9 обра­зів ко­ро­ля

У львів­сько­му ае­ро­пор­ту — ви­став­ка по­ло­тен про Да­ни­ла Га­ли­цько­го

Den (Ukrainian) - - День України - Пав­ло ПАЛАМАРЧУК, Львів

Умі­жна­ро­дно­му ае­ро­пор­ту «Львів» іме­ні Да­ни­ла Га­ли­цько­го три­ває ми­сте­цький про­ект «Ко­роль Да­ни­ло». Ор­га­ні­зу­вав йо­го на­ро­дний ху­до­жник Укра­ї­ни і за­слу­же­ний ді­яч ми­стецтв Ми­ро­слав ОТКОВИЧ.

Гля­да­чам пред­став­ле­но дев’ять по­ло­тен про ко­ро­ля Да­ни­ла. Всі обра­зи, за сло­ва­ми Ми­ро­сла­ва Отко­ви­ча, він ство­рю­вав на осно­ві Га­ли­цько-Во­лин­сько­го лі­то­пи­су. Крім то­го, по оби­два бо­ки від по­ло­тен роз­та­шо­ва­ні дві ре­кон­стру­кції обла­дун­ків во­ї­нів ча­сів йо­го прав­лі­н­ня. Вся екс­по­зи­ція роз­та­шо­ва­на на тре­тьо­му по­вер­сі ае­ро­пор­ту. Тож ко­жен із па­са­жи­рів змо­же її огля­ну­ти. Що­прав­да, іно­зем­цям бу­де важ­ко зро­зу­мі­ти її, адже жо­дної ін­фор­ма­ції про про­ект ан­глій­ською чи будь- якою ін­шою іно­зем­ною мо­вою не­має.

Під час від­кри­т­тя при­су­тні мо­гли пов­ні­стю за­ну­ри­ти­ся в епо­ху прав­лі­н­ня ко­ро­ля Да­ни­ла. Адже на те­ри­то­рії тер­мі­на­ла та бі­ля екс­по­зи­ції бу­ло ба­га­то ре кон­стру­кто­рів уста­ро­вин­ни­хвій­сько­ви­хо­бла­дун­ках.Крім­то­го,бу­ли­вла­што­ва­ні­тан­ці­здів­ча­та­ми­ре­кон­стру­кто­ра­ми.Апо­тім­пу­блі­ку­ро­зва­жа­ли­ста­ро­вин­ни­ми пі­сня­ми під во­лин­ку, бу­бни та ін­ші се­ре­дньо­ві­чні ін­стру­мен­ти.

«Наш ре­гіон мо­же гор­ди­ти­ся сво­єю пле­я­дою ми­тців та сла­ве­тни­ми во­ї­на­ми всіх ча­сів, яким був і ко­роль Да­ни­ло Га­ли­цький. І ко­жен ту­рист, який від­лі­тає із цьо­го ае­ро­пор­ту, по­гля­не на йо­го порт­рет і зга­дає, що Львів є справ­ді ко­ро­лів­ським мі­стом з дав­ні­ми тра­ди­ці­я­ми, а на­ші зем­ля­ки при­мно­жу­ють сла­ву сво­єї дер­жа­ви», — за­зна­чив го­ло­ва Львів­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції Олег СИНЮТКА.

Три­ва­ти­ме ви­став­ка ли­ше до 31 бе­ре­зня.

ФО­ТО ПАВЛА ПАЛАМАРЧУКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.