Чу­бин­сько­го – на п’єде­стал

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Ав­тор На­ціо­наль­но­го Гім­ну за­слу­жив на пам’ятник у сер­ці сто­ли­ці Ша­нов­на ре­да­кціє! Че­рез ва­шу га­зе­ту хо­чу звер­ну­ти­ся до гро­ма­дян мі­ста Ки­є­ва і всі­єї Укра­ї­ни за мо­раль­ною під­трим­кою мо­єї про­по­зи­ції. А суть ці­єї про­по­зи­ції та­ка. Про­хо­дя­чи цен­тром Ки­є­ва, ми вже кіль­ка ро­ків ба­чи­мо на по­ча­тку буль­ва­ру Т. Шев­чен­ка стрім­кий п’єде­стал, що залишився пі­сля по­ва­ле­н­ня гра­ні­тної фі­гу­ри В.Ле­ні­на. Про­по­ную на цьо­му п’єде­ста­лі по­ста­ви­ти ве­ли­чний пам’ ятник ви­да­тно­му вче­но­му- етно­гра­фу, по­е­то­ві, ав­то­ру На­ціо­наль­но­го Гім­ну «Ще не вмер­ла Укра­ї­на» Па­вло­ві Пла­то­но­ви­чу Чу­бин­сько­му (1839 — 1884), чиє жи­т­тя зде­біль­шо­го бу­ло пов’яза­не з Ки­є­вом і Ки­їв­щи­ною. В Бо­ри­спо­лі він на­ро­див­ся, в Ки­є­ві за­кін­чив гім­на­зію №2, бу­ди­нок якої роз­та­шо­ва­ний тро­хи ви­ще — по буль­ва­ру Т.Шев­чен­ка, 18 (те­пер там те­ле­фон­на стан­ція), а пі­сля по­вер­не­н­ня 1869 ро­ку із за­сла­н­ня і аж до са­мої смер­ті 1884 ро­ку пра­цю­вав і жив, в основ­но­му, в Ки­є­ві та на Ки­їв­щи­ні.

Бу­ло б ду­же сим­во­лі­чно, як­би на цьо­му мі­сці, в са­мо­му цен­трі сто­ли­ці не­за­ле­жної Укра­ї­ни, сто­яв ве­ли­чний пам’ятник ав­то­ро­ві На­ціо­наль­но­го Гім­ну П.П.Чу­бин­сько­му. Адже спів­ом «Ще не вмер­ла Укра­ї­на» ба­га­то по­ко­лінь укра­їн­ців уже по­над 150 ро­ків ви­бо­рю­ва­ли і по сьо­го­дні ви­бо­рю­ють не­за­ле­жність сво­єї Ві­тчи­зни.

Про­по­ную та­кож за­мість слів, що ви­кар­бу­ва­ні на п’єде­ста­лі й за­кли­ка­ють укра­їн­ців до ві­чно­го раб­ства, ви­кар­бу­ва­ти сло­ва із На­ціо­наль­но­го Гім­ну, які за­кли­ка­ють до сво­бо­ди і са­мо­у­твер­дже­н­ня: «Ду­шу й ті­ло ми по­ло­жим за на­шу сво­бо­ду, І по­ка­жем, що ми, бра­т­тя, ко­за­цько­го ро­ду».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.