Біль­ше во­ди – «ма­те­ри­ку», ні­чо­го – оку­пан­там

На Хер­сон­щи­ні за­вер­ши­ли бу­дів­ни­цтво дам­би че­рез Пів­ні­чно-Крим­ський ка­нал

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

УКа­лан­ча­цько­му ра­йо­ні Хер­сон­ської обла­сті за­вер­ши­лось бу­дів­ни­цтво спо­ру­ди, що має збіль­ши­ти кіль­кість зро­шу­валь­них зе­мель у при­ле­глих ра­йо­нах та ефе­ктив­но обме­жи­ти по­да­чу дні­пров­ської во­ди до ане­ксо­ва­но­го Ро­сі­єю Кри­му.

На­га­да­є­мо, пі­сля ане­ксії Кри­му ці­лі­сність ро­бо­ти уні­каль­но­го гі­дро­те­хні­чно­го ком­пле­ксу, який за­без­пе­чу­вав во­дою пів­острів, бу­ло по­ру­ше­но. Са­мо­про­го­ло­ше­на крим­ська вла­да не укла­ла від­по­від­ної уго­ди з Дер ж вод агент­ством і не роз­ра­ху­ва­ла­ся з бор­га­ми за пе­ре­ка­чу­ва­н­ня во­ди (близь­ко 1,5 млн гри­вень). На­то­мість здій­сню­вав­ся не­сан­кціо­но­ва­ний за­бір во­ди. У зв’яз­ку з цим Укра­ї­на пе­ре­кри­ла над­хо­дже­н­ня во­ди че­рез Пів­ні­чно-Кримсь- кий ка­нал за до­по­мо­гою тим­ча­со­вої дам­би із мі­шків з пі­ском. Втру­ча­н­ня в ро­бо­ту ка­на­лу не­га­тив­но впли­ну­ло на по­да­чу во­ди і в су­сі­дніх ра­йо­нах Хер­сон­щи­ни.

У жов­тні ми­ну­ло­го ро­ку уряд ухва­лив рі­ше­н­ня про на­да­н­ня ко­штів у су­мі 15,6 млн гри­вень для за­вер­ше­н­ня бу­дів­ни­цтва гі­дро­те­хні­чної спо­ру­ди на Пів­ні­чно-Крим­сько­му ка­на­лі. Пі­сля за­пу­ску, при­бли­зно за 35 днів, во­да на­пов­нить весь ка­нал для нор­маль­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня зро­шу­валь­них си­стем обла­сті, які на 98% го­то­ві до екс­плу­а­та­ції. Пі­сля від­кри­т­тя дам­би, про­гно­зу­ють у Хер­сон­ській ОДА, на 13,8 ти­сяч га збіль­ши­ться кіль­кість по­лив­них зе­мель у Хер­сон­ській обла­сті. Пів­ні­чно-Крим­ський ка­нал об­слу­го­вує шість управ­лінь во­дно­го го­спо­дар­ства та май­же дев’яно­сто фер­мер­ських го­спо­дарств.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.