За пів­то­ра ро­ку – вде­ся­те­ро кра­щий ре­зуль­тат

Дні­про­пе­тров­ська ОДА за­оща­ди­ла по­над 780 млн гри­вень зав­дя­ки Prozorro

Den (Ukrainian) - - День України -

«Дні­про­пе­тров­ська ОДА пе­ре­йшла на Prozorro ще до то­го, як на­був чин­но­сті від­по­від­ний За­кон і си­сте­ма ста­ла обов’яз­ко­вою. За при­кла­дом ОДА на зру­чний сер­віс по­ча­ли пе­ре­хо­ди­ти й ін­ші мі­ста Дні­про­пе­тров­щи­ни. Ни­ні у Prozorro пра­цю­ють всі стру­ктур­ні під­роз­ді­ли та ко­му­наль­ні за­кла­ди Дні­про­пе­тров­ської ОДА, при­єд­ну­ю­ться все но­ві під­при­єм­ці. За 1,5 ро­ки кіль­кість тор­гів у Prozorro збіль­ши­ла­ся вде­ся­те­ро, кіль­кість їх уча­сни­ків — май­же в шість ра­зів. Це свід­чить про ефе­ктив­ність ре­фор­ми дер­жза­ку­пі­вель», — за­зна­чив го­ло­ва Дні­про­пе­тров­ської ОДА Ва­лен­тин Ре­зні­чен­ко, по­ві­дом­ляє www.kmu.gov.ua.

Дні­про­пе­тров­щи­на пе­ре­йшла на еле­ктрон­ні за­ку­пів­лі у си­сте­мі Prozorro у сер­пні 2015-го. На сьо­го­дні область про­ве­ла у Prozorro по­над 56 ти­сяч тор­гів на 14,2 млрд грн. За­оща­ди­ла по­над 780 міль­йо­нів гри­вень.

Дні­про­пе­тров­ська ОДА успі­шно за­вер­ши­ла май­же 20 ти­сяч ло­тів. За цим по­ка­зни­ком ви­пе­ре­джає всі мі­ні­стер­ства й по­сі­дає дру­ге мі­сце в кра­ї­ні се­ред дер­жор­га­нів.

По­над сім ти­сяч бі­зне­сме­нів Дні­про­пе­тров­щи­ни пра­цю­ють че­рез Prozorro. Во­ни про­да­ють свої то­ва­ри, по­слу­ги та ви­ко­ну­ють ро­бо­ти по всій Укра­ї­ні. Під­при­єм­ці ре­гіо­ну за­ро­би­ли по­над 26 мі­льяр­дів гри­вень.

На все­укра­їн­сько­му фо­ру­мі Zakupki Forum-2016 Дні­про­пе­тров­ську ОДА ви­зна­ли най­кра­щою у сфе­рі еле­ктрон­них дер­жза­ку­пі­вель. Сьо­го­дні область ді­ли­ться сво­їм до­сві­дом зі всі­єю кра­ї­ною. Йо­го на на­вчаль­них се­мі­на­рах пе­ре­йня­ли вже біль­ше де­ся­ти ре­гіо­нів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.