Бу­ди­нок Ле­он­то­ви­ча в се­лі Шер­шні – роз­си­па­є­ться

Жи­те­лі се­ла і ра­йо­ну шу­ка­ють опти­маль­ний ва­рі­ант по­ря­тун­ку

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Ми­ну­ло­го вів­тор­ка, 28 бе­ре­зня, в се­лі Шер­шні Тив­рів­сько­го ра­йо­ну, що на Він­нич­чи­ні, від­був­ся схід се­ла. Го­лов­не пи­та­н­ня, яке зму­си­ло зі­бра­ти­ся се­лян по­се­ред ро­бо­чо­го дня, сто­су­ва­ло­ся руй­ну­ва­н­ня бу­дин­ку Миколи Ле­он­то­ви­ча. Са­ди­ба, в якій все­сві­тньо ві­до­мий ком­по­зи­тор про­вів свої ди­тя­чі ро­ки, роз­си­па­є­ться на очах — сте­ля па­дає, а трі­щи­ни руй­ну­ють сті­ни. Ін­спе­кто­ри вже дав­но ви­зна­ли бу­ди­нок ава­рій­ним, який під­ля­гає зне­сен­ню. Але се­ля­ни про­ти цьо­го рі­ше­н­ня. Во­ни пра­гнуть збе­рег­ти са­ди­бу Ле­он­то­ви­ча в Шер­шнях, бо це єди­на істо­ри­чна пам’ятка в се­лі.

«ЗРУЙНУВАТИ ЛЕГ­КО, А ЗБЕ­РЕГ­ТИ СКЛА­ДНО»

Іні­ці­а­то­ром сіль­ських збо­рів

ви­сту­пи­ла гро­мад­ська акти­віс­тка

Ва­лен­ти­на ЧАЙ­КОВ­СЬКА. Во­на роз­по­від­ає, що ві­сім ро­ків то­му ра­зом із чо­ло­ві­ком пе­ре­їха­ла з мі­ста у Шер­шні, щоб за­йма­ти­ся са­дів­ни­цтвом. Бу­ди­нок, який сто­яв пус­ткою по­се­ред се­ла, не раз при­вер­тав її ува­гу, по­ча­ла роз­пи­ту­ва­ти ста­ро­жи­лів і з’ясу­ва­ла, що в ньо­му сво­го ча­су жив Ми­ко­ла Ле­он­то­вич.

«Я звер­ну­ла­ся до Тив­рів­ської ра­йон­ної ра­ди з про­по­зи­ці­єю від­но­ви­ти бу­ди­нок, але там ме­ні по­ві­до­ми­ли, що на йо­го мі­сці пла­ну­ють ство­ри­ти ме­мо­рі­ал, бо са­ди­ба вже дав­но в ава­рій­но­му ста­ні й ре­кон­стру­кції не під­ля­гає. То­ді я по­про­си­ла, щоб про­ект по­ка­за­ли сіль­ській гро­ма­ді, ска­за­ли, що він ви­го­тов­ля­є­ться, — роз­по­від­ає Ва­лен­ти­на Чай­ков­ська. — Ми ро­зу­мі­є­мо, що від­но­ви­ти увесь бу­ди­нок не вда­сться, бо сте­ля па­дає, дах по­тре­бує за­мі­ни. Але по­крів­лю мо­жна ро­зі­бра­ти, сті­ни під­ла­та­ти, а по­тім на­кри­ти но­вим ши­фе­ром. Зруйнувати лег­ко, а збе- рег­ти скла­дно, та ми му­си­мо це зро­би­ти. У від­нов­ле­но­му бу­дин­ку мо­жна бу­де про­во­ди­ти за­ня­т­тя му­зи­кою з ді­тка­ми, якісь ці­ка­ві май­стер-кла­си. Для ту­ри­стів ор­га­ні­зу­ва­ти ін­фра­стру­кту­ру. Адже у нас збе­ре­гла­ся цер­ква, в якій слу­жив ба­тько ком­по­зи­то­ра, та шко­ла, в якій Ле­он­то­вич на­вчав­ся. Це мо­же бу­ти гар­ний ту­ри­сти­чний об’єкт».

«КОЛГОСП ЗБАНКРУТУВАВ, А БУ­ДИ­НОК ЗАЛИШИВСЯ»

Під­три­ма­ли іні­ці­а­ти­ву Ва­лен­ти­ни Чай­ков­ської і не­бай­ду­жі одно­сель­ці, в то­му чи­слі й сіль­ський го­ло­ва Шер­шнів На­та­ля МИХАЙЛОВА. Очіль­ни­ця гро­ма­ди ка­же, що бу­ди­нок справ­ді в ава­рій­но­му ста­ні. «Ко­лись у цьо­му бу­дин­ку бу­ла роз­та­шо­ва­на кол­го­спна кон­то­ра. По­тім кім­на­ти роз­да­ли під жи­тло пра­ців­ни­кам кол­го­спу. Колгосп збанкрутував, а бу­ди­нок залишився. Зго­дом з’ясу­ва­ло­ся, що са­ди­ба не має ба­лан­со­у­три­му­ва­ча, во­на ні­чий­на, — ви­знає На­та­ля Михайлова. — Ми за­про­шу­ва­ли спе­ці­а­лі­стів, які про­ве­ли екс­пер­ти­зу і вста­но­ви­ли, що цей бу­ди­нок ре­кон­стру­кції не під­ля­гає. Екс­пер­ти за­про­по­ну­ва­ли зне­сти йо­го і по­ста­ви­ти ме­мо­рі­аль­ний ком­плекс із пам’ятни­ком Ле­он­то­ви­чу на цьо­му мі­сті. Це пи­та­н­ня ми обго­во­рю­ва­ли на збо­рах з гро­ма­дою. Лю­ди під­три­му­ють ідею збе­рег­ти бу- ди­нок. Тре­ба шу­ка­ти ін­ве­сто­ра чи звер­та­ти­ся до не­бай­ду­жих він­ни­чан, щоб від­ре­став­ру­ва­ти пам’ятку. Але ні­чо­го, як ка­жуть, з ми­ру по ни­тці — го­ло­му со­ро­чка».

«ЗБИРАЄМО ДУМ­КИ ТА ПРО­ПО­ЗИ­ЦІЇ»

Тим ча­сом у ра­йо­ні про цю про­бле­му до­бре зна­ють. Го­ло­ва ра­йон­ної ра­ди Яро­слав КРАСОВСЬКИЙ ка­же, що, зва­жу­ю­чи на іні­ці­а­ти­ви гро­мад­сько­сті, по­шук опти­маль­но­го рі­ше­н­ня із вша­ну­ва­н­ня пам’яті ком­по­зи­то­ра за­ли­ша­є­ться у прі­о­ри­те­тах ра­йон­ної вла­ди.

«Тив­рів­щи­на пам’ятає й пи­ша­є­ться сво­ї­ми ви­да­тни­ми зем­ля­ка­ми, до ко­гор­ти яких на­ле­жить і ви­да­тний ком­по­зи­тор Ми­ко­ла Ле­он­то­вич. Ав­тор ле­ген­дар­но­го «Ще­дри­ка» про­вів на Тив­рів­щи­ні два пе­рі­о­ди сво­го жи­т­тя: ди­тя­чий — у се­лі Шер­шні, та ко­ли ви­кла­дав у Тив­рів­сько­му ду­хов­но­му учи­ли­щі. Ме­мо­рі­аль­ні до­шки вста­нов­ле­но на при­мі­щен­ні Тив­рів­сько­го лі­цею (де бу­ло Тив­рів­ське ду­хов­не учи­ли­ще) і в Шер­шнях на бу­дин­ку, який, за пе­ре­ка­за­ми жи­те­лів се­ла, міг бу­ти пов’яза­ний з ро­ди­ною ком­по­зи­то­ра, — роз­по­від­ає Яро­слав Красовський. — Що­би на­ле­жно­го вша­ну­ва­ти пам’ять ви­да­тних ді­я­чів істо­рії та куль­ту­ри, жит­тє­вий шлях яких пов’яза­но з Тив­рів­щи­ною, за­раз у ра­йо­ні роз­ро­бля­є­ться про­ект від­по­від­ної ці­льо- вої про­гра­ми, яка бу­де ви­не­се­на на роз­гляд се­сії ра­йон­ної ра­ди. За­раз збираємо дум­ки та про­по­зи­ції, в то­му чи­слі й ті, які сто­су­ю­ться бу­дин­ку Ле­он­то­ви­ча у Шер­шнях. Своє ба­че­н­ня ви­сло­ви­ли мі­сце­вий кра­є­зна­вець Оле­ксандр Ко­валь, гро­мад­ська акти­віс­тка Ва­лен­ти­на Чай­ков­ська. Ори­гі­наль­ну ди­зайн-кон­це­пцію за­про­по­ну­вав і ар­хі­те­ктор Оле­ксандр Ан­то­нець, яко­му й на­ле­жить ідея ство­ре­н­ня ме­мо­рі­аль­но­го ком­пле­ксу на честь Миколи Ле­он­то­ви­ча в се­лі Шер­шні. Він, до ре­чі, є ав­то­ром кон­це­пції му­зею ком­по­зи­то­ра в се­лі Мар­ків­ка Те­пли­цько­го ра­йо­ну, який від­кри­то 22 сер­пня 2016 ро­ку. Але, за­пев­няю, жо­дних рі­шень про зне­се­н­ня бу­дин­ку в се­лі Шер­шні ра­йон­на вла­да не схва­лю­ва­ла, і во­ни на­віть не бу­ли в неї на роз­гля­ді».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.