«Код» Пи­лип’юка

Ші­ст­де­сят ро­біт пред­ста­вив ві­до­мий фо­то­граф на ви­став­ці в Іва­но-Фран­ків­ську

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

... Ва­силь Пи­лип’ юк та­ла­но­ви­то возз’єд­нує лю­ди­ну з при­ро­дою і со­ці­у­мом. Порт­ре­ти ви­зна­чних по­ста­тей (Дми­тро Пав­ли­чко, Іри­на Віль­де, Бо­рис Во­зни­цький, Ро­ман Іва­ни­чук, Ро­ман Фе­до­рів, Ми­ко­ла Ко­лес­са, Ігор Пи­ла­тюк, Яре­ма Го­ян, Окса­на За­буж­ко) — не «па­спор­ти­зо­ва­ні», а яв­ле­ні на суд гля­да­ча ху­до­жні вер­сії по­ста­тей — у їхньо­му «рі­зно­ве- рем’ї»: у по­шу­ку дум­ки-сло­ва, у гір­кій за­ду­мі над при­йде­шнім днем дер­жа­ви, у би­тві за прав­ду та її чи­сту спра­ву, у вті­сі й щи­рій ра­до­сті за успіх... На­ціо­наль­ний дух, укра­ї­но­цен­тризм ба­че­н­ня та істо­ри­чно-фі­ло­соф­ське за­гли­бле­н­ня ми­тця у пра­ко­ре­не­вий код Укра­ї­ни має сві­до­мо ви­ро­бле­ну, ви­пра­цьо­ва­ну тя­глість до рі­дно­го ро­дин­но-се­лян­сько­го ґрун­ту По­ку­т­тя, до ті­єї «сей­смі­чної» си­ли, що внур­ту­ва­ла­ся в бу­т­тя ми­тця ра­зом з ма­те­рин­ською пі­снею-сльо­зою, з Бо­жою мо­ли­твою, яка є бла­го­да­тним до­ро­го­вка­зом йо­го нев­си­пу­щої твор­чої пра­ці.

Во­ло­ди­мир КАЧКАН, ака­де­мік, за­слу­же­ний ді­яч на­у­ки і те­хні­ки Укра­ї­ни, член НСПУ

ФО­ТО ВАСИЛЯ ПИ­ЛИП’ЮКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.