Епо­ха не­по­трі­бних па­пір­ців

Во­ли­ня­ни — про гро­ма­дян­ський по­двиг, без­вла­д­дя і без­лад

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Юрій КОНКЕВИЧ,

прес-ата­ше Фе­де­ра­ції лег­кої атле­ти­ки Во­лин­ської обла­сті:

— По­зи­тив­ні вра­же­н­ня — це фільм від ро­сій­сько­го опо­зи­ціо­не­ра На­валь­но­го, який впер­ше ви­вів на ву­ли­ці стіль­ки лю­дей. «Він вам не Ді­мон» ви­кли­кав за­хо­пле­н­ня від які­сно­го роз­слі­ду­ва­н­ня ко­ру­пції Ме­две­дє­ва. Це той ви­па­док, ко­ли пре­кра­сні і фор­ма, і зміст. Ко­ри­сна гра­фі­ка, актор­ська ро­бо­та ве­ду­чо­го, йо­го на­го­ло­си та ін­то­на­ції, пі­ді­бра­на на­різ­ка ци­тат Ме­две­дє­ва. Сар­казм На­валь­но­го впро­довж де­ся­ти епі­зо­дів ви­кри­т­тя на­при­кін­ці стрі­чки змі­ню­є­ться ни­щів­ним ви­ро­ком і ко­ли­шньо­му, і те­пе­рі­шньо­му ке­рів­ни­кам Ро­сії. І пи­та­н­ням — та­ке до­зво­лив со­бі Ме­две­дєв, то що ж у ки­ше­нях та за­сі­ках Пу­тлє­ра?

А за­вер­шує кар­тин­ку обра­зів по­мі­че­ний у ка­дрі ква­дро­ко­птер, яким зні­ма­ли май­но «Ді­мо­на» з по­ві­тря. Ме­жи­гір’ я Яну­ко­ви­ча ви­да­є­ться на цьо­му тлі не­до­лу­гою ко­пі­єю ро­сій­ських хо­ро­мів. Не див­но, що На­валь­но­го та йо­го ко­ман­ду за­а­ре­шту­ва­ли чи не пер­ши­ми вран­ці 26 бе­ре­зня. Для ро­сі­ян ство­ри­ти і по­ши­ри­ти по­ді­бний фільм — справ­жній гро­ма­дян­ський по­двиг. Чи роз­бур­хає він кра­ї­ну?

Не­до­брі емо­ції про­дов­жу­ва­ли хви­лю­ва­ти пі­сля істо­рій про без­вла­д­дя, яке по­тро­хи опа­но­вує мою кра­ї­ну та мі­сто. Ви­пад­ко­во й від рі­зних лю­дей по­чув де­кіль­ка кри­мі­наль­них істо­рій, які на­во­дять на дум­ку про те, що роз­ра­хо­ву­ва­ти « якщо що » — ни­ні до­во­ди­ться ли­ше на свої си­ли. Бо до­по­мо­ги на­віть від па­труль­них не до­че­ка­ти­ся. В одно­му ра­зі по­лі­цей­ські на­ле­жним чи­ном не офор­ми­ли ре­чо­вих до­ка­зів пі­сля жор­сто­ко­го по­би­т­тя лю­ди­ни бі­ля вла­сно­го під’їзду, і ху­лі­ган (з ро­сій­ським, до ре­чі, гро­ма­дян­ством) їздить Лу­цьком сво­їм по­за­шля­хо­ви­ком. В ін­шо­му — ме­шкан­ці лу­цької ба­га­то­по­вер­хів­ки спо­ча­тку зро­би­ли за­сід­ку на гра­бі­жни­ків сво­їх під­ва­лів, одні­єї но­чі взя­ли в обло­гу зайд із фом­ка­ми, але му­си­ли са­мі й за­три­му­ва­ти зло­ді­їв. Бо па­труль... від­мо­вив­ся схо­ди­ти вниз і про­сто спо­сте­рі­гав за си­ту­а­ці­єю, ве­се­ло під­мор­гу­ю­чи про­бли­ско­ви­ми ма­я­чка­ми. Тре­тій ви­па­док вза­га­лі при­го­лом­шив. Жін­ка зумі­ла за­во­ло­ді­ти мо­біл­кою нар­ко­кур’єрів, які по­са­ди­ли на ам­фе­та­мі­ни її си­на і ма­ли на ме­ті за­бра­ти квар­ти­ру. Слід­чі не взя­ли еле­мен­тар­них від­би­тків паль­ців з те­ле­фо­нів, по­ча­ли на­би­ра­ти всі но­ме­ри по­спіль, ти­сну­ти на за­яв­ни­цю, щоб во­на не роз­кру­чу­ва­ла спра­ву. Че­рез мі­сяць пі­сля цьо­го ви­яви­ло­ся, що ні­хто ні­ко­го не шу­кав, бо... ні­ко­му й ні­ко­ли.

Жан­на БIЛОЦЬКА,

жур­на­ліст, м. Во­ло­ди­ми­рВо­лин­ський:

— Дру­гий від­бір­ний тур шоу « Би­тви та­лан­тів » за­вер­шив­ся. 31 но­мер пред­ста­ви­ли на огляд жу­рі та гля­да­чів йо­го уча­сни­ки. Бу­ло ви­дно, що всі го­ту­ва­ли­ся й пе­ре­жи­ва­ли за свої ви­сту­пи. І не ли­ше во­ни, а й їхні ба­тьки та ви- кла­да­чі. По­рів­ня­но з ми­ну­лим кон­кур­сом, під час яко­го зал був май­же за­пов­не­ний, цьо­го ра­зу він був пе­ре­пов­не­ний. Ба­га­тьом не ви­ста­чи­ло мі­сця, і на­род сто­я­чи ди­вив­ся ви­сту­пи. Але це до­бре, бо свід­чить про те, що шоу ці­ка­ве і при­вер­тає ува­гу мі­стян. І це — ве­ли­кий плюс ор­га­ні­за­то­рам. Але... Не хо­ті­лось про не­при­єм­не, та мов­ча­ти не мо­жу. За­хід від­бу­вав­ся у куль­тур­но­ми­сте­цько­му цен­трі. А пе­ре­сту­пив­ши че­рез йо­го по­ріг, про куль­ту­ру мо­жна за­бу­ти. Бо в хо­лі, де від­бу­ва­ю­ться ви­став­ки кар­тин і зу­стрі­чі з ми­тця­ми, нею і не па­хло як у пря­мо­му, так і в пе­ре­но­сно­му зна­чен­ні. Там пов­ним хо­дом ішла тор­гів­ля кра­мом за­їжджих тор­га­шів. І якщо у РБК під час про­ве­де­н­ня кон­кур­су кра­си вда­ло­ся хоч по­су­ну­ти то­вар і за­шир­ми­ти йо­го, щоб не пе­ре­шко­джав про­хо­ду, то тут не бу­ло де й прой­ти. А ор­га­ні­за­то­ри по­дба­ли та­кож про фо­то­зо­ну, яку роз­мі­сти­ли бі­ля вби­раль­ні. Тож і охо­чих фо­то­гра­фу­ва­тись бі­ля неї не бу­ло.

У ме­не одне за­пи­та­н­ня: скіль­ки отри­мує мі­сто від орен­ди для цих тор­га­шів? І чи та­ка вже бі­дна у нас куль­ту­ра, на яку в мі­сце­во­му бю­дже­ті ви­ста­чає ко­штів, аби до та­ко­го опу­ска­ти­ся?

Оле­на ТВЕРДОХЛIБ,

го­ло­ва Кня­ги­нин­ської сіль­ської об’єд­на­ної те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди:

— Про­сто не мо­жу не по­ді­ли­ти­ся вра­же­н­ня­ми про по­дії цьо­го дня. Пі­сля то­го як ми ста­ли об’єд­на­ною те­ри­то­рі­аль­ною гро­ма­дою, вже три мі­ся­ці ні­чо­го по­ді­бно­го не бу­ло. По­ча­ло­ся з то­го, що із Лу­цької ра­йон­ної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції по­про­си­ли на­да­ти від­по­відь на їхній лист що­до не­ле­галь­них та­кси­стів, які ні­би­то на­да­ють свої по­слу­ги бі­ля го­те­лю « Ко­ло­бок » у Кня­ги­нин­ку. Звід­ки ін­фор­ма­ція про та­кси­стів, на­скіль­ки во­на до­ве­де­на, не­ві­до­мо. Але, на дум­ку пра­ців­ни­ків РДА, пра­ців­ни­ки сіль­ської ра­ди по­вин­ні до ко­жно­го во­дія, який при­пар­ку­вав­ся на сто­ян­ці «Ко­лоб­ка», чі­пля­ти­ся з за­пи­та­н­ня­ми ти­пу: «А ко­го ви тут че­ка­є­те, і чи бу­ва не на­да­є­те не­ле­галь­них по­слуг та­ксі?»

Да­лі отри­ма­ли ще ці­ка­ві­ше зав­да­н­ня. По­трі­бно по­ві­дом­ля­ти РДА про за­хо­ди з бла­го­устрою, які ми за­пла­ну­ва­ли в гро­ма­ді, го­ту­ю­чись до свят. Тіль­ки на фор­му­лю­ва­н­ня від­по­від­ей на їхні за­пи­та­н­ня пі­шло біль­ше ча­су, ніж мо­жна бу­ло ви­тра­ти­ти, щоб при­бра­ти те­ри­то­рію бі­ля адмі­ні­стра­ції при­мі­ще­н­ня сіль­ської ра­ди.

Я не ро­зу­мію, ко­ли ж на­ре­шті за­кін­чи­ться ця епо­ха ні­ко­му не по­трі­бних па­пір­ців?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.