AMAZON в Укра­ї­ні... Ре­аль­ність?

Укр­по­шта пла­нує зро­би­ти транс­пор­ту­ва­н­ня то­ва­рів най­біль­шо­го ін­тер­нет-рі­тей­ле­ру у сві­ті до на­ших по­ку­пців де­шев­шим

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

Amazon — один з най­біль­ших тор­го­вель­них май­дан­чи­ків у сві­ті, має пред­став­ни­цтва в США, Япо­нії, Ні­меч­чи­ні, Ав­стра­лії, Бра­зи­лії, Ін­дії, Ве­ли­ко­бри­та­нії, Ки­таї, Гол­лан­дії. Сер­віс став одним із пер­ших, хто за­про­по­ну­вав сві­ту ро­би­ти по­ку­пки то­ва­рів ши­ро­ко­го вжи­тку че­рез ін­тер­нет. Тим са­мим ство­ре­на у ли­пні 1994 ро­ку аме­ри­кан­ським під­при­єм­цем Джеф­фрі Бе­зо­сом ком­па­нія фа­кти­чно «зруй­ну­ва­ла кор­до­ни» по­бу­ту.

За­раз при­дба­ти то­ва­ри на сай­ті Amazon укра­їн­ці мо­жуть за до­по­мо­гою по­се­ре­дни­ків, ком­па­ній-агре­га­то­рів, або за­мо­ви­ти до­став­ку в ні­ме­цької ком­па­нії DHL. То­му на­ші спів­ві­тчи­зни­ки сти­ка­ю­ться з про­бле­ма­ми опла­ти, а та­кож по­збав­ле­ні мо­жли­во­сті отри­ма­ти то­вар вча­сно та за прийня­тни­ми ці­на­ми.

Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Укр­по­шти

Ігор СМІЛЯНСЬКИЙ в ефі­рі «5-го ка­на­лу » зро­бив за­яву, що під­при­єм­ство пра­цює над тим, щоб при­ве­сти в кра­ї­ну ком­па­нію Amazon. За йо­го сло­ва­ми, Укр­по­шта змо­же швид­ше опра­цьо­ву­ва­ти від­прав­ле­н­ня при­дба­них на Amazon то­ва­рів, якщо до­мо­ви­ться з аме­ри­кан­ським по­што­вим не­за­ле­жним опе­ра­то­ром Фе­де­раль­но­го уря­ду США USPS. За ра­ху­нок цьо­го до­став­ка мо­же бу­ти сут­тє­во де­шев­шою, ніж у при­ва­тних грав­ців, а тер­мі­ни ми­тної оброб­ки по­шти швид­ши­ми. Він за­зна­чив, що ло­гі­сти­чно очо- лю­ва­не ним під­при­єм­ство го­то­ве, але є кіль­ка ва­жли­вих пе­ред­умов. Оскіль­ки USPS — « ду­же ве­ли­кий мо­но­по­ліст, який не над­то швид­ко ру­ха­є­ться», то­му пе­ред­ба­чи­ти, ко­ли Укр­по­шта укла­де з ним уго­ду, Ігор Смілянський не зміг. Він на­го­ло­сив, що Укр­по­шта роз­по­ча­ла пе­ре­го­во­ри з аме­ри­кан­ським по­што­вим опе­ра­то­ром з ме­тою на­ла­го­ди­ти пря­мі ка­на­ли.

Во­фі­цій­но­му ко­мен­та­рі « Дню » прес- слу­жба Укр­по­шти роз­по­ві­ла, що актив­но за­пу­скає но­ві пря­мі ло­гі­сти­чні рі­ше­н­ня із за­ру­бі­жни­ми грав­ця­ми еле­ктрон­ної ко­мер­ції та по­што­во- ло­гі­сти­чни­ми опе­ра­то­ра­ми. Во­ни акцен­ту­ють, що «при­вер­ну­ти ува­гу Amazon до Укра­ї­ни — ду­же ва­жли­ве зав­да­н­ня», але за­зна­чи­ли, що по­ки три­ва­ють пе­ре­мо­ви­ни, не мо­жуть опри­лю­дню­ва­ти де­та­лі.

Ці­ка­вий ню­анс. По­чи­нав Amazon. com із про­да­жу... кни­жок. Це вже сьо­го­дні на пор­та­лі мо­жна при­дба­ти по­над 30 ка­те­го­рій рі­зних то­ва­рів: по­бу­то­ву те­хні­ку, еле­ктро­ні­ку, то­ва­ри для спор­ту і від­по­чин­ку, то­ва­ри для ді­тей, го­спо­дар­ські то­ва­ри і на­віть про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня. Про­е­кти «Дня» ви та­кож мо­же­те зна­йти на най­по­пу­ляр­ні­шо­му у сві­ті ін­тер­нет-сер­ві­сі Amazon.com. Ці­ка­во, що еле­ктрон­на вер­сія книж­ки « День і ві­чність Джейм­са Мей­са» (Day and Eternity of James Mace) із Бі­блі­о­те­ки «Дня» вже три­ва­лий час пред­став­ле­на на ньо­му і отри­мує від по­ку­пців тра­ди­цій­но ви­со­кі оцін­ки. Рей­тинг книж­ки Джейм­са Мей­са на сьо­го­дні — 4,5 ба­ла із п’яти мо­жли­вих. Ку­пуй­те книж­ки Бі­блі­о­те­ки «Дня» по всьо­му сві­ту!

ФО­ТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.