Га­зо­вий «Brexit»

Хто ви­гра­єі хто по­стра­жда­є­че­рез те, що спо­жи­ва­че­ві до­ве­де­ться пла­ти­ти за газ не за одні­єю, а за дво­ма кви­тан­ці­я­ми?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

На­ціо­наль­на ко­мі­сія, що здій­снює ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі енер­ге­ти­ки й ко­му­наль­них по­слуг (у кра­ї­ні її не лю­блять, зві­сно, не ли­ше за цю не­ви­мов­ну для нор­маль­ної лю­ди­ни на­зву), з кві­тня за­про­ва­ди­ла та­ри­фну си­сте­му «вхід-ви­хід» для га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми, а від­по­від­но — й або­нен­тну пла­ту за роз­по­діл га­зу. Но­ва си­сте­ма пе­ред­ба­чає від­окрем­ле­н­ня та­ри­фів на транс­пор­ту­ва­н­ня й роз­по­діл від ці­ни га­зу як то­ва­ру.

■ Те­пер ко­жен спо­жи­вач що­мі­ся­чно спла­чу­ва­ти­ме за роз­по­діл га­зу фі­ксо­ва­ну су­му, що за­ле­жить від ма­кси­маль­ної про­пу­скної спро­мо­жно­сті йо­го лі­чиль­ни­ка, не­за­ле­жно від фа­кти­чних об­ся­гів спо­жи­ва­н­ня. Але ці­на га­зу, що ку­пу­є­ться або­нен­том, вже не вклю­ча­ти­ме вар­тість транс­пор­ту­ва­н­ня й роз­по­ді­лу. При цьо­му так зва­них по­бу­то­вих спо­жи­ва­чів на­чеб­то по­жа­лі­ли: абон­пла­та для них на пе­ре­хі­дній пе­рі­од (3 ро­ки) вста­нов­ле­на в мен­ших роз­мі­рах, ніж для ре­шти ка­те­го­рій. По­тім усі ка­те­го­рії зрів­ня­ють.

■ На­ві­що все це ро­би­ться? За­сту­пник го­ло­ви прав­лі­н­ня альян­су «Но­ва енер­гія Укра­ї­ни» Ми­ро­слав БОДНАР вва­жає, що іні­ці­а­ти­ва НКРЕКП зні­має пе­ре­шко­ди для по­ста­ча­н­ня га­зу на­се­лен­ню без­по­се­ре­дньо «На­фто­га­зом Укра­ї­ни». «Ра­ні­ше «На­фто­газ» го­во­рив, що не мо­же ви­йти без­по­се­ре­дньо на на­се­ле­н­ня, скар­жив­ся, що по­ста­ча­н­ня мо­жли­ве ли­ше че­рез 30 «про­кла­док», — ска­зав ек­сперт Ін­тер­фа­ксу Укра­ї­на. — Сьо­го­дні всі пе­ре­шко­ди зня­ті. У спо­жи­ва­ча бу­де окре­мий до­го­вір з роз­по­діль­чою ком­па­ні­єю (обл- або гор­га­зом), за яким він вно­си­ти­ме фі­ксо­ва­ну або­нент­ську пла­ту, й окре­мий до­го­вір з по­ста­чаль­ни­ком, яко­го він мо­же оби­ра­ти, ви­хо­дя­чи зі сво­їх пе­ре­ваг за ці­ною га­зу, які­стю сер­ві­су. Та­ким по­ста­чаль­ни­ком мо­же бу­ти й «На­фто­газ». Боднар пе­ред­ба­чає, що за­про­ва­дже­н­ня абон­пла­ти істо­тно під­ви­щить про­зо­рість ро­бо­ти га­лу­зі.

■ « Пе­ре­хід... змі­нює прин­цип: якщо ра­ні­ше спо­жи­ва­чі спла­чу­ва­ли за роз­по­діл біль­ше взим­ку (у за­галь­ній вар­то­сті спо­жи­ва­но­го га­зу), то те­пер пла­та бу­де рів­но­мір­ною про­тя­гом усьо­го ро­ку, — за­зна­чає ек­сперт. — Транс­пор­ту­ва­н­ня й роз­по­діл — це менш як 10% від за­галь­ної вар­то­сті га­зу для спо­жи­ва­ча, те­пер ми цю скла­до­ву від­ді­ля­є­мо й ро­би­мо про­зо­рі­шою й зро­зумі­лі­шою. Уне­мо­жлив­ля­ться спе­ку­ля­ції, ко­ли го­во­рять, що не­гі­дни­ки-обл­га­зи під­ня­ли ці­ни на газ: обл­га­зи й «Укр­транс­газ» отри­му­ва­ти­муть опла­ту ли­ше за свої по­слу­ги з транс­пор­ту­ва­н­ня й роз­по­ді­лу чі­тко у фар­ва­те­рі, ви­зна­че­но­му НКРЕКП».

■ Боднар кон­ста­тує, що з пе­ре­хо­дом на но­ву мо­дель за­галь­на су­ма, яку спла­тять спо­жи­ва­чі за по­слу­ги транс­пор­ту­ва­н­ня й роз­по­ді­лу, зро­сте. Але, на йо­го дум­ку, біль­ша ча­сти­на до­да­тко­вої опла­ти при­па­дає на «Укр­транс­газ». Це є на­слід­ком то­го, що у скла­ді або­нент­ської пла­ти мі­стя­тья 7 мі­льяр­дів гри­вень до­да­тко­вих ко­штів, які «Укр­транс­газ», має отри­ма­ти за ме­то­до­ло­гі­єю «вхід-ви­хід» (що пе­ред­ба­чає при­ско­ре­ну амор­ти­за­цію ГТС й сти­му­лю­ю­че ре­гу­лю­ва­н­ня для ці­єї ком­па­нії). « Час­тка роз­по­діль­чих ком­па­ній тут мі­ні­маль­на » , — за­спо­ко­ює ек­сперт по­бу­то­вих спо­жи­ва­чів, ні­би­то ці ком­па­нії їхні злі во­ро­ги, а « Укр­транс­газ» — най­ближ­чий ро­дич, яко­му ні­яких мі­льяр­дів не шко­да.

■ Та все ж Боднар уто­чнює, що де­що пе­ре­па­де й роз­по­діль­чим ком­па­ні­ям (обл­га­зам). Но­ві став­ки абон­пла­ти, за йо­го сло­ва­ми, до­зво­лять їм по­кри­ти зро­ста­н­ня мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат і вар­то­сті га­зу, що ви­ко­ри­сто­ву­є­ться на ви­ро­бни­чо-те­хно­ло­гі­чні по­тре­би (з 5,8 до 6,6 ти­ся­чі гри­вень за ти­ся­чу ку­бо­ме­трів). На дум­ку екс­пер­та, збіль­ше­н­ня пла­ти за по­слу­ги транс­пор­ту­ва­н­ня й роз­по­ді­лу від­чу­ють у пер­шу чер­гу або­нен­ти, що спо­жи­ва­ють не­зна­чний об­сяг га­зу.

■ « Тут є пев­ний пе­ре­кіс, — до­зво­ляє со­бі Боднар по­гла­ди­ти НКРЕКП про­ти шер­сті: — Спо­жи­ва­чам, які бе­руть ма­ло га­зу, до­ве­де­ться пла­ти­ти біль­ше». Але тут-та­ки від­сми­кує ру­ку: «Але це свід­чить ли­ше про те, що во­ни (ма­лень­кі спо­жи­ва­чі) істо­ри­чно не спла­чу­ва­ли пов­ну вар­тість по­слуг (от­же, кра­ли?)». «Смі­шно, — про­дов­жує ек­сперт пі­ді­гра­ва­ти НКРЕКП, — ко­ли вам у квар­ти­ру за­ве­де­на тру­ба під ти­ском, яку тре­ба об­слу­го­ву­ва­ти, фар­бу­ва­ти, ре­мон­ту­ва­ти, а пла­та за її ко­ри­сту­ва­н­ня мен­ша, ніж за дріт « Укр­те­ле­ко­му » . ( Ці­ка­во, чи зна­йде­ться в кра­ї­ні хоч один по­бу­то­вий спо­жи­вач, який ска­же, що ба­чив, як цю тру­бу в йо­го квар­ти­рі хтось об­слу­го­ву­вав, фар­бу­вав, а тим па­че ре­мон­ту­вав? І це якось зов­сім не смі­шно.)

■ « Від ці­єї но­ва­ції НКРЕКП най­біль­ше по­стра­жда­ють вла­сни­ки га­зо­вих плит, які не ма­ють лі­чиль­ни­ків, — без­апе­ля­цій­но за­явив у ко­мен­та­рі «Дню» ди­ре­ктор енер­ге­ти­чних про­грам Цен­тру сві­то­вої еко­но­мі­ки й між­на­ро­дних від­но­син НАН Укра­ї­ни Ва­лен­тин Зем­лян­ський. — Їх (або­нен­тів) на­лі­чу­є­ться в Укра­ї­ні 3,5 міль­йо­на». Ек­сперт пе­ред­ба­чає, що ко­жен з них по­стра­ждає, але по-сво­є­му. Чим мен­ше ра­ні­ше бу­ли об­ся­ги спо­жи­ва­н­ня, тим біль­шим бу­де роз­рив. Він ді­ли­ться роз­ра­хун­ком у йо­го вла­сній квар­ти­рі. «Ми жи­ве­мо втрьох. Пла­ти­ли 91 грив­ню — те­пер до­ве­де­ться пла­ти­ти 125. А як­би нас бу­ло ли­ше двоє, то роз­рив був би ще біль­шим».

■ «Гір­ше за всіх бу­де са­мо­тнім лю­дям, а їх най­біль­ше се­ред пен­сіо­не­рів. Скіль­ки ви­тра­чає на се­бе га­зу яка- не­будь ба­бу­ся? На­вряд чи во­на ва­рить бор­щі й при­ймає у се­бе ба­га­то го­стей. Ось во­на й та­кі, як во­на, по­стра­жда­ють від но­ва­цій НКРЕКП у пер­шу чер­гу. На­віть у то­му ви­пад­ку, якщо у них є лі­чиль­ни­ки га­зу. Ра­ні­ше пла­ти­ли 1,4 грив­ні за ку­бо­метр, а те­пер тре­ба бу­де ви­кла­сти 45 гри­вень». «Це своє­рі­дна де­ко­му­ні­за­ція га­зо­вої га­лу­зі, — за­зна­чає ек­сперт, — пе­ре­хід на лі­бе­раль­ну мо­дель рин­ку, від­по­від­но до якої ви­жи­ває той, хто силь­ні­ший. Дер­жа­ва са­мо­усу­ва­є­ться від сво­їх со­ці­аль­них фун­кцій».

■ Зем­лян­ський на­га­дує про ви­пад­ко­ве од­кро­ве­н­ня гла­ви «На­фто­га­зу» Ан­дрія Ко­бо­лє­ва, який про­го­во­рив­ся одно­го дня, що на по­кри­т­тя всіх ви­трат «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» до­сить ці­ни $80 за ти­ся­чу ку­бо­ме­трів. Ек­сперт знає, що на по­тре­би на­се­ле­н­ня ви­ко­ри­сто­ву­є­ться де­що біль­ше га­зу, ніж йо­го до­бу­ває «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня», й зго­ден не на 80, а на $100 і на­віть на 3 ти­ся­чі гри­вень за ку­бо­метр. На йо­го дум­ку, са­ме та­ка ці­на га­зу для на­се­ле­н­ня бу­ла б спра­ве­дли­вою, а не та, що скла­да­є­ться на ха­бі в Ба­ум­гар­те­ні.

■ Чи на­жи­ву­ться на но­вій си­сте­мі опла­ти сво­їх по­слуг обл­га­зи? « Не ду­маю, — від­по­від­ає ек­сперт, — зна­ю­чи про лю­бов « На­фто­га­зу » до фір­та­шев­ських обл­га­зів, мо­жу пе­ред­ба­чи­ти, що від­но­си­ни скла­да­ти­му­ться за схе­мою « чу­жий про­ти хи­жа­ка » , і во­ни один одно­го по­чнуть « мо­чи­ти » . До то­го ж слід ро­зу­мі­ти, що ба­га­то або­нен­тів, осо­бли­во в сіль­ській мі­сце­во­сті, які че­рез до­ро­жне­чу при­пи­ни­ли ко­ри­сту­ва­ти­ся га­зом, за­раз бу­дуть ви­му­ше­ні вза­га­лі від­клю­чи­ти­ся від ме­ре­жі, щоб не пла­ти­ти за роз­по­діл і транс­пор­ту­ва­н­ня то­го, чо­го во­ни не отри­му­ють. Ін­ша річ — вла­сни­ки па­ла­ців. Їм но­ва си­сте­ма бу­де ви­гі­дна, адже став­ка за транс­пор­ту­ва­н­ня й роз­по­діл фі­ксо­ва­на й не за­ле­жить від об­ся­гу спо­жи­ва­но­го па­ли­ва » .

На­ро­дний де­пу­тат Сер­гій Ша­хов ви­ма­гає від НКРЕКП від­мі­ни­ти не­спра­ве­дли­ве, за йо­го сло­ва­ми, рі­ше­н­ня про вве­де­н­ня або­нен­тної пла­ти за транс­пор­ту­ва­н­ня та роз­по­діл при­ро­дно­го га­зу. « По- пер­ше, пла­та бе­ре­ться не­за­ле­жно від то­го, чи бу­ло надано по­слу­гу. По-дру­ге, лю­ди бу­дуть пе­ре­пла­чу­ва­ти, оскіль­ки опла­ту вста­нов­ле­но на ма­кси­маль­ну по­ту­жність лі­чиль­ни­ка, а не на фа­кти­чне спо­жи­ва­н­ня га­зу. По-тре­тє, най­біль­ше по­стра­жда­ють сім’ ї, які ви­ко­ри­сто­ву­ють газ тіль­ки для при­го­ту­ва­н­ня їжі та не ма­ють лі­чиль­ни­ка, — це з ура­ху­ва­н­ням то­го, що при­ла­ди облі­ку їм по­вин­ні вста­нов­лю­ва­ти по­ста­чаль­ни­ки по­слуг».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.