«Гло­баль­на праль­ня»

Як ро­сій­ські мо­жно­влад­ці від­ми­ва­ють свої ко­шти за до­по­мо­гою бри­тан­ських бан­ків

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ві­кто­рія КРЮКОВА

Дня­ми The Guardian по­ві­до­ми­ла, що че­рез бри­тан­ські бан­ки про­йшло близь­ко 740 млн до­ла­рів з ко­штів, які від­ми­ва­ли пред­став­ни­ки ро­сій­ських кри­мі­наль­них стру­ктур та ФСБ.

РОЗ­СЛІ­ДУ­ВА­Н­НЯ

Ві­дми­ва­н­ня ко­штів від­бу­ва­ло­ся у рам­ках мас­шта­бної між­на­ро­дної схе­ми під на­звою «Гло­баль­на праль­ня» (The Global Laundromat). У сво­є­му ма­те­рі­а­лі бри­тан­ська га­зе­та по­си­ла­є­ться на да­ні Мжна­ро­дної ор­га­ні­за­ції жур­на­лі­стів з Organized Crime and Corruption Reporting Project, «Но­вої га­зе­ти» та Süddeutsche Zeitung. Са­ме во­ни за­йма­ли­ся роз­слі­ду­ва­н­ням ці­єї схе­ми упро­довж трьох ро­ків.

Ра­ні­ше ті са­мі жур­на­лі­сти вже до­по­мо­гли від­кри­ти при­хо­ва­ні в офшо­рах та­єм­ні ра­хун­ки у рам­ках ро­бо­ти над слав­но­зві­сни­ми «Па­нам­ськи­ми па­пе­ра­ми».

Цьо­го ра­зу під пі­до­зру по­тра­пи­ли близь­ко 17 бан­ків Бри­та­нії, вклю­чно з HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds и Barclays.

ТІНЬ ПУ­ТІ­НА

Згі­дно з до­ку­мен­та­ми, які отри­ма­ло ви­да­н­ня, не менш ніж 20 млрд до­ла­рів бу­ли ви­ве­де­ни­ми з Ро­сії за чо­ти­ри ро­ки (з 2010 по 2014 ро­ки). Хо­ча ре­аль­на су­ма мо­же ся­га­ти 80 млрд до­ла­рів.

Слід­чі вва­жа­ють, що у схе­мі бу­ли за­ді­я­ні май­же 500 лю­дей, у то­му чи­слі ро­сій­ські олі­гар­хи, бан­кі­ри та лю­ди, пі­до­зрю­ва­ні у зв’яз­ках з ФСБ, а та­кож Ігор Пу­тін. Остан­ній є дво­ю­рі­дним бра­том пре­зи­ден­та Ро­сії та був у ра­ді одно­го з мо­сков­ських бан­ків, що під­па­дає під пі­до­зру у від­ми­ван­ні ко­штів.

Ін­фор­ма­ція, на яку по­си­ла­є­ться The Guardian, та­кож бу­ла отри­ма­на у рам­ках ще одно­го три­рі­чно­го роз­слі­ду­ва­н­ня, про­ве­де­но­го по­лі­ці­єю Ла­твії та Мол­до­ви.

Ве­ли­кі су­ми під ви­гля­дом ви­ко­на­н­ня рі­шень, прийня­тих мол­дав­ськи­ми су­да­ми, йшли до Мол­до­ви, звід­ти у Ла­твію, а по­тім у ін­ші кра­ї­ни Єв­ро­со­ю­зу, у то­му чи­слі до Бри­та­нії.

ВІД­ПО­ВІДЬ БАН­КІВ

Бри­тан­ські бан­ки вже всти­гли від­по­ві­сти на за­пи­та­н­ня що­до ві­дми­ва­н­ня гро­шей.

HSBC: «Ми ви­сту­па­є­мо про­ти будь-яких фі­нан­со­вих афер. На­ша си­сте­ма по­бу­до­ва­на та­ким чи­ном, що ми зав­жди мо­же­мо ви­яви­ти пі­до­зрі­лий пе­ре­каз ко­штів. Да­на спра­ва го­во­рить ли­ше про не­об­хі­дність біль­шої від­кри­то­сті бан­ків та їхні ко­му­ні­ка­ції з лю­дьми».

Royal Bank of Scotland: «Наш банк ціл­ком за­су­джує будь-який не­ле­галь­ний пе­ре­каз ко­штів. Ми зав­жди кон­тро­лю­є­мо по­тік ко­штів че­рез наш банк».

Lloyds: «Ми не ко­мен­ту­є­мо спра­ви на­ших при­ва­тних клі­єн­тів. У нас існує ефе­ктив­на си­сте­ма пе­ре­вір­ки осо­би­сто­сті клі­єн­тів, і якщо ми ви­яв­ля­є­мо якийсь пі­до­зрі­лий пе­ре­каз ко­штів, то одра­зу по­ві­дом­ля­є­мо про це від­по­від­ним вла­дним стру­кту­рам».

Не­зва­жа­ю­чи на те, що аб­со­лю­тно всі бан­ки акцен­ту­ва­ли ува­гу на без­за­пе­ре­чних пе­ре­ва­гах сво­їх си­стем, ко­трі ви­яв­ля­ють та зна­хо­дять будь-які не­ле­галь­но пе­ре­ка­за­ні ко­шти, згі­дно із жур­на­ліст­ським роз­слі­ду­ва­н­ням, усі во­ни да­ли зго­ду пропу­сти­ти, як мі­ні­мум, 738 млн до­ла­рів че­рез свої ра­хун­ки.

До ре­чі, не­що­дав­но ди­ре­ктор з по­лі­ти­ки пред­став­ни­цтва гло­баль­ної ан­ти­ко­ру­пцій­ної ме­ре­жі Transparency International у Ве­ли­ко­бри­та­нії Дун­кан Хеймс роз­по­вів про різ­ке па­ді­н­ня по­да­н­ня за­явок на отри­ма­н­ня ві­зи ін­ве­сто­ра.

«Но­ві че­ки для пе­ре­ка­зу гро­шей вве­де­но у 2014-му для тих, ко­му по­трі­бна ві­за ін­ве­сто­ра, при­зве­ли до різ­ко­го па­ді­н­ня за­явок. Уряд та­кож по­дво­їв по­трі­бні ін­ве­сти­ції до 2 млн фун­тів для тих, хто по­да­ва­ти­ме за­яв­ки на ві­зу. Але са­ме че­ки на пе­ре­каз ко­штів є більш ва­жли­вим фа­кто­ром у по­яснен­ні па­ді­н­ня. Ли­ше 215 лю­дей отри­ма­ли ві­зу ін­ве­сто­ра у Бри­та­нії 2016-го», — на­го­ло­сив ек­сперт.

Про­те но­ві бри­тан­ські че­ки не змо­гли зу­пи­ни­ти ба­га­тьох пост­ра­дян­ських мо­жно­влад­ців від їхньо­го ба­жа­н­ня пе­ре­ка­чу­ва­ти гро­ші до Бри­та­нії.

ХТО СА­МЕ СТО­ЯВ ЗА LAUNDROMAT?

Одним із імо­вір­них ор­га­ні­за­то­рів та без­по­се­ре­дніх уча­сни­ків про­це­су ві­дми­ва­н­ня гро­шей був В’яче­слав Пла­тон, мол­дав­ський по­лі­тик та бі­зне­смен, шо­стий у спи­ску мол­дав­ських міль­йо­не­рів. У Мол­до­ві він був пу­блі­чно зви­ну­ва­че­ний у ша­храй­стві та еко­но­мі­чних зло­чи­нах.

Ще одним яскра­вим уча­сни­ком є 49-рі­чний ро­сій­ський бан­кір Оле­ксандр Гри­гор’єв, який та­кож був зви­ну­ва­че­ний у се­бе на Ба­тьків­щи­ні у ша­храй­стві та за­раз пе­ре­бу­ває під слід­ством.

Гро­ші, пов’яза­ні з Во­ло­ди­ми­ром Яку­ні­ним, ко­ли­шнім ке­рів­ни­ком ро­сій­ської за­лі­зни­ці та дав­нім со­ю­зни­ком пре­зи­ден­та Ро­сії, теж бу­ли пе­ре­ка­за­ні за ці­єю схе­мою.

Слід­чі ор­га­ни Мол­до­ви вва­жа­ють, що Кремль міг ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти від­ми­ті гро­ші, щоб спон­со­ру­ва­ти не­об­хі­дні їм по­лі­ти­чні опе­ра­ції, зокре­ма ма­те­рі­аль­но під­три­му­ва­ти ан­ти­єв­ро­пей­ські пар­тії.

Ще не­має без­за­пе­ре­чних до­ка­зів, але одним із бан­ків, за­ді­я­них у «Гло­баль­ній праль­ні», є Пер­ший че­сько­ро­сій­ський банк, який у 2009 ро­ці до Laundromat на­дав 9 млн єв­ро На­ціо­наль­но­му фрон­ту Ле Пен.

«Ві­дми­ва­н­ня гро­шей — це най­біль­ший бі­знес для Ро­сії. Спо­ча­тку ти кра­деш з бю­дже­ту, отри­му­єш свої бру­дні гро­ші і по­тім ма­єш щось з ни­ми ро­би­ти. Уся ро­сій­ська еко­но­мі­ка по­віль­но вми­рає. Ха­ба­рі — це най­біль­ша її ча­сти­на. Лю­ди, які мо­жуть від­ми­ти гро­ші за кор­до­ном, ма­ють ве­ли­кий по­лі­ти­чний вплив у се­бе в кра­ї­ні», — роз­по­вів The Guardian ко­ли­шній мо­сков­ський бі­зне­смен, який за­раз про­жи­ває за кор­до­ном.

За сло­ва­ми бри­тан­сько­го ви­да­н­ня, ду­же ві­ро­гі­дно, що та­ка схе­ма, як «Гло­баль­на праль­ня», мо­же фун­кціо­ну­ва­ти ли­ше за під­трим­ки зго­ри.

ЩО БУ­ДЕ ДА­ЛІ?

На да­ний мо­мент Бри­та­нія за­яв­ляє про на­мі­ри зу­пи­ни­ти по­тік по­тен­цій­но не­ле­галь­них гро­шей з Ро­сії, які над­хо­дять до кра­ї­ни.

У ін­терв’ю The Guardian го­ло­ва На­ціо­наль­но­го кри­мі­наль­но­го агент­ства з ві­дми­ва­н­ня гро­шей за­явив: «Гро­ші, які над­хо­дять з Ро­сії, є на­шою ко­ле­ктив­ною про­бле­мою. Пе­ред­усім че­рез їхню кіль­кість, але й то­му, що ми не зна­є­мо, звід­ки во­ни над­хо­дять. У нас не­має до­ста­тньої ко­о­пе­ра­ції з ро­сій­ською сто­ро­ною. Во­ни не ка­жуть нам, звід­ки при­хо­дять гро­ші».

Згі­дно із за­ко­ном, те­пер у бри­тан­сько­му пар­ла­мен­ті по­вин­но бу­ти іні­ці­йо­ва­не під­ня­т­тя да­но­го пи­та­н­ня, на яке бу­дуть від­по­від­а­ти при­су­тні на за­сі­дан­ні пред­став­ни­ки уря­ду.

Та­кож бан­ки по­вин­ні офі­цій­но по­ясни­ти, що са­ме їм бу­ло ві­до­мо про да­ні кри­мі­наль­ні схе­ми, і чо­му во­ни не від­мо­ви­ли­ся від уча­сті у сум­нів­них гро­шо­вих пе­ре­ка­зах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.