Де­що про де­ко­му­ні­за­цію

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Ажі­о­таж нав­ко­ло здо­бу­ва­н­ня по­че­сних звань у ми­сте­цьких ви­шах — не­здо­ро­вий

...Де­ко­му­ні­за­ція сві­до­мо­сті гро­ма­дян (хо­ча, зро­зумі­ло, не всі за­ра­же­ні і не одна­ко­вою мі­рою) — про­цес скла­дний та три­ва­лий, і при­ви­ди ми­ну­ло­го що­си­ли чи­ни­ти­муть спро­тив. Одним із про­я­вів хво­ро­бли­во­сті на­шо­го су­спіль­ства... є збе­ре­же­н­ня ін­сти­ту­ту по­че­сних дер­жав­них звань.

До по­си­ле­н­ня го­ни­тви за по­че­сни­ми зва­н­ня­ми зна­чною мі­рою спри­чи­ни­лось Мі­ні­стер­ство осві­ти і на­у­ки. За­про­ва­див­ши уні­фі­ко­ва­ні, без ура­ху­ва­н­ня спе­ци­фі­ки ми­сте­цької осві­ти, умо­ви акре­ди­та­ції ви­шів, во­но не зва­жи­ло на той факт, що пра­кти­ку­ю­чі мис­тці-пе­да­го­ги не пи­шуть ди­сер­та­цій (або пи­шуть ду­же рід­ко). Що­би час­тко­во ви­пра­ви­ти си­ту­а­цію, бу­ло до­зво­ле­но за­ра­хо­ву­ва­ти по­че­сні зва­н­ня як на­у­ко­во-пе­да­го­гі­чні («за­слу­же­ний» — до­цент, «на­ро­дний» — про­фе­сор). Це мо­ти­вує ви­ші до ма­кси­маль­но мо­жли­во­го ви­су­ва­н­ня пре­тен­ден­тів на від­зна­ки. Як на­слі­док — не­здо­ро­вий ажі­о­таж нав­ко­ло здо­бу­ва­н­ня по­че­сних звань і по­ча­сті­ша­н­ня па­ра­до­ксаль­них ви­пад­ків.

Ди­вує те, що біль­шість сві­до­мих лю­дей, зокре­ма при­че­тних до куль­ту­ри та ми­сте­цтва, ні­би­то ро­зу­мі­ють га­не­бність цьо­го яви­ща, але будь-які іні­ці­а­ти­ви та роз­мо­ви що­до пе­ре­гля­ду або ціл­ко­ви­то­го ска­су­ва­н­ня схе­ми при­сво­є­н­ня по­че­сних звань, як пра­ви­ло, ли­ше глу­ша­ться і ней­тра­лі­зу­ю­ться. Так са­мо, як не до­хо­дить до від­кри­тої й ра­ди­каль­ної бо­роть­би з ко­ру­пці­єю...

Зро­зумі­ло, ця те­ма є бо­лі­сною для всіх тих, хто вже по­тра­пив до чи­сла від­зна­че­них, а та­кож для тих, хто очі­кує на здо­бу­т­тя по­че­сно­го зва­н­ня. Однак пе­ре­жи­тки не­ми­ну­че, ра­но чи пі­зно, му­сять нас по­ки­ну­ти. Це від­бу­де­ться ра­ні­ше, якщо бу­де­мо прав­ди­ви­ми та му­жні­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.