«52% хво­рих уза­га­лі не звер­та­ю­ться до лі­ка­рів»

Оль­га Сте­фа­ни­ши­на — про основ­ні про­бле­ми і пе­ре­мо­ги па­ці­єн­тів в Укра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - Актуальне Інтерв’ю - Ма­рія СЕМЕНЧЕНКО

1кві­тня стар­тує уря­до­ва про­гра­ма «До­сту­пні лі­ки». Па­ці­єн­ти змо­жуть отри­ма­ти лі­ки від сер­це­во- су­дин­них за­хво­рю­вань, ді­а­бе­ту ІІ ти­пу та брон­хі­аль­ної астми без­ко­штов­но або з не­зна­чною допла­тою. Це ли­ше по­ча­ток, обі­ця­ють у Мі­ні­стер­стві охо­ро­ни здо­ров’ я. Да­лі за та­кою си­сте­мою пла­ну­ють зро­би­ти до­сту­пни­ми пре­па­ра­ти для лю­дей з ін­ши­ми за­хво­рю­ва­н­ня­ми.

Про­бле­ма до­сту­пу до лі­кар­ських за­со­бів в Укра­ї­ні має кіль­ка при­чин: ви­со­ка вар­тість лі­ків, від­су­тність в Укра­ї­ні по­трі­бних за­ре­є­стро­ва­них мед­пре­па­ра­тів, не­мо­жли­вість ді­зна­ти­ся в ме­ди­чних за­кла­дах про на­яв­ність за­ку­пле­них бю­дже­тним ко­штом лі­ків, не­до­ста­тнє фі­нан­су­ва­н­ня дер­жав­них про­грам що­до лі­ку­ва­н­ня ці­лої низ­ки важ­ких за­хво­рю­вань то­що.

Не­що­дав­но Бла­го­дій­ний фонд «Па­ці­єн­ти Укра­ї­ни» ра­зом з Агент­ством США з між­на­ро­дно­го роз­ви­тку USAID і за до­по­мо­гою Ки­їв­сько­го між­на­ро­дно­го ін­сти­ту­ту со­ціо­ло­гії про­ве­ли мас­шта­бне до­слі­дже­н­ня «(Без)ко­штов­на ме­ди­ци­на». Це бу­ло і кіль­кі­сне, і які­сне до­слі­дже­н­ня, яке по­ка­за­ло, на­скіль­ки ме­ди­ци­на до­сту­пна для укра­їн­ців. Ре­зуль­та­ти скла­дно на­зва­ти опти­мі­сти­чни­ми.

Про основ­ні про­бле­ми в охо­ро­ні здо­ров’я та ва­жли­ві пе­ре­мо­ги па­ці­єнт­ських ор­га­ні­за­цій «Дню» роз­по­ві­ла Оль­га СТЕ­ФА­НИ­ШИ­НА, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор БФ «Па­ці­єн­ти Укра­ї­ни» . Не­що­дав­но ця гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція отри­ма­ла член­ство в Ре­а­ні­ма­цій­но­му па­ке­ті ре­форм. По­над п’ять ро­ків фонд за­йма­є­ться пи­та­н­ня­ми до­сту­пу до лі­ків. Са­ме па­ці­єнт­ські ор­га­ні­за­ції до­би­ли­ся прийня­т­тя двох клю­чо­вих ан­ти­ко­ру­пцій­них за­ко­нів у сфе­рі ме­ди­ци­ни — за­ку­пів­лі лі­ків та ва­кцин че­рез між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції та спро­ще­н­ня ре­є­стра­ції лі­кар­ських за­со­бів.

НЕДОФІНАНСУВАННЯ, КО­РУ­ПЦІЯ І... КО­РУ­ПЦІЯ

— Які сьо­го­дні основ­ні про­бле­ми із до­сту­пом до лі­ків в Укра­ї­ні? З чим во­ни пов’яза­ні та чи мо­жли­во їх ви­рі­ши­ти най­ближ­чим ча­сом?

— Якщо го­во­ри­ти про до­ступ до лі­кар­ських за­со­бів, то в Укра­ї­ні си­ту­а­ція ка­та­стро­фі­чна. Ми не­що­дав­но про­ве­ли до­слі­дже­н­ня в п’яти ре­гіо­нах кра­ї­ни і по­ба­чи­ли, що 90% ре­спон­ден­тів вва­жа­ють ви­со­ку вар­тість лі­ків одні­єю з най­біль­ших пе­ре­пон у до­сту­пі до лі­кар­ських за­со­бів. Ви яв ля єть ся, 52% хво рих не звер та ють ся до лі ка рів вза га лі. Во­ни лі ку ють ся са мо стій но. Це пов’яза­но як з не­до­ві­рою до лі­ка­рів, так і з по­га­ним до­сту­пом до лі­ку­ва­н­ня. При цьо­му ми по­ба­чи­ли, що одним із «лі­ка­рів» для па­ці­єн­тів є ін­тер­нет. Ве­ли­ка кіль­кість лю­дей чи­та­ють там від­гу­ки про той чи ін­ший пре­па­рат, са­мі став­лять со­бі ді­а­гно­зи і са­мі се­бе лі­ку­ють. 20% хво­рих на­ма­га­ю­ться ви­лі­ку­ва­ти­ся на­ро­дни­ми за­со­ба­ми, ви­ко­ри­сто­ву­ють всі­ля­кі не­ме­ди­чні ре­чі. А май­же 50% від­мов­ля­ю­ться від лі­ку­ва­н­ня про­сто то­му, що не ма­ють гро­шей.

Згі­дно із ре­зуль­та­та­ми до­слі­дже­н­ня, 83% жо­дно­го ра­зу не отри­му­ва­ли лі­ки без­ко­штов­но. І це пов’яза­но як з тим, що дер­жав­ні про­гра­ми є не­до­фі­нан­со­ва­ни­ми, так і з тим, що лі­ки про­сто не до­їжджа­ють до па­ці­єн­тів. У нас що­дня по­ми­рає 1600 укра­їн­ців від хво­роб. А в лю­дей не­має гро­шей на лі­ку­ва­н­ня.

В Укра­ї­ні вза­га­лі від­су­тня як та­ка по­лі­ти­ка за­без­пе­че­н­ня лі­кар­ськи­ми за­со­ба­ми на­се­ле­н­ня. Ва­жли­во, щоб дер­жа­ва ви­ді­ля­ла ко­шти на за­без­пе­че­н­ня лю­дей мед­пре­па­ра­та­ми. Йде­ться про важ­ких хво­рих, які ма­ють СНІД, ту­бер­ку­льоз, ге­па­ти­ти, он­ко­ло­гію, рід­кі­сні за­хво­рю­ва­н­ня... Але в нас зав­жди бу­ли кри­ти­чно не­до­фі­нан­со­ва­ні держ­про­гра­ми що­до лі­ків, яких по­над 30. І це пер­ша ве­ли­ка про­бле­ма.

Дру­га — це ко­ру­пція. На­при­клад, у тен­де­рах МОЗ во­на осо­бли­во про­цві­та­ла: з тих гро­шей, що ви­ді­ля­ли­ся на за­ку­пів­лю лі­ків, 40% роз­кра­да­ли­ся. Це да­ні СБУ.

І тре­тя про­бле­ма — це те, що в лі­кар­нях мед­пре­па­ра­ти, за­ку­пле­ні ко­штом бю­дже­ту, пе­ре­про­да­ють па­ці­єн­там. Бу­ли ви­пад­ки, ко­ли нам при­но­си­ли лі­кар­ські за­со­би із на­пи­сом «Дер­жза­ку­пів­ля. Не для про­да­жу». Їх в лі­кар­нях ку­пу­ва­ли па­ці­єн­ти.

В Укра­ї­ні вза­га­лі від­су­тня як та­ка по­лі­ти­ка за­без­пе­че­н­ня лі­кар­ськи­ми за­со­ба­ми на­се­ле­н­ня. Ва­жли­во, щоб дер­жа­ва ви­ді­ля­ла ко­шти на за­без­пе­че­н­ня лю­дей мед­пре­па­ра­та­ми. Йде­ться про важ­ких хво­рих, які ма­ють СНІД, ту­бер­ку­льоз, ге­па­ти­ти, он­ко­ло­гію, рід­кі­сні за­хво­рю­ва­н­ня... Але в нас зав­жди бу­ли кри­ти­чно не­до­фі­нан­со­ва­ні держ­про­гра­ми що­до лі­ків, яких по­над 30. І це пер­ша ве­ли­ка про­бле­ма. Дру­га — це ко­ру­пція. На­при­клад, у тен­де­рах МОЗ во­на осо­бли­во про­цві­та­ла: з тих гро­шей, що ви­ді­ля­ли­ся на за­ку­пів­лю лі­ків, 40% роз­кра­да­ли­ся. Це да­ні СБУ. І тре­тя про­бле­ма — це те, що в лі­кар­нях мед­пре­па­ра­ти, за­ку­пле­ні ко­штом бю­дже­ту, пе­ре­про­да­ють па­ці­єн­там. Бу­ли ви­пад­ки, ко­ли нам при­но­си­ли лі­кар­ські за­со­би із на­пи­сом «Дер­жза­ку­пів­ля. Не для про­да­жу». Їх в лі­кар­нях ку­пу­ва­ли па­ці­єн­ти

Але пе­ре­мо­ги теж є. У 2017 ро­ці па­ці­єнт­ські ор­га­ні­за­ції до­мо­гли­ся то­го, що уряд збіль­шив на два мі­льяр­ди фі­нан­су­ва­н­ня дер­жав­них про­грам. Цьо­го не­до­ста­тньо, але це у пів­то­ра ра­зу біль­ше, ніж ми­ну­ло­го ро­ку. У прин­ци­пі, в нас бу­дуть май­же на 100% про­фі­нан­со­ва­ні про­гра­ми зі СНІДу, ту­бер­ку­льо­зу, від­чу­тно збіль­ши­ло­ся фі­нан­су­ва­н­ня ди­тя­чої он­ко­ло­гії, рід­кі­сних за­хво­рю­вань і до­ро­слої ге­мо­фі­лії. Але все одно ли­ша­ю­ться про­бле­ми з до­ро­слою он­ко­ло­гі­єю, з ге­па­ти­та­ми та ба­га­тьма ін­ши­ми за­хво­рю­ва­н­ня­ми.

Ще одна пе­ре­мо­га гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, за яку ми ду­же дов­го бо­ро­ли­ся, — це за­ку­пів­ля лі­ків і ва­кцин че­рез між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції. Ми при­ду­ма­ли цю кон­це­пцію в 2014 ро­ці, ко­ли пи­са­ли Стра­те­гію ре­фор­ми охо­ро­ни здо­ров’я. Роз­ро­би­ли на по­ча­тку 2015 ро­ку від­по­від­ні за­ко­но­про­е­кти і адво­ка­ту­ва­ли, щоб Вер­хов­на Ра­да за них про­го­ло­су­ва­ла. Це від­бу­ло­ся в бе­ре­зні 2015 ро­ку. А по­тім ду­же дов­го ти­сну­ли на МОЗ і на Ка­бмін, щоб во­ни на­ре­шті ре­а­лі­зу­ва­ли цю ре­фор­му.

За­раз во­на йде, і в нас уже є фі­наль­ні ци­фри по 2015 ро­ку. Центр про­ти­дії ко­ру­пції опу­блі­ку­вав та­кі да­ні: якщо по­рів­ню­ва­ти ці­ни МОЗ 2014 ро­ку і між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій у 2015-му, то еко­но­мія ви­хо­дить у 620 міль­йо­нів гри­вень. На­при­клад, по ту­бер­ку­льо­зу ПРООН за­ку­пив май­же на 200% біль­ше пре­па­ра­тів, і якщо пе­ре­ра­ху­ва­ти це на кур­си лі­ку­ва­н­ня, то ще 43 ти­ся­чі па­ці­єн­тів до­да­тко­во змо­жуть отри­ма­ти лі­ки. А 40% по­ста­чаль­ни­ків між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій — це вза­га­лі но­ві грав­ці, тоб­то ри­нок за один рік від­чу­тно роз­ши­рив­ся.

І тре­тя своє­рі­дна пе­ре­мо­га — ми по­ча­ли бо­ро­ти­ся з ко­ру­пці­єю на рів­ні лі­ка­рень. — Як са­ме? — Для цьо­го ми ство­ри­ли сайт «Є лі­ки» (eliky.in.ua), на яко­му лю­ди мо­жуть по­ба­чи­ти, що в тій чи ін­шій лі­кар­ні є в на­яв­но­сті із за­ку­пле- но­го дер­жа­вою — які лі­ки, які ру­кав­чи­ки, які шпри­ци... Сайт справ­ді по­пу­ляр­ний. Є га­ря­ча лі­нія, па­ці­єн­ти нам те­ле­фо­ну­ють, кон­суль­ту­ю­ться, пе­ре­ві­ря­ють, ідуть і ви­ма­га­ють лі­ки. Ми до­мо­гли­ся, щоб МОЗ зро­би­ло від­по­від­ний на­каз, який зо­бов’язує ко­жну лі­кар­ню пу­блі­ку­ва­ти спи­ски на­яв­них лі­ків.

На сай­ті по­ки до­сту­пні ме­дза­кла­ди Оде­ської й Рів­нен­ської обла­стей, кіль­ка за­кла­дів Хмель­ни­цької й Лу­ган­ської обла­стей, два — Сум­ської обла­сті й один із Ки­є­ва. За­га­лом по­над дві со­тні лі­ка­рень. За­раз у нас чер­га. Хо­чуть під­клю­ча­ти­ся й ін­ші обла­сті, і ми на­ма­га­є­мо­ся все це те­хні­чно за­без­пе­чи­ти.

Звіс но, не всі хо чуть ді ли ти ся ін фор ма ці­єю про на яв ні лі ки. На - при­клад, в он­ко­ло­гі­чних ди­спан­се­рах — це про­бле­ма, там де­які лі­ка­рі зви­кли за­ро­бля­ти на пре­па­ра­тах для он­ко­хво­рих.

«БА­ГА­ТО ПА­ЦІ­ЄН­ТІВ КУПУЮТЬ ЛІ­КИ НА ЧОРНОМУ РИН­КУ»

— У сі­чні в Укра­ї­ні за­пра­цю­ва­ла си­сте­ма спро­ще­ної ре­є­стра­ції лі­ків. Лі­ки, за­ре­є­стро­ва­ні в США, Швей­ца­рії, Япо­нії, Ав­стра­лії, Ка­на­ді та ЄС, мо­жуть зай­ти в Укра­ї­ну всьо­го за 17 днів. Вже є ре­зуль­та­ти?

— Так, у нас вже є си­сте­ма спро­ще­ної ре­є­стра­ції лі­ків. За­кон №4484 був про­го­ло­со­ва­ний улі­тку ми­ну­ло­го ро­ку і за­раз має за­пра­цю­ва­ти. Є ве­ли­че­зний су­про­тив цій ре­фор­мі. Бо ре­є­стра­ція лі­ків — це теж си­сте­ма, на якій за­ро­бля­ли ве­ли­кі гро­ші. І це та си­сте­ма, яка без­по­се­ре­дньо впли­ває на до­ступ до лі­ків. У нас за­ре­є­стро­ва­но 10 ти­сяч лі­кар­ських за­со­бів, а у Фран­ції, на­при­клад, 15 ти­сяч. Тоб­то в нас не­має всіх лі­ків, які по­трі­бні па­ці­єн­там. Ба­га­то з них за­раз купують лі­ки на чорному рин­ку, ча­сом із тер­мі­ном дії, що вже за­кін­чив­ся. Але во­ни ду­ма­ють, що кра­ще вже вжи­ва­ти та­кі, але вря­ту­ва­ти со­бі жи­т­тя.

Ми як па­ці­єнт­ська ор­га­ні­за­ція по стій но на го ло шу є мо, що якіс ні лі карсь кі за со би, які за ре єс т ро ва - ні, пе ре ві ре ні, сер ти фі ко ва ні в ін - ших роз ви не них кра ї нах, по вин ні ма­ти спро­ще­ну си­сте­му ре­є­стра­ції в Укра­ї­ні. Що укра­їн­ські чи­нов­ни­ки не му­сять пе­ре­ві­ря­ти вже пе­ре­ві­ре­ні лі­кар­ські за­со­би і ви­тра­ча­ти на це дер­жав­ні ре­сур­си.

Спро­ще­на си­сте­ма за­пра­цю­ва­ла ще у сі­чні, всі підза­кон­ні акти є, але пов­но­цін­но во­на ді­я­ти­ме, ко­ли на­ші дер­жав­ні ор­га­ни на­ре­шті по­чнуть її ре­а­лі­зо­ву­ва­ти. Це те са­ме, що бу­ло із за­ку­пів­ля­ми че­рез між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції. За­кон є, але чи­нов­ни­ки ниж­чо­го рів­ня ро­блять усе мо­жли­ве, щоб йо­го не ре­а­лі­зо­ву­ва­ти. — Які очі­ку­ва­н­ня від ці­єї си­сте­ми? — Пе­ред­усім тре­ба збіль­ши­ти кіль­кість лі­ків. По-дру­ге, ко­ли збіль­шу­є­ться кіль­кість, це при­во­дить до кон­ку­рен­ції, а во­на — до зни­же­н­ня ці­ни. То­му тут дві ме­ти: ма­ти по­трі­бні лі­ки і зни­зи­ти ці­ни на них.

Між на род ні ор га ні за ції ма ють до­ступ до сві­то­во­го рин­ку ме­ди­ка­мен­тів, а ба­га­то лі­ків у нас не­за­ре­єс т ро ва ні. Ми зі ткну ли ся з ці­єю проб ле мою ми ну ло го ро ку, ко ли ЮНІСЕФ із во­сьми ва­кцин за­ку­пив шість, які не бу ли за ре єс т ро ва ні в Укра­ї­ні. Їх в усьо­му сві­ті ви­ко­ри­сто­ву­ють, а в нас їх не­має. При­чо­му про цес ре єс т ра ції од ні­єї вак ци ни міг три­ва­ти три мі­ся­ці.

Ду­же ба­га­то ро­ків у нас лі­ки ре­є­стру­ва­ли за ха­ба­рі. Бу­ли ви­пад­ки, ко ли сум нів ний лі карсь кий за сіб ре­є­стру­ва­ли за два ти­жні, а які­сні єв ро пейсь кі не ре єс т ру ва ли ся по два ро­ки. І це озна­чає, що у нас не­до­ско­на­ла си­сте­ма ре­є­стра­ції. Нам по­трі­бно її змі­ню­ва­ти.

— Але то ді ви ни кає пи тан ня що­до яко­сті тих лі­ків, які бу­ли за­ре­є­стро­ва­ні ра­ні­ше...

— Ко­лись у США був скан­дал з од ним пре па ра том, то во ни прос то ска су ва ли всю ре єс т ра цію лі кар­ських за со бів і зно ву по бу ду ва ли її з ну ля: пе ре ві ри ли всі лі ки, які до цьо го бу ли на рин ку. Мож ли во, Ук ра ї ні теж вар то так зро би ти.

УВІМКНУТИ СВІТЛО В СИ­СТЕ­МІ ОХО­РО­НИ ЗДО­РОВ’Я

— Остан­нім ча­сом пред­став­ни­ки па­ці­єнт­ських та ан­ти­ко­ру­пцій­них ор­га­ні­за­цій обго­во­рю­ють впро­ва­дже­н­ня E-Health в Укра­ї­ні. Що це за про­ект та за яких умов він змо­же ефе­ктив­но фун­кціо­ну­ва­ти в на­шій кра­ї­ні?

— Це ду­же по­трі­бна іні­ці­а­ти­ва. Це і ре­єстр па­ці­єн­тів, і еле­ктрон­ні мед­кар­тки, і еле­ктрон­ні чер­ги. І вза­га­лі еле­ктрон­на ме­ди­чна ста­ти­сти­ка. У нас є ре­аль­ні шан­си це зро­би­ти. Вже є іні­ці­а­тив­на гру­па гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, які пра­цю­ють з мі­ні­стер­ством, щоб цей про­ект вті­ли­ти в жи­т­тя. Є те­хні­чні спе­ці­а­лі­сти, які впро­ва­джу­ва­ли си­сте­му ProZorro (еле­ктрон­на си­сте­ма дер­жав­них пу­блі­чних за­ку­пі­вель. — Авт.) і які за­раз до­по­ма­га­ють ро­би­ти цей про­ект. Це ре­фор­ма не одно­го дня і, зви­чай­но, й тут бу­де спро­тив, але її одно­зна­чно вже тре­ба по­чи­на­ти. Це — як увімкнути світло в си­сте­мі охо­ро­ни здо­ров’я. Нам це по­трі­бно.

ФО­ТО ІВА­НА ЛЮБИШ-КІРДЕЯ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.