Фарс... у су­про­во­ді ор­ке­стру

31 бе­ре­зня в Ки­є­ві від­бу­де­ться пер­шо­про­чи­та­н­ня «Під не­бом» Де­ві­да Ел­дрі­джа

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Це но­ва ро­бо­та мо­ло­до­го та ам­бі­тно­го ре­жи­се­ра, та­ла­но­ви­тої уче­ни­ці Е. М. Ми­тни­цько­го, пе­ре­мо­жни­ці кон­кур­су Бри­тан­ської ра­ди Taking the Stage Та­ма­ри Тру­но­вої. На­га­да­є­мо, п’єса «Під не­бом си­нім» на­пи­са­на 2000 ро­ку Де­ві­дом Ел­дрі­джем — це однин із про­від­них су­ча­сних дра­ма­тур­гів Бри­та­нії.

По­ста­нов­ка від­бу­де­ться в На­ціо­наль­ній опе­ре­ті. Акто­ри і гля­да­чі пе­ре­бу­ва­ти­муть ра­зом на... сце­ні. Та­ке «про­чи­та­н­ня» тво­ру за­про­по­ну­ва­ла по­ста­нов­ник. Це ви­ста­ва­син­тез рі­зних жан­рів. Здій­сне­но спро­бу по­єд­на­н­ня лег­ко­ва­жно­сті та екс­цен­три­ки опе­ре­ти з гли­бо­кою пси­хо­ло­гі­чні­стю дра­ма­ти­чно­го те­а­тру. На пе­ре­ти­ні цих двох ми­стецтв на­ро­ди­ться — лі­ри­чний фарс. Му­зи­ку до ви­ста­ви на­пи­сав Бо­г­дан Ре­ше­ті­лов. Дій­ство від­бу­ва­ти­меть- ся під аком­па­не­мент Сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру. За сло­ва­ми Т. Тру­но­вої, «іро­нія та па­фос тво­ру Д. Ел­дрі­джа є уні­вер­саль­ни­ми як для по­ко­лі­н­ня 30-рі­чних бри­тан­ців, так і укра­їн­ців Во­сно­ву п’єси по­кла­де­но істо­рію про аб­сур­дне на­гро­ма­дже­н­ня ви­пад­ко­во­стей у жит­ті лю­ди­ни. Ко­ли бу­ло від­чи­не­но не ті две­рі? Де пра­виль­не, а де не­пра­виль­не рі­ше­н­ня? Ге­рої шу­ка­ють у жит­тє­во­му без­ла­ді одне одно­го і се­бе са­мих...»

Усі пер­со­на­жі ви­ста­ви ура­же­ні стра­хом пе­ред справ­жні­ми емо­ці­я­ми, це лю­ди з ці­лою га­мою фо­бій, а від­но­си­ни між чо­ло­ві­ка­ми та жін­ка­ми ста­ють ла­бі­рин­том... Ро­лі гра­ти­муть акто­ри: Ася Се­ре­да-Гол­дун (Ан­на), Єв­ген Пру­дник (Нік), Окса­на Пра­со­ло­ва (Ге­лен), Іри­на Тка­чен­ко ( Мі­шель), Дми­тро Вів­ча­рюк (Грем) та Дми­тро Олій­ник (Ро­берт).

ФО­ТО АНА­ТО­ЛІЯ ФЕДОРЦІВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.