«Ві­дмін­ні по­ка­зни­ки»

На Чер­ні­гів­щи­ні про­ве­ли мі­но­ме­тні стріль­би

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Пі­дго­ту­вав Іван КАПСАМУН, «День»

Вопе­ра­тив­но­му ко­ман­ду­ван­ні « Пів­ніч » Су­хо­пу­тних військ Зброй­них сил Укра­ї­ни мі­но­ме­тни­ки 1-ї окре­мої тан­ко­вої бри­га­ди від­пра­цю­ва­ли та­кти­чні на­вча­н­ня з бо­йо­вою стріль­бою, по­ві­дом­ляє прес- слу­жба опе­ра­тив­но­го ко­ман­ду­ва­н­ня «Пів­ніч».

Ме­та за­хо­ду — вдо­ско­на­ле­н­ня на­ви­чок ве­де­н­ня бо­йо­вих дій у під­трим­ці за­галь­но­вій­сько­вих під­роз­ді­лів та ура­же­н­ня окре­мо ви­яв­ле­них ці­лей.

Під час на­вчань мі­но­ме­тни­ки від­пра­цьо­ву­ва­ли пи­та­н­ня ве­де­н­ня роз­від­ки про­тив­ни­ка на по­лі бою, ви­зна­че­н­ня ко­ор­ди­нат ці­лей, та­кти­чні пе­ре­мі­ще­н­ня та пе­ре­су­ва­н­ня під час ве­де­н­ня во­гню. Слід на­го­ло­си­ти, що під час на­вчань бу­ли оці­не­ні як дії роз­ра­хун­ків, так і дії ко­ман­ди­рів.

Вар­то за­зна­чи­ти, що у ве­ден­ні во­гню ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли су­ча­сні за­со­би ко­ре­гу­ва­н­ня, які по­ка­за­ли ві­дмін­ні по­ка­зни­ки під час ура­же­н­ня ці­лей.

ФО­ТО НАДАНО МІ­Н­ОБО­РО­НИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.