Ор­га­ні­за­то­ри «Єв­ро­ба­че­н­ня» спро­сту­ва­ли ін­фор­ма­цію про сан­кції що­до Ки­є­ва

Den (Ukrainian) - - День Планети - Пі­дго­ту­вав Ми­ко­ла СІРУК, «День»

По­за­вчо­ра в на­шій кра­ї­ні тра­пи­лась си­ту­а­ція, ко­ли укра­їн­ські ЗМІ фа­кти­чно пі­ді­гра­ли Ро­сії у гі­бри­дній вій­ні про­ти Укра­ї­ни. Йде­ться про по­ши­ре­н­ня без пе­ре­вір­ки ори­гі­на­лу по­ві­дом­ле­н­ня швей­цар­сько­го та­бло­ї­да Blick, який на­пи­сав, що ген­ди­ре­ктор Єв­ро­пей­ської мов­ної спіл­ки (EBU) Ін­грід Дель­тен­ре за­яви­ла про го­тов­ність Єв­ро­ба­че­н­ня за­про­ва­ди­ти сан­кції про­ти Укра­ї­ни че­рез за­бо­ро­ну в’їзду пред­став­ни­ці РФ на Єв­ро­ба­чен­ні Юлії Са­мой­ло­вої. За сло­ва­ми цьо­го ви­да­н­ня, па­ні Дель­тен­ре ви­сло­ви­ла жаль, що, на її дум­ку, Єв­ро­ба­че­н­ня ні­би­то ви­ко­ри­сто­ву­є­ться «для по­лі­ти­чних ігор вла­ди». «Кон­курс пі­сні Єв­ро­ба­че­н­ня по­ви­нен ті­ши­ти міль­йо­ни лю­дей й об’єд­ну­ва­ти, він не по­ви­нен ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся, щоб на­ла­шту­ва­ти їх один про­ти одно­го», — на­го­ло­си­ла ген­ди­ре­ктор EBU. «Якщо жо­дно­го рі­ше­н­ня не бу­де прийня­то у най­ближ­чі кіль­ка ти­жнів, Укра­ї­ні за­гро­жу­ють сан­кції аж до тим­ча­со­во­го ви­клю­че­н­ня з Єв­ро­ба­че­н­ня, при­гро­зи­ла Дель­тен­ре», — по­ві­до­мив та­бло­їд Blick. У ко­мен­та­рі Deutsche Welle вчо­ра від­по­ві­ли, що під­твер­джу­ють біль­шість ци­тат па­ні Дель­тен­ре, але не мо­жуть від­по­від­а­ти за ін­ші ви­снов­ки га­зе­ти, зокре­ма за ін­фор­ма­цію про те, що Спіл­ка ні­би­то вже роз­гля­дає мо­жли­вість сан­кцій що­до Укра­ї­ни. «Ми на­пру­же­но пра­цю­є­мо над тим, щоб усі 43 уча­сни­ки «Єв­ро­ба­че­н­ня» змо­гли ви­сту­пи­ти на кон­кур­сі цьо­го ро­ку», — по­ві­до­ми­ли в EBU. Во­дно­час якщо «хтось із уча­сни­ків по­ру­шить пра­ви­ла кон­кур­су», то пі­сля йо­го про­ве­де­н­ня мо­жуть роз­гля­ну­ти «пев­ні за­хо­ди» сто­сов­но по­ру­шни­ка, за­яви­ли в ор­га­ні­за­ції.

На­га­да­є­мо, 22 бе­ре­зня Слу­жба без­пе­ки Укра­ї­ни на три ро­ки за­бо­ро­ни­ла в’їзд до Укра­ї­ни ро­сій­ській уча­сни­ці кон­кур­су Юлії Са­мой­ло­вій. За­бо­ро­ну по­ясни­ли тим, що спів­а­чка у 2015 ро­ці в’їха­ла на те­ри­то­рію ане­ксо­ва­но­го Кри­му, по­ру­шив­ши укра­їн­ське за­ко­но­дав­ство. 62- й кон­курс « Єв­ро­ба­че­н­ня» від­бу­де­ться в Ки­є­ві з 9 по 13 трав­ня. У ньо­му ві­зьмуть участь по­над 40 кра­їн сві­ту.

ФО­ТО БОРИСА КОРПУСЕНКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.