«Ли­це­мір­ство на мар­ші»

Як олі­гарх Пін­чук за­про­сив екс-прем’єра Ке­ме­ро­на роз­ка­за­ти про не­прийня­т­тя ко­ру­пції в Укра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - День Планети - Пі­дго­ту­вав Ми­ко­ла СІРУК, «День»

По­за­вчо­ра в Ін­сти­ту­ті між­на­ро­дних від­но­син КНУ ім. Та­ра­са Шев­чен­ка від­бу­ла­ся пу­блі­чна ле­кція екс-прем’єр-мі­ні­стра Ве­ли­ко­бри­та­нії Де­ві­да Ке­ме­ро­на під на­звою «Мі­сце Укра­ї­ни у мін­ли­во­му сві­ті». У Ки­є­ві ча­сто з ле­кці­я­ми ви­сту­па­ють ко­ли­шні лі­де­ри про­від­них кра­їн сві­ту. Однак у да­но­му ви­пад­ку вар­то ува­ги де­кіль­ка мо­мен­тів.

По-пер­ше, ле­кція Ке­ме­ро­на від­бу­лась у той же день, ко­ли бри­тан­ський уряд на чо­лі з Те­ре­зою Мей роз­по­чав про­це­ду­ру ви­хо­ду кра­ї­ни є Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. А та­ка си­ту­а­ція, зокре­ма рі­ше­н­ня про ви­хід Ве­ли­ко­бри­та­нії бу­ло ухва­ле­но на ре­фе­рен­ду­мі 23 черв­ня ми­ну­ло­го ро­ку, який іні­ці­ю­вав са­ме Ке­ме­рон, бу­ду­чи гла­вою уря­ду і ве­ду­чи кам­па­нію за те, щоб бри­тан­ці за­ли­шись у ЄС.

По- дру­ге, Ке­ме­рон, обі­йма­ю­чи по­са­ду прем’єр-мі­ні­стра Ве­ли­ко­бри­та­нії, жо­дно­го ра­зу не від- ві­дав Укра­ї­ну. Тож на­вряд чи він має на­ле­жну екс­пер­ти­зу, щоб да­ва­ти якісь ре­це­пти, як він від­зна­чав у сво­є­му ви­сту­пі, щоб «Укра­ї­на мо­гла ста­ти істо­рі­єю гло­баль­но­го успі­ху».

І по-тре­тє, в Укра­ї­ні ча­сто ко­ли­шні сві­то­ві лі­де­ри го­во­рять про про­бле­ми з ко­ру­пці­єю. То­му ні­чо­го не­має див­но­го у сло­вах Ке­ме­ро­на, що «рі­вень ко­ру­пції в Укра­ї­ні дій­сно — не­д­опу­сти­мий, і це ра­ко­ва пу­хли­на, що вби­ває кра­ї­ну, і си­ту­а­ція тут кри­ти­чна». Про це, зокре­ма, на­го­ло­шу­вав чин­ний ві­це-пре­зи­дент США Джо­зеф Бай­ден під час ві­зи­ту до Укра­ї­ни. Але тут осо­бли­вість по­ля­гає в то­му, що ко­ли­шній бри­тан­ський прем’ єр при­їхав на за­про­ше­н­ня олі­гар­ха Ві­кто­ра Пін­чу­ка, який сум­нів­но здо­був свої ста­тки. І не в пер­шу чер­гу зав­дя­ки то­му, що він став зя­тем пре­зи­ден­та Ле­о­ні­да Ку­чми і те­пер, ор­га­ні­зо­ву­ю­чи рі­зні фо­ру­ми як у кра­ї­ні, так і за кор­до­ном, від­бі­лює сво­го те­стя.

І це до­сить тон­ко за­за­на­чи­ла на сво­їй сто­рін­ці у Facebook Ми­ро­сла­ва Гон­га­дзе: « Ме­ні ша­ле­но по­до­ба­є­ться, ко­ли ко­ли­шні сві­то­ві лі­де­ри роз­по­від­а­ють про не­прийня­т­тя ко­ру­пції в Укра­ї­ні, при­їжджа­ю­чи на фо­ру­ми і си­дя­чи по­ряд з олі­гар­ха­ми, які на цій ко­ру­пції на­жи­лись. Ли­це­мір­ство на мар­ші».

ФО­ТО СЕРГІЯ ІЛ’ЇНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.