По­ро­шен­ко спо­ді­ва­є­ться на по­зи­тив­не рі­ше­н­ня Єв­ро­пар­ла­мен­ту 6 кві­тня по без­ві­зу для Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко про­вів учо­ра зу­стріч з пре­зи­ден­том Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту Ан­то­ніо Та­я­ні під час ро­бо­чо­го ві­зи­ту до Маль­ти. Зокре­ма гла­ва дер­жа­ви ви­сло­вив спо­ді­ва­н­ня на по­зи­тив­не го­ло­су­ва­н­ня Єв­ро­пей­ським пар­ла­мен­том рі­ше­н­ня що­до за­про­ва­дже­н­ня Єв­ро­со­ю­зом без­ві­зо­во­го ре­жи­му для укра­їн­ських гро­ма­дян на най­ближ­чій пле­нар­ній се­сії 6 кві­тня 2017 ро­ку. По­ро­шен­ко по­ін­фор­му­вав пре­зи­ден­та Єв­ро­пар­ла­мен­ту про роз­ви­ток си­ту­а­ції на Дон­ба­сі, зокре­ма про про­во­ка­цій­ні дії Ро­сії, які під­ри­ва­ють мир­ний про­цес та подаль­шу ре­а­лі­за­цію Мін­ських до­мов­ле­но­стей. Він на­го­ло­сив на ва­жли­во­сті збе­ре­же­н­ня і по­си­ле­н­ня сан­кцій­но­го ре­жи­му що­до Ро­сії до від­нов­ле­н­ня Укра­ї­ною те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті, вклю­ча­ю­чи Крим. Цьо­го ж дня По­ро­шен­ко мав зу­стріч із пре­зи­ден­том Єв­ро­пей­ської Ра­ди До­наль­дом Ту­ском, під час якої лі- де­ри обго­во­ри­ли остан­ні по­дії на Дон­ба­сі й за­су­ди­ли дії Ро­сії, спря­мо­ва­ні на по­ру­ше­н­ня Мін­ських до­мов­ле­но­стей та під­рив мир­но­го про­це­су. Спів­ро­змов­ни­ки під­твер­ди­ли ва­жли­вість збе­ре­же­н­ня сан­кцій Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу про­ти Ро­сії до пов­но­го від­нов­ле­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни, вклю­ча­ю­чи Крим. Пре­зи­ден­ти ви­сло­ви­ли спо­ді­ва­н­ня на якнай­швид­ше за­вер­ше­н­ня про­це­су ра­ти­фі­ка­ції Уго­ди про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та ЄС, за­про­ва­дже­н­ня без­ві­зо­во­го ре­жи­му для гро­ма­дян Укра­ї­ни, а та­кож обго­во­ри­ли під- го­тов­ку до на­сту­пно­го са­мі­ту Укра­ї­на — ЄС.

Крім то­го, під час зу­стрі­чі з прем’єр-мі­ні­стром Угор­щи­ни Ві­кто­ром Ор­ба­ном Пре­зи­дент Укра­ї­ни ви­сло­вив за­не­по­ко­є­н­ня за­ява­ми пред­став­ни­ків вла­ди Угор­щи­ни про не­об­хі­дність ство­ре­н­ня те­ри­то­рі­аль­них угор­ських ав­то­но­мій за кор­до­ном. Ор­бан, зі сво­го бо­ку, на­го­ло­сив на під­трим­ці те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни та не­об­хі­дно­сті не­гай­но­го на­да­н­ня укра­їн­цям без­ві­зо­во­го ре­жи­му з Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом, іде­ться в по­ві­дом­лен­ні.

ФО­ТО РЕЙ­ТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.