки ні­хто не ро­зу­мів, як ді­я­ти. Хоч як див­но, з усіх на­се­ле­них пун­ктів ли­ше в Сє­ве­ро­до­не­цьку на­да­ли ге­не­раль­ний план мі­ста; у ген­пла­ні ви­яви­лась ді­лян­ка зем­лі, ви­ді­ле­на під жи­тло­ву за­бу­до­ву.

На пу­сти­рі 80 мі­кро­ра­йо­ну — в ра­йо­ні тро­лей­бу­сно­го де­по — пла­ну­ють зве­сти два 9-по­вер­хо­вих і п’ять 4-по­вер­хо­вих бу­дин­ків. При­бли­зна вар­тість про­е­кту — 360 млн грн. Гро­ші чи­ма­лі, але іні­ці­а­тив­на гру­па вже знає, де їх узя­ти, адже до по­ча­тку бо­йо­вих дій Ко­стян­тин Ільченко за­ймав­ся бу­дів­ни­цтвом у Лу­ган­ську. «Є три дже­ре­ла фі­нан­су­ва­н­ня: дер­жав­ний бю­джет — це не­ре­аль­но, до­нор­ські ко­шти під га­ран­тії уря­ду — це ре­аль­но, але скла­дно, і ко­шти гран­то­ві — тоб­то без­від­пла­тне фі­нан­су­ва­н­ня з бо­ку на­ших за­хі­дних пар­тне­рів», — го­во­рить він.

По­мі­чник за­сту­пни­ка мі­ні­стра з пи­тань ви­му­ше­них пе­ре­се­лен­ців, зо­ни АТО й оку­по­ва­них те­ри­то­рій Ігор Ов­ді­єн­ко, який від­ві­дав май­бу­тній бу­ді­вель­ний май­дан­чик, го­во­рить, що в мі­ні­стер­стві про­гра­му бу­дів­ни­цтва жи­тла вже обго­во­рю­ва­ли і го­то­ві фі­нан­су­ва­ти. Вці­ло­му в кра­ї­ні на та­кі ці­лі мо­жуть за­лу­чи­ти 200 млн єв­ро. Сє­ве­ро­до­нецьк отри­має прі­о­ри­тет, оскіль­ки роз­та­шо­ва­ний ближ­че, ніж ін­ші, до лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня. Спра­ва за ма­лим — мі­сце­ві чи­нов­ни­ки по­вин­ні ви­ді­ли­ти зем­лю і все пра­виль­но офор­ми­ти.

За при­бли­зни­ми під­ра­хун­ка­ми, в ре­гіо­ні по­тре­бу­ють по­стій­но­го і тим­ча­со­во­го жи­тла близь­ко 17 ти­сяч сі­мей. За за­про­по­но­ва­ним про­е­ктом по­бу­ду­ють близь­ко 300 квар­тир. Ре­шті до­ве­де­ться че­ка­ти на­сту­пно­го ета­пу, — го­во­рить Ко­стян­тин Ільченко. « Сол­дат­ські ко­мі­те­ти ви­сту­пи­ли іні­ці­а­то­ром про­е­кту, й у нас є до­мов­ле­ність: не­ве­ли­ка кво­та жи­тла — для уча­сни­ків бо­йо­вих дії, все ін­ше — близь­ко 90% — для пе­ре­се­лен­ців. Це ли­ше пер­ша ла­стів­ка! Най­скла­дні­ше і най­три­ва­лі­ше в цьо­му пи­тан­ні — про­це­ду­ра оформ­ле­н­ня до­ку­мен­тів».

Якщо все за­ду­ма­не ви­йде, до­свід Сє­ве­ро­до­не­цька по­ши­рю­ва­ти­муть і в ін­ших ре­гіо­нах, — го­во­рить одно­ду­мець і то­ва­риш по слу­жбі Ко­стян­ти­на — Ми­ко­ла Гре­ков. До по­ча­тку АТО він був ме­ром ни­ні оку­по­ва­но­го мі­ста Оле­ксан­дрівськ. За­раз він офі­цер ЗСУ і го­ло­ва Гро­мад­сько­го ру­ху уча­сни­ків АТО.

На­та­лія БІЛЕНЬКА, Лу­ган­ська обл.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.